Ktl-icon-tai-lieu

hoạt động lao động của nhân sự hành chính nhà nước chủ yếu thông qua giao tiếp

Được đăng lên bởi xuka-xeko
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOẠT ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG TRONG CƠ
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ
YẾU TIẾN HÀNH THÔNG QUA GIAO TIẾP

NỘI DUNG
Các khái niệm
Hoạt động được chủ yếu tiến hành
thông qua giao tiếp
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
giao tiếp cho CB, CC trong CQHCNN
Kết luận

1. Các khái niệm
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

GIAO TIẾP

Giao
ick to edit Master text stylestiếp là một quá trình dựa trên sự

Second level

Third level
• Fourth level
– Fifth level

Giao tiếp trong cơ quan hành
chính là hoạt động giao tiếp
giữa cán bộ, công chức với
công dân hoặc giữa cán bộ,
công chức với nhau trong một
cơ quan hành chính nhằm thực
thi công vụ nhà nước.

trao đổi giữa hai hay nhiều người sử
dụng cử chỉ, từ ngữ, âm sắc, giọng
điệu, phục trang, sự biểu lộ cảm xúc,
lắng nghe… để có thể hiểu được
thông tin được chuyển từ người phát
tin đến người nhận tin.

Lao động
• Lao động là hoạt động có mục đích của con
người, thỏa mãn những nhu cầu về đời sống
của mình, là điều kiện tất yếu để tồn tại và
phát triển của xã hội loài người

LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC

ck to edit Master text stylesđộng trong CQHCNN là
Lao

Second level

Third level
• Fourth level
– Fifth level

một loại lao động đặc biệt,
là các hoạt động nhằm đảm
bảo sự chấp hành pháp luật,
pháp lệnh, nghị quyết của
các cơ quan quyền lực nhà
nước, nhằm tổ chức và chỉ
đạo một cách trực tiếp và
thường xuyên công cuộc xây
dựng kinh tế, văn hóa – xã
hội và hành chính – chính

2.HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TIẾN HÀNH
THÔNG QUA GIAO TIẾP
Các mối quan hệ cơ bản
trong giao tiếp hành
chính

Các hình thức giao tiếp

Lý do nói hoạt động
được tiến hành chủ yếu
thông qua giao tiếp?

Các mối quan hệ cơ bản trong giao tiếp hành
chính

Giao
lick to edit Master text styles tiếp nội bộ trong cơ quan

Second level
Third level
• Fourth level
– Fifth level

hành chính nhà nước bao gồm
giao tiếp giữa cấp trên và cấp
dưới và giữa các cán bộ, công
chức với nhau

Giao tiếp giữa các cán bộ,
công chức đại diện cho
CQHCNN với nhân dân và
tổ chức

Các hình thức giao tiếp

Clic
k

Nói

to e

Sec he dit Ma
on
ster
Ng d le
Thir
vel
text
d lev
style
el
• F
ourt
s
h le
vel
–F
ifth l
evel

Viế
t
c
Đọ

Phản hồi

Lý do hoạt động công vụ chủ yếu
tiến hành thông qua giao tiếp

• Click to edit Master text style
Thực hiện tốt chức năng của
– Second level
mình đáp ứng nhu cầu xã hội – Third level
• Fourth level
– Fifth level

Giải quyết công việc hiệu
quả cao

Đảm bảo tính thống nhất,
đồng bộ làm việc theo...
HOẠT ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG TRONG
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ
YẾU TIẾN HÀNH THÔNG QUA GIAO TIẾP
hoạt động lao động của nhân sự hành chính nhà nước chủ yếu thông qua giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoạt động lao động của nhân sự hành chính nhà nước chủ yếu thông qua giao tiếp - Người đăng: xuka-xeko
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hoạt động lao động của nhân sự hành chính nhà nước chủ yếu thông qua giao tiếp 9 10 149