Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại E71

Được đăng lên bởi haitran288-gmail-com
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 11078 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E71

Số phát hành 4.0

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-346 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên
quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại 
declaration_of_conformity/.

© 2008-2009 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Enhancements logos, Eseries, Nokia E71, và Visual Radio là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia
Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương
mại của các chủ sở hữu tương ứng.
Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép
trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô
tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.
Bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Quyền tác giả phần mềm nhập văn bản T9 © 1997-2009. Tegic Communications, Inc.
Mọi quyền được bảo lưu.
Sản phẩm này có bao gồm phần mềm được lixăng bởi Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian và Symbian OS là các nhãn hiệu của Symbian Ltd.

Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.
Một số phần của phần mềm Nokia Maps là tác phẩm phần mềm FreeType Project © 1996-2009. Mọi quyền được bảo lưu.
Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi
thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung
cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin
có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web 
TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG
CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤ...
Hướng dn S dng Đin thoi Nokia E71
S phát hành 4.0
Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại E71 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại E71 - Người đăng: haitran288-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại E71 9 10 239