Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo tiền vay trong hệ thống NHCSXH

Được đăng lên bởi Nhung_xinh93
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 8: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Áp dụng cho người vay vốn thuộc các
chương trình tín dụng có quy định thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay.
2. Bảo đảm tiền vay: Là việc người vay khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân
hàng được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp tài sản hình thành
trong tương lai, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3.
3. Tài sản bảo đảm: Là tài sản thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở
hữu của người thứ ba mà người này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm có thể là tài
sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch, bao gồm:
- Tài sản bằng tiền.
- Tài sản là bất động sản.
- Tài sản là động sản.
- Tài sản là hoa lợi, lợi tức.
- Tài sản hình thành trong tương lai.
4. Các biện pháp bảo đảm tiền vay
a. Cầm cố tài sản: Là việc một bên (người vay, bên thứ ba) gọi là bên cầm cố
giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho NHCSXH quản lý, bảo quản để thực
hiện nghĩa vụ trả nợ. Tài sản cầm cố gồm: Việt Nam đồng, ngoại tệ, số dư trên tài
khoản tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu, thương phiếu, kỳ phiếu, Sổ tiết kiệm, chứng chỉ
tiền gửi và các giấy tờ khác có giá trị như tiền; Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,
nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, kim khí quý, đá quý và các vật có giá khác (là tài sản
không phải là bất động sản); tài sản hình thành trong tương lai. Trường hợp tài sản
cầm cố được bảo hiểm thì khoản bảo hiểm cũng thuộc tài sản cầm cố.
b. Thế chấp tài sản: Là việc một bên (người vay, bên thứ ba) dùng tài sản
thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ
mà không chuyển giao tài sản cho NHCSXH quản lý. Trong trường hợp thế chấp toàn
bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng
thuộc tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp gồm: tài sản là bất động sản; tài sản là động
sản; tài sản là hoa lợi, lợi tức; tài sản hình thành trong tương lai.
c. Bảo đảm bằng tài sản bảo lãnh: Là việc người vay sử dụng tài sản của bên
thứ ba cam kết bảo đảm khi phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay người vay, bao gồm
các tài sản theo quy định về việc cầm cố tài sản hoặc thế chấp tài sản nêu trên.
5. Điều kiện đối với tài sản được nhận làm đảm bảo tiền vay
- Tài sản phải thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng của người vay, bên bảo
lãnh theo quy định. Cụ thể: đối với giá trị quyền sử dụng đất, phải thuộc quyền sử
dụng của người vay, bên bảo lãnh và đư...
BÀI 8: HƯNG DN THC HIN CÁC BIN PHÁP BO ĐM TIN VAY
TRONG H THNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HI
1. Đối tượng phạm vi áp dụng: Áp dụng cho người vay vốn thuộc các
chương trình tín dụng có quy định thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay.
2. Bảo đảm tiền vay: việc người vay khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân
hàng được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp tài sản hình thành
trong tương lai, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3.
3. Tài sản bảo đảm: Là tài sản thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở
hữu của người thứ ba người này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thể là tài
sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch, bao gồm:
- Tài sản bằng tiền.
- Tài sản là bất động sản.
- Tài sản là động sản.
- Tài sản là hoa lợi, lợi tức.
- Tài sản hình thành trong tương lai.
4. Các biện pháp bảo đảm tiền vay
a. Cầm cố tài sản: Là việc một bên (người vay, bên thứ ba) gọi bên cầm cố
giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho NHCSXH quản lý, bảo quản để thực
hiện nghĩa v tr nợ. Tài sản cầm c gồm: Việt Nam đồng, ngoại tệ, s trên tài
khoản tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu, thương phiếu, k phiếu, Sổ tiết kiệm, chứng chỉ
tiền gửi và các giấy tờ khác có giá trị như tiền; Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,
nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, kim khí quý, đá quý các vật giá khác (là tài sản
không phải bất động sản); tài sản hình thành trong tương lai. Trường hợp tài sản
cầm cố được bảo hiểm thì khoản bảo hiểm cũng thuộc tài sản cầm cố.
b. Thế chấp tài sản: việc một bên (người vay, bên thứ ba) dùng tài sản
thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ
không chuyển giao tài sản cho NHCSXH quản lý. Trong trường hợp thế chấp toàn
bộ bất động sản, động sản vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng
thuộc tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp gồm: tài sản bất động sản; tài sản động
sản; tài sản là hoa lợi, lợi tức; tài sản hình thành trong tương lai.
c. Bảo đảm bằng tài sản bảo lãnh: Là việc người vay sử dụng tài sản của bên
thứ ba cam kết bảo đảm khi phải thực hiện nghĩa v tr n thay người vay, bao gồm
các tài sản theo quy định về việc cầm cố tài sản hoặc thế chấp tài sản nêu trên.
5. Điều kiện đối với tài sản được nhận làm đảm bảo tiền vay
- Tài sản phải thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng của người vay, bên bảo
lãnh theo quy định. Cụ thể: đối với giá trị quyền sử dụng đất, phải thuộc quyền sử
dụng của người vay, bên bảo lãnh được thế chấp, bảonh theo quy định của pháp
luật về đất đai; đối với tài sản của doanh nghiệp Nhà nước, thì phải tài sản do Nhà
nước giao cho doanh nghiệp đó quản lý, sử dụng được dùng để bảo đảm tiền vay
theo quy định của pháp luật; đối với tài sản khác, t phải thuộc quyền sở hữu của
người vay, bên bảo lãnh. Trường hợp tài sản pháp luật quy định phải đăng
quyền sở hữu thì người vay, bên bảo lãnh phải giấy chứng nhận quyền sở hữu tài
sản.
1
Hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo tiền vay trong hệ thống NHCSXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo tiền vay trong hệ thống NHCSXH - Người đăng: Nhung_xinh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo tiền vay trong hệ thống NHCSXH 9 10 872