Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn bài tập chiến lược kinh doanh giai đoạn 2

Được đăng lên bởi Phuong Do
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN GIAI ĐOẠN 2- BÀI TẬP NHÓM
Trên cơ sở sứ mệnh mục tiêu cho giai đoạn 2000 đến nay, nhiệm vụ của giai đoạn này là nghiên cứu
những thay đổi môi trường ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh và chiến lược của công ty.
1- Mục đích bài tập này:
 Rèn luyện kỹ năng nhận diện và phân tích các thay đổi của môi trường
 Rèn luyện kỹ năng nhận diện, phân tích các nội dung quan trọng của môi trường bên
ngoài có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh doanh và chiến lược công ty
 Rèn luyện tư duy kinh doanh chiến lược; Nhận diện các khuynh hướng môi trường? các
cơ hội, đe dọa từ môi trường? Phân tích cạnh tranh
2- Yêu cầu:
 Đọc kỹ lý thuyết chương 3, có thể ôn lại kinh tế vi mô, vĩ mô
 Xác định rõ các phạm vi nghiên cứu môi trường
 Nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường đối với từng lĩnh vực
kinh doanh.
 Nhận ra các sự kiện, các mối liên hệ các khuynh hướng, nhận diện các khuynh hướng và
khả năng phát triển của các khuynh hướng môi trường?
 Phân tích và giải thích sự tác động của các khuynh hướng đến một lĩnh vực kinh doanh
cụ thể, hay chiến lược công ty cụ thể?
 Làm rõ các cơ hội và đe dọa từ môi trường
3- Nội dung
 Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
i. Lĩnh vực, ngành sẽ nghiên cứu: Có thể định nghĩa ngành hay lĩnh vực trên
phương diện toàn cầu
ii. Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2000 đến nay ( Chú trọng nghiều vào đầu giai
đoạn tức là từ lân cận 2000 đến 2007..)
iii. Không gian toàn cầu, có nhấn mạnh môi trường vĩ mô của nước sở tại của công
ty
 Phân tích môi trường toàn cầu:
i. Nhận diện mức độ ảnh hưởng toàn cầu của lĩnh vực đang nghiên cứu: Khả năng
dịch chuyển toàn cầu của các công ty trong lĩnh vực( dịch chuyển sản phẩm, hoạt
động sx, marketing; tài chính..); mức độ cạnh tranh toàn cầu; mức độ phát tán
công nghệ; các qui định định chính phủ; các định chế; các khu vực thương mại
tự do khiến lãnh vực này có thể chịu ảnh hưởng toàn cầu mạnh yếu khác nhau.
Mạnh nhất của ảnh hưởng toàn cầu là ngành toàn cầu – yếu nhất là chịu ảnh
hưởng quốc gia, địa phương
ii. Nhận diện các nhân tố toàn cầu có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến lĩnh vực ngành
iii. Phân tích các khuynh hướng biến đổi của các nhân tố trên đến lãnh vực kinh
doanh
 Các sự kiện xuất hiện (năm, nội dung, ý nghĩa)
 Các sự kiện liên quan
 Các khuynh hướng liên quan
 Khuynh hướng thay đổi của môi trường
 Các cơ hội và đe dọa từ khuynh hướng này



iv. Kết luận phân tích môi trưởng toàn cầu:
 Các khuynh hướng thay đổi quan trọng
 Tổng hợp các cơ hội và đe dọa
Phân tích môi trường Vĩ mô...

 !"#$!%&'(')%*+++),(-.!' /"0(&'(')%*1-21&!'$
!3&4!(-)5'6'478&9!!7&),2:!/;<'!=%(!/1!',27>0(6&4-?
@ ")A!B1'4CD1-E
FG2$- <HI&!C=' /1D!JK!L4!(-)5'0(6'478&
FG2$- <HI&!C=' .D!JK!LM'=$&N$(4O&0(6'478&B
&%1'P4!Q9!!7&),L2:!/;<'!=%(!/1!',27>6&4-
FG2$- 47=$-<'!=%(!!',27>R!C=' L<!$-!!7S&6'478&TL
!M'.)U=O(4V6'478&T!JK!*!4(!
 W$X$E
O<H2Y4!$-,4!7&Z.P4!Q62*'<'!4,/'6./:6
[L)\!]LD!*/'&!'$6'478&
!C=' )7>L!J4^9!!7&*!_0(6'478&)^'/S'4V&2:!/;
<'!=%(!?
!C(L;<' .L^'2'! L<!$-!!7S&.!C=' L<!$-!!7S&/1
<!9I&D!L44'Q0(L<!$-!!7S&6'478&T
!JK!/1&'9'4!A!;4L)M&0(L<!$-!!7S&),M42:!/;<'!=%(!
"4!Q.!(-!',27>6&4-"4!QT
`1]L!M'/1)U=O(4V6'478&
Z M'=$&
'S'!*D!*/'&!'$E
'? `:!/;.&1!_&!'$EaP4!Q)\!&!:(&1!!(-2:!/;4
D!7&=' 4%1X$
''? !8'&'(&!'$EVI+++),(-ba!c4O&&!'d$/1%)X$&'('
)%*4214V2JC+++),++e??f
'''? g!6&&'(4%1X$.P!h*!6'478&/:60(7S4*'0(6&
4-
!JK!6'478&4%1X$E
'? !C=' )M9!!7&4%1X$0(2:!/;)(&&!'$Eg!9I&
=\!!$-Q4%1X$0(L6&4-4%&2:!/;b=\!!$-Q9D!i.!%*4
)M&j.(<U#&R41'!A!??fR)M*!4(!4%1X$R)MD!L44L
6&&! RLN$')\!)\!!A!D!0RL)\!!,RL<!$/;4!7&*'
4;=%<!',2k!/;1-P4!Q!\$9!!7&4%1X$*!-,$<!L!($?
*!!h40(9!!7&4%1X$21&1!4%1X$l-,$!h421!\$9!
!7&N$^&'(.)\(D!7&
''? !C=' L!J4^4%1X$P4!Q9!!7&*!_),2:!/;&1!
'''? !JK!L<!$-!!7S&B',)5'0(L!J4^4),2k!/;<'!
=%(!
aL;<' j$h4!' bI.M'=$&.Y&!:(f
aL;<' 2'N$(
aL<!$-!!7S&2'N$(
g!$-!!7S&4!(-)5'0(6'478&
aL!M'/1)U=O(4V<!$-!!7S&1-
hướng dẫn bài tập chiến lược kinh doanh giai đoạn 2 - Trang 2
hướng dẫn bài tập chiến lược kinh doanh giai đoạn 2 - Người đăng: Phuong Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hướng dẫn bài tập chiến lược kinh doanh giai đoạn 2 9 10 986