Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia dự của người dân

Được đăng lên bởi lop28ln-tuaf
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thực hành QHSD đất vùng hành lang khu bảo tồn thuộc dự án CarBi
Hoạt động
1. Khởi động/Chuẩn
bị

Kết quả mong đợi

Nội dung

Phương pháp & công cụ

- Giới thiệu tóm tắt về dự án (chuẩn bị
Lãnh đạo UBND huyện
trên giấy A0)
đồng ý với các hoạt động - Giới thiệu tổng quát về dự - Các tài liệu pháp lý của dự án (copy)
QHSD đất, cử người tham
án
- Tóm tắt các bước QHSD đất
Họp huyện lần 1
gia, cung cấp tài liệu liên - Các tài liệu pháp lý của dự - Giấy A0, bút…
quan và phê duyệt bản
án
- Lưu ý: Tất cả các thông tin trên nên
QHSD đất khi dự án đệ - Các bước QHSD đất
chuẩn bị viết sẵn hoặc in ra tờ giấy A0,
trình.
khi họp thì treo ra (trong cuộc họp chỉ
giải thích những ý kiến của đại biểu).
- Giới thiệu tóm tắt về dự án (chuẩn bị
trên giấy A0)
- Các bước QHSD đất (chuẩn bị trên
- Tóm tắt tổng quát về dự án
giấy A0)
Lãnh đạo UBND xã và các
- Các bước QHSD đất tại - Ghi các công việc xã phải phối hợp lên
bộ phận liên quan, cung cấp
Họp xã lần 1
thôn, xã
giấy A0
tài liệu và cử cán bộ tham
- Trách nhiệm của UBND xã - Giấy A0, Bút viết marker, kẹp…
gia.
- Lưu ý: Tất cả các thông tin trên nên
chuẩn bị viết sẵn hoặc in ra tờ giấy A0,
khi họp thì treo ra (trong cuộc họp chỉ
giải thích những ý kiến của đại biểu).
Ranh giới thôn được xác - Xác định sơ bộ trên bản đồ - Thảo luận, quan sát thực địa
Xác định rang giới
định trên bản đồ nền cấp xã
nên.
- Bản đồ nền 1/10 000 cấp xã
thôn
tỷ lệ: 1/10.000
- Kiểm tra lại ngoài thực địa
- Bút chì, tẩy, GPS…
Họp thôn lần 1
Lãnh đạo thôn và người dân - Quyền lợi và nghĩa vụ khi - Mô tả ngắn gọn các quyền & nghĩa vụ
nắm được quyền và nghĩa
tham gia dự án
của người dân khi tham gia DA
vụ khi tham gia dự án, bầu - Lựa chọn nhóm nông dân - Liệt kê danh sách nhóm nông dân chủ
nhóm nông dân chủ chốt
chủ chốt tham gia QH.
chốt tham gia QH để người dân biểu
tham gia QH
quyết.
- Giấy A0, But, dây, kẹp…
- Lưu ý: Các thông tin trình bày phải
ngắn gọn, sử dụng công cụ trực quan,
tốt nhất nên chuẩn bị các thông tin

Thành phần

VP
BQLDA
WWF Huế & QN,
các cán bộ phụ
trách hợp phần,
TV thực hiện
VLUP

Nhóm QHSD đất

Nhóm QH, đại
diện
xã,
các
trưởng thôn
Nhóm QH, người
dân.

Hoạt động

Kết quả mong đợi

Nội dung

Phương pháp & công cụ
quan trọng ra tờ giấy A0, treo tại các
cuộc họp thôn và khi kết thuc nên để
lại nhà cộng đồng thôn để truyền thông
lâu dài.

Thành phần

2. Thực hiện QHSD
đất tại thôn
- Bước 1: In bản đồ nên cấp thôn 1/5000
-

Đắp sa bàn

- Sử dụng bản đồ nên cấp
Một sa bàn sơ bộ có hình
thôn tỷ lệ 1/5000 làm cơ sở.
dáng và ...
Hướng dẫn thực hành QHSD đất vùng hành lang khu bảo tồn thuộc dự án CarBi
Hoạt động Kết quả mong đợi Nội dung Phương pháp & công cụ Thành phần
1. Khởi động/Chuẩn
bị
Họp huyện lần 1
Lãnh đạo UBND huyện
đồng ý với các hoạt động
QHSD đất, c người tham
gia, cung cấp tài liệu liên
quan phê duyệt bản
QHSD đất khi dự án đệ
trình.
- Giới thiệu tổng quát về dự
án
- Các tài liệu pháp của dự
án
- Các bước QHSD đất
- Giới thiệu tóm tắt về dự án (chuẩn bị
trên giấy A0)
- Các tài liệu pháp lý của dự án (copy)
- Tóm tắt các bước QHSD đất
- Giấy A0, bút…
- Lưu ý: Tất cả các thông tin trên nên
chuẩn bị viết sẵn hoặc in ra tờ giấy A0,
khi họp thì treo ra (trong cuộc họp chỉ
giải thích những ý kiến của đại biểu).
VP BQLDA
WWF Huế & QN,
các cán bộ phụ
trách hợp phần,
TV thực hiện
VLUP
Họp xã lần 1
Lãnh đạo UBND và các
bộ phận liên quan, cung cấp
tài liệu c cán bộ tham
gia.
- Tóm tắt tổng quát về dự án
- Các bước QHSD đất tại
thôn, xã
- Trách nhiệm của UBND xã
- Giới thiệu tóm tắt về dự án (chuẩn bị
trên giấy A0)
- Các bước QHSD đất (chuẩn bị trên
giấy A0)
- Ghi các công việc phải phối hợp lên
giấy A0
- Giấy A0, Bút viết marker, kẹp…
- Lưu ý: Tất cả các thông tin trên nên
chuẩn bị viết sẵn hoặc in ra tờ giấy A0,
khi họp thì treo ra (trong cuộc họp chỉ
giải thích những ý kiến của đại biểu).
Nhóm QHSD đất
Xác định rang giới
thôn
Ranh giới thôn được xác
định trên bản đồ nền cấp
tỷ lệ: 1/10.000
- Xác định bộ trên bản đồ
nên.
- Kiểm tra lại ngoài thực địa
- Thảo luận, quan sát thực địa
- Bản đồ nền 1/10 000 cấp xã
- Bút chì, tẩy, GPS…
Nhóm QH, đại
diện xã, các
trưởng thôn
Họp thôn lần 1 Lãnh đạo thôn và người dân
nắm được quyền nghĩa
vụ khi tham gia dự án, bầu
nhóm nông dân chủ chốt
tham gia QH
- Quyền lợi nghĩa vụ khi
tham gia dự án
- Lựa chọn nhóm nông dân
chủ chốt tham gia QH.
- tả ngắn gọn các quyền & nghĩa vụ
của người dân khi tham gia DA
- Liệt danh sách nhóm nông dân chủ
chốt tham gia QH để người dân biểu
quyết.
- Giấy A0, But, dây, kẹp…
- Lưu ý: Các thông tin trình bày phải
ngắn gọn, sử dụng công cụ trực quan,
tốt nhất nên chuẩn bị các thông tin
Nhóm QH, người
dân.
Hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia dự của người dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia dự của người dân - Người đăng: lop28ln-tuaf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia dự của người dân 9 10 901