Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng civil3d 2011

Được đăng lên bởi Viet Dang
Số trang: 503 trang   |   Lượt xem: 3848 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Civil 3D 2011 – Thi t k k thu t h t ng ô th – 

CIVIL 3D 2011
THI T K K THU T H
T NG Ô TH

H

NG D N S

D NGBiên so n:Ph m Ng c Sáu Khoa k thu t ô th
tr ng H Ki n Trúc Tp.HCMH Phú Khánh Phân vi n quy ho ch
mi n Nam
Tp. H Chí Minh 2011

Trang 1

Civil 3D 2011 – Thi t k k thu t h t ng ô th – 

M cl c
Ph n 1: Quy ho ch chi u cao, tính toán san n n, thi t k mái d c
Xây d ng b m t t nhiên
Phân tích b m t t nhiên
N i suy cao
Xây d ng b m t thi t k
Xu t tr c d c

a hình

T o b m t thi công, tính kh i l
Th hi n vòng tròn kh i l
Thi t k mái d c – h
Ph n 2: Thi t k

ng

ng san n n b ng VBA

i u hòa

ng, gi i t a

T ng quan các b

c thi t k

n bù.
ng

Thi t k m t b ng tuy n
Thi t k tr c d c tuy n
nh ngh a tr c ngang và áp tr c ngang
Xu t tr c ngang, tính toán kh i l

ng

Th hi n tr c d c, tr c ngang
Thi t k nút giao thông
Tính toán gi i t a
Ph n 3: Thi t k m ng l

i thoát n

Khai báo thu c tính m ng l
Thi t k m ng l

c

i

i

Th hi n thông s m ng l
Hi u ch nh m ng l
Xu t tr c d c m ng l

i ( D-L-i, cao

,h

ng n

c ch y…)

i
i

L p b ng t ng h p kh i l

ng

Xu t nh p d li u m ng l

i.

Ph n 4: Thi t k hình h c c u

Trang 2

Civil 3D 2011 – Thi t k k thu t h t ng ô th – 

Ph n 5: Chia s d li u, làm vi c nhóm
Ph n 6: Ph l c
Ph l c 1: Các thành ph n c a m t c t ngang – Subassembly
Ph l c 2: Thi t k nâng c p c i t o
Ph l c 3: Thi t k

ng

ng giao thông

m b o cân b ng kh i l

ng ào

p

t.

Ph l c 4: Tìm hi u Breakline trong Surface
Ph l c 5: Xu t tr c d c c p n

c

Ph l c 6: Gi i thích m t s thu t ng trong Civil 3D

Trang 3

Civil 3D 2011 – Thi t k k thu t h t ng ô th – 

Ph n 1: Quy ho ch chi u cao, tính toán san n n – thi t
k mái d c
Th c hi n quy ho ch chi u cao và tính toán kh i l
theo trình t các b c sau:

ng trong Civil 3D, c! b n th c hi n

1. Xây d ng b m t t nhiên
2. Xây d ng b m t thi t k
3. Thi t l p b m t thi công
4. Tính toán kh i l !ng san n n
5. Thi t k mái d c – h

i u hòa.

6. H!p nh"t các b m t – b m t hoàn thi n

Trang 4

Civil 3D 2011 – Thi t k k thu t h t ng ô th – 

Xây d ng b m t t nhiên
T o b m t t nhiên
Hình 1.1:
Menu t o b m t.
Ngoài cách này, có th vào
Home
Tab/Toolspace/Surfaces/
Click ph i chu#t /Create
Surface

Hình 1.2:
Khai báo lo i và các thu c
tính b m t.
Các ki u th hi n b m t
giúp cho vi c quan sát b
m t, lo i v t li u cho b m t
giúp sau này render xu t
ho t c nh t t...
Civil 3D 2011 – Thit k k thut h tng ô th – www.kysudothi.com
 Trang 1
CIVIL 3D 2011
THIT K K THUT H
TNG Ô TH
HNG DN S DNG
www.kythuatdothi.com
www.training.kythuatdothi.com
www.kientrucdaotao.com
Tp. H Chí Minh 2011
Biên son:
Phm Ngc Sáu Khoa k thut ô th
trng H Kin Trúc Tp.HCM
H Phú Khánh Phân vin quy hoch
min Nam
Hướng dẫn sử dụng civil3d 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng civil3d 2011 - Người đăng: Viet Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
503 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng civil3d 2011 9 10 162