Ktl-icon-tai-lieu

HONDA Vietnam và chiến lược Marketing của dòng xe LEAD

Được đăng lên bởi thach-ton
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Case study 3: HONDA Vietnam và chiến lược Marketing của dòng xe LEAD
Chào các bạn,
Tuần này, chúng ta cùng nhau tham khảo tình huống của Honda Việt Nam với dòng xe Lead
nhé.
Thời gian vừa qua, trên nhiều tờ báo rộ lên những bất bình của người tiêu dùng về giá bán
xe máy Honda Lead tại các đại lý ủy quyền của Honda.
Hai vấn đề nóng bỏng mà nhiều khách hàng đưa ra, là:
• Giá xe Lead bị đẩy lên vài triệu đồng, và như vậy, đây có phải là lỗi của Honda Việt Nam
do không "quản" được các đại lý,
• Và từ đó, nảy sinh ra vấn đề thứ hai, tại sao Honda không trực tiếp bán hàng để bình ổn
giá cả?
Câu hỏi gợi mở:
Câu 1: Anh/chị hãy so sánh những thuận lợi, khó khăn của hình thức bán hàng thông qua
đại lý ủy quyền so với hình thức bán hàng trực tiếp của Công ty?
Câu 2: Anh/chị đánh giá như thế nào về vị trí thương hiệu Honda đối với người tiêu dùng
Việt Nam tại thị trường Việt Nam.
Câu 3: Có khách hàng nói: Giá bán của xe Lead bị các đại lý ủy quyền đẩy lên là do “lỗi của
Honda Việt Nam do không "quản" được các đại lý”? Anh/chị nhận xét gì về nhận định trên.
Nêu hướng giải quyết về vấn đề này.
Câu 4: Tại sao Honda Việt Nam chưa tác động đến giá xe Lead trên thị trường nội địa?
Câu 1: Anh/chị hãy so sánh những thuận lợi, khó khăn của hình thức bán hàng thông qua
đại lý ủy quyền so với hình thức bán hàng trực tiếp của Công ty?
Trả lời:
Lợi ích:
• Tận dụng được những nguồn lực sẵn có của các trung gian: tiền vốn, con người, quản lý,
thậm chí đến dịch vụ khách hàng và cả mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng cũng
như các cơ quan công quyền tại thị trường sở tại.
• Hãng sản xuất sẽ chuyên môn hóa vào các công đoạn thiết kế, sản xuẩt, tiếp thị và xây
dựng thương hiệu, và trung gian phân phối có trách nhiệm phát triển thị trường trong khu
vực được phân công, và tự chịu về hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.
Bất lợi:
Trong một số tình huống nếu nhà sản xuất không đủ năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị
trường hoặc lơi là trong kiểm soát hoạt động của đại lý phân phối, chính sách giá của nhà
sản xuất có thể bị đại lý phân phối làm sai lệch.
Câu 2: Anh/chị đánh giá như thế nào về vị trí thương hiệu Honda đối với người tiêu dùng
Việt Nam tại thị trường Việt Nam.
Trả lời:
Đánh giá về thị phần:
• Trong năm 2009, Honda Vietnam đã tiêu thụ 1,43 triệu xe máy, tăng 18% so với n ăm
2008
• Đạt thị phần 63%.
Đánh giá về giá trị thương hiệu:
• Đại đa số người Việt Nam gọi xe máy là Honda.
• Honda nhiều năm liền đứng trong top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Câu 3: Có khách hàng...
Case study 3: HONDA Vietnam và chiến lược Marketing của dòng xe LEAD
Chào các b n,
Tu n này, chúng ta cùng nhau tham kh o tình hu ng c a Honda Vi t Nam v i dòng xe Lead
nhé.
Th i gian v a qua, trên nhi u t báo r lên nh ng b t bình c a ng i tiêu dùng v giá bán ườ
xe máy Honda Lead t i các i lý y quy n c a Honda. đạ
Hai v n nóng b ng mà nhi u khách hàng a ra, là: đề đư
• Giá xe Lead b y lên vài tri u ng, và nh v y, ây có ph i là l i c a Honda Vi t Nam đẩ đồ ư đ
do không "qu n" c các i lý, đượ đạ
• Và t ó, n y sinh ra v n th hai, t i sao Honda không tr c ti p bán hàng bình n đ đề ế để
giá c ?
Câu h i g i m :
Câu 1: Anh/ch hãy so sánh nh ng thu n l i, khó kh n c a hình th c bán hàng thông qua ă
i lý y quy n so v i hình th c bán hàng tr c ti p c a Công ty?đạ ế
Câu 2: Anh/ch ánh giá nh th nào v v trí th ng hi u Honda i v i ng i tiêu dùng đ ư ế ươ đố ườ
Vi t Nam t i th tr ng Vi t Nam. ườ
Câu 3: Có khách hàng nói: Giá bán c a xe Lead b các i lý y quy n y lên là do “l i c a đạ đẩ
Honda Vi t Nam do không "qu n" c các i lý”? Anh/ch nh n xét gì v nh n nh trên. đượ đạ đị
Nêu h ng gi i quy t v v n này.ướ ế đề
Câu 4: T i sao Honda Vi t Nam ch a tác ng n giá xe Lead trên th tr ng n i a? ư đ đế ườ ộ đị
Câu 1: Anh/ch hãy so sánh nh ng thu n l i, khó kh n c a hình th c bán hàng thông qua ă
i lý y quy n so v i hình th c bán hàng tr c ti p c a Công ty?đạ ế
Tr l i:ả ờ
L i ích:
• T n d ng c nh ng ngu n l c s n có c a các trung gian: ti n v n, con ng i, qu n lý, đượ ườ
th m chí n d ch v khách hàng và c m i quan h v i các khách hàng ti m n ng c ng đế ă ũ
nh các c quan công quy n t i th tr ng s t i.ư ơ ườ
• Hãng s n xu t s chuyên môn hóa vào các công o n thi t k , s n xu t, ti p th và xây đ ế ế ế
d ng th ng hi u, và trung gian phân ph i có trách nhi m phát tri n th tr ng trong khu ươ ư
v c c phân công, và t ch u v hi u qu ho t ng kinh doanh c a mình. đượ độ
B t l i:ấ ợ
Trong m t s tình hu ng n u nhà s n xu t không n ng l c s n xu t áp ng nhu c u th ế đ ă đ
tr ng ho c l i là trong ki m soát ho t ng c a i lý phân ph i, chính sách giá c a nhà ườ ơ đ đạ
s n xu t có th b i lý phân ph i làm sai l ch. đạ
Câu 2: Anh/ch ánh giá nh th nào v v trí th ng hi u Honda i v i ng i tiêu dùng đ ư ế ươ đ ườ
Vi t Nam t i th tr ng Vi t Nam. ườ
Tr l i:ả ờ
ánh giá v th ph n:Đ
• Trong n m 2009, Honda Vietnam ã tiêu th 1,43 tri u xe máy, t ng 18% so v i n m ă đ ă ă
2008
t th ph n 63%.Đạ
ánh giá v giá tr th ng hi u:Đ ươ
i a s ng i Vi t Nam g i xe máy là Honda.Đạ đ ườ
• Honda nhi u n m li n ng trong top 10 th ng hi u m nh nh t Vi t Nam. ă đứ ươ
HONDA Vietnam và chiến lược Marketing của dòng xe LEAD - Trang 2
HONDA Vietnam và chiến lược Marketing của dòng xe LEAD - Người đăng: thach-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HONDA Vietnam và chiến lược Marketing của dòng xe LEAD 9 10 197