Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện công tác mua hàng

Được đăng lên bởi thoatthoat
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 4000 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Luận văn tốt nghiệp

Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp TM

TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng các thiết bị điện tại
công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH”
Sinh viên thực hiện:
Trịnh Thị Nhuần
Số điện thoại:
01235 891 688
Địa chỉ email:
trinhthanhnhuan@gmail.com
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Chung
Thời gian thực hiện:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Tóm lược một số lý luận cơ bản về quản trị mua hàng trong doanh nghiệp
thương mại và cụ thể là công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH.
- Phân tích thực trạng công tác mua hàng của công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ
Thuật Công Nghệ EDH qua các kết quả điều tra khảo sát và phân tích các biến động
mua hàng của công ty.
- Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tổ chức mua
hàng tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH.
Nội dung chính gồm 4 chương:
- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức mua
hàng các thiết bị điện tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH”.
- Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện công tác tổ
chức mua hàng các thiết bị điện tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ
EDH.
- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng
hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng các thiết bị điện tại công ty Cổ Phần Phát
Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH.
- Chương 4: Các kết luận và đề xuất hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng
các thiết bị điện tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH
Kết quả chính đạt được:
Số
ST
Tên sản phẩm
lượn
Yêu cầu khoa học
T
g
1
Báo cáo chính thức luận văn tốt
1
Đảm bảo tính lô gic, khoa học
nghiệp
2
Bản số liệu tổng hợp kết quả điều tra
1
Đảm bảo tính lô gic, khoa học
3
Tổng hợp ghi chép, phỏng vấn
1
Trung thực, khách quan

Trịnh Thị Nhuần

Lớp K42A2

Luận văn tốt nghiệp

Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp TM

LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác tổ chức mua
hàng các thiết bị điện tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ
EDH”, trong thời gian thực tập em xin chân thành cám ơn:
Ban giám hiệu trường Đại học Thương Mại đã tạo điều kiện cho em học tập,
bổ sung kiến thức để có nền tảng nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn trong đợt
thực tập này.
Đồng cám ơn Tiến Sỹ Nguyễn Văn Chung- Giảng viên bộ môn Quản Trị
Doanh Nghiệp Thương Mại tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa giúp em hoàn thiện luận
văn tốt nghiệp.
Em cũng xin chân thành cám ơn cô giáo Phạm Hà Ph...
Luận văn tốt nghiệp Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp TM
TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng các thiết bị điện tại
công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH”
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thị Nhuần
Số điện thoại: 01235 891 688
Địa chỉ email: trinhthanhnhuan@gmail.com
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Chung
Thời gian thực hiện:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Tóm lược một s luận bản về quản trị mua ng trong doanh nghiệp
thương mại và cụ thể là công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH.
- Phân tích thực trạng công tác mua hàng của công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ
Thuật Công Nghệ EDH qua các kết quả điều tra khảo sát và phân tích các biến động
mua hàng của công ty.
- Đề xuất một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện công tác tổ chức mua
hàng tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH.
Nội dung chính gồm 4 chương:
- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đ tài Hoàn thiện công tác tổ chức mua
hàng các thiết bị điện tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH”.
- Cơng 2:m lưc một svấn đ lý luận cơ bn về hoàn thinng tác tổ
chức mua ng các thiết bị đin tại công ty C Phn Pt Trin Kỹ Thuật Công Ngh
EDH.
- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu các kết quả phân tích thực trạng
hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng các thiết b điện tại công ty Cổ Phần Phát
Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH.
- Chương 4: Các kết luận đề xuất hoàn thiện công tác tổ chức mua ng
các thiết bị điện tại công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ EDH
Kết quả chính đạt được:
ST
T
n sản phẩm
Số
ợn
g
Yêu cầu khoa học
1 o cáo cnh thức luận n tốt
nghip
1 Đảm bảo tính gic, khoa học
2 Bản sliệu tng hợp kết quđiều tra 1 Đảm bảo tính gic, khoa học
3 Tổng hợp ghi chép, phỏng vn 1 Trung thực, khách quan
Trịnh Thị Nhuần Lớp K42A2
hoàn thiện công tác mua hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoàn thiện công tác mua hàng - Người đăng: thoatthoat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
hoàn thiện công tác mua hàng 9 10 495