Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lịch trình bài tập phân tích thị trường vi mô

Được đăng lên bởi Đức Cường
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫnlịchtrìnhbàitập
Phântíchthị trường vi mô

1

1

Phân tích thị trường vi mô giúp đặt chỉ tiêu và phát triển một kế hoạch

hành động căn cứ theo tiềm năng thị trường và bối

cảnh hiện nay chi nhánh
Tiềm năng thị trường

Tiềm năng thị trường chưa được khai thác

Chỉ tiêu

Kếhoạchhànhđộng
Thị trường đã nắm giữ/
khách hàng hiện tại

2

Phân tích thị trường vi mô theo 3 bước

Xác định tiềm năng
vàcơ hộithị trường

▪
▪
▪
▪

Xác địnhđịa bànphụcvụở địa phương
Ước tínhdân sốvàsốlượng KH SME
Dân số theo phân khúcvàsố lượng SME
Xác địnhnhững đặc thù quan
trọngcủakhuvực

▪

Phân tíchtình hình cạnh tranh

Nắmrõcơsởkháchhànghiệnnay

▪

Lập bảng theo khu vựcgốccủakhách

Đặtchỉtiêuvàpháttriểnkếhoạchhànhđộng

▪

trường và cơ sở KH hiện tại đểxác định

hàng hiện tại

▪

Tìm hiểu đặc thùvà sở thích
củakháchhàng

▪

Lập danh sáchcác KH SME lớnvà đặc
thù/ sở thích của họ

▪

So sánh nhu cầu của khách hàng hiện

Sử dụng khác biệt về tiềm năng thị

cơ hội

▪

Đặtchỉ tiêu thực tếdựa trên tiềm
năngsẵncó.Phản hồi tới cấp trên

▪

Tùy chỉnh hướngbánhàngvà sản
phẩm dựa trên dữ liệutổnghợp được

tại vớicác sảnphẩm /dịch vụ của đối
thủcạnhtranh

3

Mộtbáocáothịtrườngvimôchuẩncó3phần

Tiềm năng vàcơ hội

thịtrường
Cơ sởkhách hànghiện tại

+

▪

Tiềm năng và đặc thùcủa khách hàngbán

+

▪

lẻ

▪
▪
▪

Đặc thù và sở thích củakhách hàngbán lẻ hiện
tại

Các tụ điểm thu hút đông người trong KV

Kế hoạch hành động

▪

Đặc thù và sở thích củakhách hàngSME hiện tại

Tiềm năng và đặc thù củakhách hàngSME

▪
▪
▪

Cơ hội và các nhu cầu chưa được đáp ứng
Danh mục sáng kiến
Danh sách và theo dõi các công việc trong
từng sáng kiến

Phân tích tình hìnhcạnhtranh

Mộtbáocáothịtrườngvimôtiêuchuẩnđưaratiềmnăngbánhàngcủachinhánhvàkếhoạchhàn
hđộng

4

Phương án làm việc thực địa về phân tích thị trường vi mô
Tuần1-2
Xácđịnhtiềmnăngvàcơhộithịtrường

▪ Tuần1:
TiếnhànhphântíchGooglemaps
Đithịsátthựcđịakhuvực
Bắtđầutìmkiếmdữliệuthịtrường

Tuần3
Nắmđượccơsởkhách hànghiệntại

▪

Tuần7

Đặtchỉtiêuvàpháttriểnkếhoạchhànhđộng

Triển khai kế hoạch hành động

▪

hinhánh

▪

• Tuần2:
▪
TiếnhànhphỏngvấnKHbênngoài
Hoàntấtmẫukhảosát
Đánhgiátiềmnăngthịtrường
Thu thậpthông tin đối thủ
cạnh tranh

Tiếnhànhphỏngvấnkháchhàngtạic

Tuần4-6

Phân tích

▪

thôngtinđốithủcạnhtranh

thôngkếhoạchhànhđộng đến
cả nhóm với trách

HoàntấtmẫukhảosátKHtạiCN

▪

PhântíchSWOT

Phântíchlượngphânbổvàđặcđiểmc

▪

Thiếtlậpcácbuổithảoluậnchiếnl

ácKHtạikhuvựcthịtrườngvimôđang

ượcnhằmđưaradanhsáchcácsá

giaodịchtạiCN

ngkiến

▪

...
1
1
Hướng dẫnlịchtrìnhbàitập
Phântíchthị trường vi mô
Hướng dẫn lịch trình bài tập phân tích thị trường vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lịch trình bài tập phân tích thị trường vi mô - Người đăng: Đức Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hướng dẫn lịch trình bài tập phân tích thị trường vi mô 9 10 580