Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Sử Dụng Bảng Tính Excel 2010

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Sóng
Số trang: 247 trang   |   Lượt xem: 3617 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1 of 247

Mục lục Excel 2010
Chương 1.

Làm Quen Với Microsoft Excel .............................................................................................. 7

1.1. Giới thiệu Excel .......................................................................................................................... 7
Excel là gì: ....................................................................................................................................... 7
Ribbon là gì? ................................................................................................................................. 11
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) ......................................................................... 12
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ ............................................................... 12
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel ................................................................................................. 13
Thu nhỏ cửa sổ Excel .................................................................................................................. 13
Phóng to cửa sổ Excel ................................................................................................................ 13
Thoát khỏi Excel ........................................................................................................................... 13
1.3. Thao tác với ô và vùng ............................................................................................................ 13
Nhận dạng ô và vùng (cells, range) .......................................................................................... 13
Chọn vùng ..................................................................................................................................... 14
Sao chép và di chuyển vùng ...................................................................................................... 14
Dán đặc biệt (Paste Special) ...................................................................................................... 15
Đặt tên vùng .................................................................................................................................. 16
Thêm chú thích cho ô .................................................................................................................. 17
Chèn, xóa ô, dòng và cột ........................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn Sử Dụng Bảng Tính Excel 2010 - Người đăng: Nguyễn Văn Sóng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
247 Vietnamese
Hướng Dẫn Sử Dụng Bảng Tính Excel 2010 9 10 873