Ktl-icon-tai-lieu

Hưỡng dẫn sử dụng Creo Parametric 1.0

Được đăng lên bởi lamvi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyeãn Ñình Thaéng 0984499008
Höôùng daãn söû duïng Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 1.0 laø phieân baûn môùi nhaát cuûa haûng PTC cho thieát keá CAD /CAM/ CNC.
Link Download
http://u.115.com/file/t641bea78
http://u.115.com/file/t638609de9
http://u.115.com/file/t6731af4b6
http://u.115.com/file/t61275affc
nh cài NET Framework 3.5 hoc NET Framework 4.0
Vôùi phieân baûn naøy ta thaáy Creo Parametric 1.0 ñöôïc caûi tieán raát nhieàu so vôùi caùc phieân baûn
Pro/E Wildfire.
Sau ñaây mình seû höôùng daãn caùc baïn baét ñaàu laøm quen vôùi Creo Parametric 1.0
1: Veà phöông phaùp caøi ñaët Setup.exe thì gioáng vôùi caøi ñaët caùc phieân baûn tröôùc.
Vôùi phieân baûn tröôùc thì ta chæ caàn caøi ñaët
Coøn vôùi phieân baûn Creo 1.0 seû coù theâm 1 soá chöùc naêng môùi
Mình seû höôùng daãn 3 chöùc naêng cô baûn treân ñeå caùc baøn deã hoïc vaø so saùnh caùc versions cuû.
I: Creo Parametric 1.0
Thieát keá theo tham soá: Phaàn naøy chính laø phaàn chuõng ta thöôøng hay söû duïng noù ñöôïc thay theá
teân laø vaø phieân baûn moùi laø
A: TOÅNG QUAN
1: Giao dieän ngöôøi duøng:
Tröôùc heát ñaäp vaøo maét chuùng ta laø phieân baûn Creo Parametric 1.0 coù thieát keá giao dieän khaùc raát
nhieàu so vôùi caùc phieân baûn cuû.
Hưỡng dẫn sử dụng Creo Parametric 1.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hưỡng dẫn sử dụng Creo Parametric 1.0 - Người đăng: lamvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hưỡng dẫn sử dụng Creo Parametric 1.0 9 10 994