Ktl-icon-tai-lieu

hoạch định dự án xây dựng

Được đăng lên bởi Phùng Trường
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương I

Trang 1

CHƢƠNG I
MỞ ĐẦU

Chương I

Trang 2

CHƢƠNG I
MỞ ĐẦU
1.1 Giới thiệu:
Việc hoạch định tiến độ dự án xây dựng là một trong những bước cơ bản của
việc quản lý dự án. Có thể nói rằng tất cả dự án xây dựng đều đòi hỏi phải có hoạch
định. Hoạch định là một trong những chức năng chính của quản lý, nghĩa là nhà
quản lý dự án phải lập kế hoạch dự báo và có kế hoạch tác động đến những sự kiện
trong tương lai. Nếu nhà quản lý dự án không thực hiện công việc này ngay từ lúc
đầu, khi ấy nhà quản lý dự án không thể kiểm soát được dự án. Hơn nữa, việc hoạch
định tiến độ là cách thức để xác định thời gian hoàn thành dự án một cách chính
xác, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sau này cũng như việc sử dụng nguồn lực một
cách hiệu quả nhất trong việc quản lý các dự án xây dựng.
Trong hầu hết các dự án xây dựng, việc đạt được mục tiêu đề ra ban đầu bao giờ
cũng là mong muốn cuối cùng của tất cả nhà quản lý. Việc quản lý dự án thực sự là
một nghệ thuật cũng như khoa học đối nhà quản lý. Một dự án được xem là thành
công khi đạt được các yếu tố chủ yếu sau:
 Hoàn thành trong thời hạn qui định.
 Hoàn thành trong chi phí cho phép.
 Đạt được thành quả mong muốn.
 Sử dụng nguồn lực có sẵn hay được giao một cách hiệu quả, hữu hiệu và đáp
ứng nhu cầu của khách hàng.
Thaønh quaû
Yeâu caàu
thaønh quaû

Muïc tieâu
Chi phí

Thôøi haïn
quy ñònh
Thôøi gian

Ngaân saùch
cho pheùp

Hình 1.1 Các mục tiêu chính của dự án

Chương I

Trang 3

Hoạch định là công việc ban đầu và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công
của dự án. Trong bất cứ dự án xây dựng nào cũng bao gồm các công tác hoạch định
chính như sau:

3 COÂ
NG TAÙ
C HOAÏCH ÑÒNH CHÍNH

Chi phí

Tieá
n ñoä

Nguoà
n löïc

Hình 1.2 Ba công tác hoạch định chính của dự án
Như vậy, cùng với hoạch định chi phí và hoạch định nguồn lực, việc hoạch định
thời gian dự án là công việc khó khăn và cần làm trước tiên cho bất cứ nhà quản lý
nào. Đặc biệt đối với những dự án có các công tác lặp lại (sẽ được định nghĩa trong
phần sau), việc hoạch định chúng sẽ khó khăn hơn do đặc thù của những dự án loại
này khi có nhiều ràng buộc được xem xét cùng lúc. Hơn nữa, việc hoạch định
thường liên quan đến nhiều yếu tố rủi ro, không chắc chắn (một bản chất cố hữu của
bất cứ dự án xây dựng nào) đòi hỏi nhà quản lý phải có một kiến thức sâu rộng, am
tường về phạm vi công việc, mức độ phức tạp của dự án… và một ít kinh nghiệm
trong vấn đề này.
Trong điều kiện ngày nay, nếu những yếu tố mức độ cạnh tranh và độ phức tạp
của các khu vực được xem x...
Chương I Trang 1
CHƢƠNG I
MỞ ĐẦU
hoạch định dự án xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoạch định dự án xây dựng - Người đăng: Phùng Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
hoạch định dự án xây dựng 9 10 113