Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – BẢO TRÌ SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIỆN

Được đăng lên bởi nhuydoan31
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – BẢO TRÌ
SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIỆN

HÖÔÙNG DAÃN CHUNG
THAÙO DÔÕ
Khi thaùo dôõ quaït ra khoûi kieän haøng, phaûi quan saùt xem quaït coù hö hoûng do va chaïm trong quaù trình vaän chuyeån. Baùo
ngay cho Nhaø Phaân Phoái quaït FANTECH trong tröôøng hôïp coù hö hoûng.
LÖU TRÖÕ TAÏI COÂNG TRÖÔØNG
Quaït phaûi ñöôïc tröõ ôû nôi khoâ raùo, thoaùng maùt vaø khoâng coù chaán ñoäng. Caùnh quaït thænh thoaûng phaûi ñöôïc quay ñeå traùnh
cho baïc ñaïn bò keït.
NGUOÀN ÑIEÄN CAÁP
Ñoïc ôû nhaõn quaït ñeå xaùc ñònh soá pha vaø cöôøng ñoä doøng ñieän quaït. Kieåm tra xem nguoàn ñieän caáp coù töông thích.
Taát caû caùc quaït phaûi ñöôïc noái ñaát theo tieâu chuaån AS/NZS3000:2000 hoaëc tieâu chuaån ñòa phöông. Noái daây phaûi theo
tieâu chuaån AS/NZS3000:2000 hoaëc tieâu chuaån ñòa phöông. Tuaân theo sô ñoà ñaáu noái ôû caùc trang sau.
Caùc caàu chì trong caáu dao ngaét töï ñoäng chæ thích hôïp cho vieäc baûo veä daây ngaén maïch, khoâng thích hôïp cho baûo veä quaù
taûi. Caàu chì phaûi coù dung löôïng ñuû cho doøng khôûi ñoäng vaø chòu ñöôïc cöôøng ñoä doøng gaáp 6 laàn doøng ñieän chaïy trong 25
giaây.
Taát caû caùc moâ tô 3 pha phaûi ñöôc baûo veä töøng pha, baûo veä maát pha vaø baûo veä quaù taûi. FANTECH seõ khoâng baûo haønh
cho tröôøng hôïp khoâng coù baûo veä töøng pha vaø baûo veä maát pha. Cöôøng ñoä doøng quaù taûi neân caøi ñaët cao hôn 10% cöôøng
ñoä doøng chaïy.
Caùc moâ tô coù thieát bò baûo veä quaù nhieät (Thermistor) seõ coù daây caûm bieán nhieät ñöôïc ñaùnh daáu “TK”. Neân ñaáu daây naøy
tröïc tieáp vaøo maïch ñieàu khieån khôûi ñoäng töø chaïy SAO ñeå ngaét nguoàn ñieän caáp moâ tô khi nhieät ñoä cuoän daây trong moâ
tô taêng cao.
MOÂ TÔ
Caùc moâ tô tieâu chuaån ñöôïc pheùp vaän haønh trong ñieàu kieän nhieät ñoä moâi tröôøng töø – 20o C ñeán + 40o C, moâi tröôøng
khoâng coù hôi nöôùc ngöng tuï hoaëc caùc khí aên moøn. Trong ñieàu kieän nhieät ñoä moâi tröôøng khaéc nghieät, FANTECH seõ söû
duïng caùc moâ tô ñaëc bieät.
LAÉP ÑAËT
Laép ñaët phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kyõ thuaät vieân laønh ngheà. Phaûi ñaûm baûo cho quaït vaø caùc phuï kieän coù khoaûng khoâng
gian daønh cho vieäc baûo trì sau naøy.
Phaûi ñaûm baûo quaït chaïy ñuùng chieàu quay ñaõ ñöôïc chæ ñònh ôû töøng quaït. Soá laàn khôûi ñoäng quaït khoâng quaù 04 laàn / giôø
ñoái vôùi quaït coù coâng suaát treân 1 kW vaø khoâng quaù 08 laàn / giôø ñoái vôùi quaït coù coâng suaát döôùi 1 kW.

