Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học phân tích

Được đăng lên bởi tinh-ha-thi-thanh-tinh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ khoá: Chuẩn đố tạo phức, Thuốc thá» , Axit
aminopolicacboxilic, đưống chuẩn đố.
TÃ i liốu trong Thư viốn điốn tá» đH Khoa hốc Tự nhiên có
thố được sá» dụng cho mục đÃch hốc táºp và nghiên cứu
cá nhân. Nghiêm cấm mối hình thức sao chép, in ấn phục vụ
các mục đÃch khác nếu không được sự chấp thuáºn của nhÃ
xuất bản và tác giả.
Mục lục
Chương 13 Chuẩn đố tạo
phức ....................................................................
.................. 2 13.1 13.2 Chuẩn đố bằng các thuốc thá» vô
cơ................................................................... 4
Chuẩn đố bằng các axit
aminopolicacboxilic .................................................... 5
13.2.1 Thuốc thá»..........................................................................
............................... 5 13.2.2 Phức của EDTA vối các
cation kim loại.........................................................
7 13.2.3 Xây dựng đưống chuẩn
đố .....................................................................
......... 9

2
Chương 13 Chuẩn đố tạo phức
Ion của nhiốu kim loại phản ứng vối cặp điốn tá» cho từ
mốt chất khác tạo thà nh hợp chất phối trà hoặc ion phức.
Chất có khả nđng cho đôi điốn tá» được gối là phối tá»
(ligan), cần phải có Ãt nhất mốt đôi điốn tá» không phân
chia đố tạo liên kết. Các phân tá» nưốc, amoniac và các ion
halogenua là những phối tá» thưống gặp. Mặc dù còn có
những ngoại lố, các cation thưống tạo thà nh số liên kết
phối trà cực đại là 2, 4 hoặc 6 và số cực đại đó
được chấp nháºn là số phối trÃ. Hợp chất phối trà được
tạo thà nh có thố mang điốn tÃch dương, điốn tÃch âm hoặc
trung tÃnh. Và dụ như, đống (II) vối số phối trà 4 có thố
tạo thà nh phức amoniac cation Cu ( NH3 )2+ , phức glixin trung tà nh
Cu(H2NCH2COO)2 4 hoặc phức anion vối ion clorua CuCl2⑑ . 4 Các
phương pháp chuẩn đố dựa trên các phản ứng tạo phức
đã được sá» dụng cả thế kỷ qua. Nhưng chố khi mốt loại
hợp chất phối trà đặc biốt được gối là c...
1
ChÆ°Æ¡ng 13. Chuẩn Äá» º¡o phức Lâm Ngá»c Thụ
CÆ¡ sá» hóa há»c phân tÃch. NXB Äại há»c quá»c gia Hà Ná»i 2005.
Từ khoá: Chuẩn Äá» tạo phức, Thuá»c thá», Axit
aminopolicacboxilic, ÄÆ°á»ng chuẩn Äá».
Tà i liá»u trong ThÆ° viá»n Äiá»n tá» ÄH Khoa há»c Tá»± nhiên có
thá» Äược sá» dụng cho mục ÄÃch há»c táºp nghiên cứu
cá nhân. Nghiêm cấm má»i hình thức sao chép, in ấn phục vụ
các mục ÄÃch khác nếu không Äược sá»± chấp thuáºn của nhÃ
xuất bản và ¡c giả.
Mục »¥c
ChÆ°Æ¡ng 13 Chuẩn Äá» tạo
phức ....................................................................
.................. 2 13.1 13.2 Chuẩn Äá» bằng các thuá»c thá» ´
cơ................................................................... 4
Chuẩn Äá» bằng các axit
aminopolicacboxilic .................................................... 5
13.2.1 Thuá»c thá»-
..........................................................................
............................... 5 13.2.2 Phức của EDTA »i các
cation kim loại.........................................................
7 13.2.3 Xây dá»±ng ÄÆ°á»ng chuẩn
Äá» .....................................................................
......... 9
Hóa học phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học phân tích - Người đăng: tinh-ha-thi-thanh-tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hóa học phân tích 9 10 575