Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm excel kế toán

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Hoï vaø teân:
Lôùp:
MSSV:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NGUYÊN
̃ THỊ TUYÊT
́ XƯƠNG
C11_KT01
CD71000334

DANH SÁCH SỔ
Hệ thống tài khoản cấp 1
Hệ thống tài khoản cấp 2
Số dư đầu kỳ
Chứng từ
Sổ Nhật ký chung
Sổ Nhật ký thu tiền
Sổ Nhật ký chi tiền
Sổ Nhật ký bán hàng
Sổ Nhật ký mua hàng
Sổ Chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ cái
Sổ chi tiết tài khoản
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Bảng cân đối phát sinh tài khoản cấp 1
Bảng cân đối phát sinh tài khoản cấp 3
Bảng tổng hợp chi tiết công nợ phải trả người bán
Bảng tổng hợp chi tiết công nợ phải thu khách hàng
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết hàng hóa tài khoản 155
Bảng tổng hợp xuất nhập tồn tài khoản 155
Sổ chi tiết hàng hóa tài khoản 156
Bảng tổng hợp xuất nhập tồn tài khoản 156
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP 1
SHTK
111
112
113
121
128
129
131
133
136
138
139
141
142
144
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
211
212
213
214
217
221
222
223
228
229
241
242
243
244
311
315
331

TEÂN TAØI KHOAÛN

Tieàn Maët
Tieàn göûi Ngaân Haøng
Tieàn ñang chuyeån
Ñaàu Tö chöùng khoaùn ngaén haïn
Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn
Phaûi thu khaùch haøng
Thueá VAT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø
Phaûi thu noäi boä
Phaûi thu khaùc
Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
Taïm öùng
Chi phí traû tröôùc
Theá chaáp kyù cöôïc kyù quyõ ngaén haïn
Haøng mua ñang ñi ñöôøêng
Nguyeân vaät lieäu
Coâng cuï, duïng cuï
Chi phí SXKD dôû dang
Thaønh phaåm
Haøng hoùa
Haøng gôûi ñi baùn
Haøng hoùa kho baûo thueá
Döïù phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
Chi söï nghieäp
Taøi saûn coá ñònh höõu hình
TSCÑ Thueâ taøi chính
TSCÑ voâ hình
Hao moøn TSCÑ
Baát ñoäâng saûn ñaàu tö
Ñaàu tö vaøo coâng ty con
Goùp voán lieân doanh
Đầu tư vaøo coâng ty lieân keát
Ñaàu tö daøi haïn khaùc
Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn
Xaây döïng cô baûn dôû dang
Chi phí traû tröôùc daøi haïn
Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
Kyù quyõ kyù cöôïc daøi haïn
Vay ngaén haïn
Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
Phaûi traû cho ngöôøi baùn

351
352
411
412
413
414
415
416
418
419
421
431
441
461
466
511
512
515
521
531
532
611
621
622
623
627
631
632
635
641
642
711
811
821
911

Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
Döï phoøng phaûi traû
Nguoàn voán kinh doanh
Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
Quyõ döï phoøng taøi chính
Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
Caùc quyõ k...
Hoï vaø teân:
Lôùp:
MSSV:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Hướng dẫn làm excel kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm excel kế toán - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
Hướng dẫn làm excel kế toán 9 10 963