© FANTECH

Trang 1

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – BẢO TRÌ
SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIỆN
Phaûi tuaân theo c...
HƯỚNG DN LP ĐẶT – BO T
SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIN
© FANTECH Trang 1
HÖÔÙNG DAÃN CHUNG
THAÙO DÔÕ
Khi thaùo dôõ quaït ra khoûi kieän haøng, phaûi quan saùt xem quaït coù hö hoûng do va chaïm trong quaù trình vaän chuyeån. Baùo
ngay cho Nhaø Phaân Phoái quaït FANTECH trong tröôøng hôïp coù hö hoûng.
LÖU TRÖÕ TAÏI COÂNG TRÖÔØNG
Quaït phaûi ñöôïc tröõ ôû nôi khoâ raùo, thoaùng maùt vaø khoâng coù chaán ñoäng. Caùnh quaït thænh thoaûng phaûi ñöôïc quay ñeå traùnh
cho baïc ñaïn bò keït.
NGUOÀN ÑIEÄN CAÁP
Ñoïc ôû nhaõn quaït ñeå xaùc ñònh soá pha vaø cöôøng ñoä doøng ñieän quaït. Kieåm tra xem nguoàn ñieän caáp coù töông thích.
Taát caû caùc quaït phaûi ñöôïc noái ñaát theo tieâu chuaån AS/NZS3000:2000 hoaëc tieâu chuaån ñòa phöông. Noái daây phaûi theo
tieâu chuaån AS/NZS3000:2000 hoaëc tieâu chuaån ñòa phöông. Tuaân theo sô ñoà ñaáu noái ôû caùc trang sau.
Caùc caàu chì trong caáu dao ngaét töï ñoäng chæ thích hôïp cho vieäc baûo veä daây ngaén maïch, khoâng thích hôïp cho baûo veä quaù
taûi. Caàu chì phaûi coù dung löôïng ñuû cho doøng khôûi ñoäng vaø chòu ñöôïc cöôøng ñoä doøng gaáp 6 laàn doøng ñieän chaïy trong 25
giaây.
Taát caû caùc moâ tô 3 pha phaûi ñöôc baûo veä töøng pha, baûo veä maát pha vaø baûo veä quaù taûi. FANTECH seõ khoâng baûo hnh
cho tröôøng hôïp khoâng coù baûo veä töøng pha vaø baûo veä maát pha. Cöôøng ñoä doøng quaù taûi neân caøi ñaët cao hôn 10% cöôøng
ñoä doøng chaïy.
Caùc moâ tô coù thieát bò baûo veä quaù nhieät (Thermistor) seõ coù daây caûm bieán nhieät ñöôïc ñaùnh daáu “TK”. Neân ñaáu daây naøy
tröïc tieáp vaøo maïch ñieàu khieån khôûi ñoäng töø chaïy SAO ñeå ngaét nguoàn ñieän caáp moâ tô khi nhieät ñoä cuoän daây trong moâ
tô taêng cao.
MOÂ TÔ
Caùc moâ tô tieâu chuaån ñöôïc pheùp vaän haønh trong ñieàu kieän nhieät ñoä moâi tröôøng töø – 20
o
C ñeán + 40
o
C, moâi tröôøng
khoâng coù hôi nöôùc ngöng tuï hoaëc caùc khí aên moøn. Trong ñieàu kieän nhieät ñoä moâi tröôøng khaéc nghieät, FANTECH seõ söû
duïng caùc moâ tô ñaëc bieät.
LAÉP ÑAËT
Laép ñaët phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kyõ thuaät vieân laønh ngheà. Phaûi ñaûm baûo cho quaït vaø caùc phuï kieän coù khoaûng khoâng
gian daønh cho vieäc baûo trì sau naøy.
Phaûi ñaûm baûo quaït chaïy ñuùng chieàu quay ñaõ ñöôïc chæ ñònh ôû töøng quaït. Soá laàn khôûi ñoäng quaït khoâng quaù 04 laàn / giôø
ñoái vôùi quaït coù coâng suaát treân 1 kW vaø khoâng quaù 08 laàn / giôø ñoái vôùi quaït coù coâng suaát döôùi 1 kW.
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – BẢO TRÌ SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – BẢO TRÌ SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIỆN - Người đăng: nhuydoan31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – BẢO TRÌ SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIỆN 9 10 364