Ktl-icon-tai-lieu

Hóa moon

Được đăng lên bởi Daylight Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 1 lần
rongden_167 - 

2/12/2014 – HƯỚNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP AMIN – AMINO AXIT
Bài 1: [ID = 175988] Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin đều no đơn chức, mạch hở và hơn kém
nhau 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bằng lượng không khí vừa đủ (O2 chiếm 20% và N2 chiếm 80%
về thể tích) thu được hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ X qua bình dung dịch Ba(OH)2 thấy
khối lượng bình tăng 21,3 gam; đồng thời khí thoát ra khỏi bình có thể tích 48,16 lít (đktc). Công thức
của amin có khối lượng phân tử lớn là
A. C3H9N

B. C4H11N

C. C5H13N

D. C6H15N

Bài 2: [173610]: Đốt cháy hoàn toàn 15 gam hỗn hợp gồm amin đơn chức no X mạch hở và ancol đơn
chức no Y mạch hở bằng oxi lấy dư rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được
70 gam kết tủa. Hỗn hợp khí ra khỏi bình có thể tích 11,2 lít (đktc) và có tỉ khối hơi so với hiđro là 15,6.
Biết MY = MX + 15. CTPT của X, Y lần lượt là
A. C2H7N, C3H7OH.

B. CH5N, C2H5OH.

C. C3H9N, C4H9OH.

D. CH5N, CH3OH.

Bài 3: [ID = 173640] Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam amin đơn chức X bằng một lượng không khí vừa đủ.
Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 6 gam kết tủa và
có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Tìm công thức phân tử của X. Giả thiết trong không
khí có 20% O2 và 80% N2.
A. C3H9N

B. C2H7N.

C. CH5N.

D. C4H11N.

Bài 4: [ID = 173646] Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt
cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và
hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và
hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là
A. CH4 và C2H6.

B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.

Bài 5: [ID = 103047] Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân
tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch
HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản
phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 20 gam.

B. 13 gam.

C. 10 gam.

D. 15 gam.

Bài 6: [155924] Trộn 3 thể tích khí O2 với 2 thể tích khí O3 thu được hỗn hợp khí X. Để cháy hoàn toàn
14,2 gam hỗn hợp khí Y gồm metylamin, amoniac và hai anken cần dùng vừa đủ 22,4 lít khí X (ở đktc),
sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ Z qua dung dịch Ba(OH)2 dư t...
rongden_167 - http://moon.vn/
Chuyên đề LTĐH: Amin Amino axit - Protein
2/12/2014 NG GII MT S BÀI TP AMIN AMINO AXIT
Bài 1: [ID = 175988] Đốt cháy hoàn toàn hn hp X gồm 2 amin đều no đơn chức, mch h và hơn kém
nhau 2 nguyên t cacbon trong phân t bằng lượng không khí vừa đủ (O
2
chiếm 20% và N
2
chiếm 80%
v th tích) thu được hn hp Y gm CO
2
, H
2
O và N
2
. Dn toàn b X qua bình dung dch Ba(OH)
2
thy
khối lượng bình tăng 21,3 gam; đồng thi khí thoát ra khi bình có th tích 48,16 lít (đktc). Công thức
ca amin có khối lượng phân t ln là
A. C
3
H
9
N B. C
4
H
11
N C. C
5
H
13
N D. C
6
H
15
N
Bài 2: [173610]: Đốt cháy hoàn toàn 15 gam hỗn hợp gồm amin đơn chức no X mạch hở và ancol đơn
chức no Y mạch hở bằng oxi lấy dư rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được
70 gam kết tủa. Hỗn hợp khí ra khỏi bình có thể tích 11,2 lít (đktc) và có tỉ khối hơi so với hiđro là 15,6.
Biết M
Y
= M
X
+ 15. CTPT của X, Y lần lượt là
A. C
2
H
7
N, C
3
H
7
OH. B. CH
5
N, C
2
H
5
OH. C. C
3
H
9
N, C
4
H
9
OH. D. CH
5
N, CH
3
OH.
Bài 3: [ID = 173640] Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam amin đơn chức X bằng một lượng không khí vừa đủ.
Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng qua bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
lấy dư được 6 gam kết tủa và
có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Tìm công thức phân tử của X. Giả thiết trong không
khí có 20% O
2
và 80% N
2
.
A. C
3
H
9
N B. C
2
H
7
N. C. CH
5
N. D. C
4
H
11
N.
Bài 4: [ID = 173646] Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt
cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và
hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và
hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là
A. CH
4
và C
2
H
6
. B. C
2
H
4
và C
3
H
6
.
C. C
2
H
6
và C
3
H
8
. D. C
3
H
6
và C
4
H
8
.
Bài 5: [ID = 103047] Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH
2
trong phân
tử), trong đó tỉ lệ m
O
: m
N
= 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch
HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O
2
(đktc). Dẫn toàn bộ sản
phẩm cháy (CO
2
, H
2
O và N
2
) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 20 gam. B. 13 gam. C. 10 gam. D. 15 gam.
Bài 6: [155924] Trn 3 th tích khí O
2
vi 2 th tích khí O
3
thu được hn hợp khí X. Để cháy hoàn toàn
14,2 gam hn hp khí Y gm metylamin, amoniac và hai anken cn dùng vừa đủ 22,4 lít khí X ( đktc),
sau phn ứng thu được hn hp Z gm CO
2
, H
2
O, N
2
. Dn toàn b Z qua dung dch Ba(OH)
2
dư thì khối
ng kết ta thu được là
A. 128,05 gam. B. 147,75 gam. C. 108,35 gam. D. 118,20 gam.
Hóa moon - Trang 2
Hóa moon - Người đăng: Daylight Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hóa moon 9 10 439