Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng logo

Được đăng lên bởi le-truong-son
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
&{QJ7\71++706;'9.71+Ұ7+¬2

Höôùng daãn söû duïng LOGO!

I/ Giôùi thieäu chung:
1/ Caùch nhaän daïng LOGO:
Tröôùc khi söû duïng moät LOGO, ta phaûi bieát moät soá thoâng tin cô baûn veà saûn phaåm
nhö caáp ñieän aùp söû duïng, ngoõ ra laø relay hay transistor…. Caùc thoâng tin cô baûn ñoù coù
theå tìm thaáy ngay ôû goùc döôùi beân traùi cuûa saûn phaåm.
Ví duï: LOGO! 230RC

Saûn phaåm coù tích hôïp
caùc haøm thôøi gian thöïc

Teân saûn phaåm

Ñieän aùp caáp: 115…240
VAC/DC
Ngoõ ra laø relay

Moät soá kí hieäu duøng ñeå nhaän bieát caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm:
x 12: nguoàn cung caáp laø 12 VDC
x 24: nguoàn cung caáp laø 24 VDC
x 230: nguoàn cung caáp trong khoaûng 115…240 VAC/DC
x R: ngoõ ra laø relay. Neáu doøng thoâng tin khoâng chöùa kí töï naøy nghóa laø ngoõ ra cuûa
saûn phaåm laø transistor
x C: saûn phaåm coù tích hôïp caùc haøm thôøi gian thöïc.
x o: saûn phaåm khoâng coù maøn hình hieån thò.
x DM: Modul digital.
x AM: modul analog.
x CM: modul truyeàn thoâng.

2/ Toång quan veà caùc version cuûa hoï LOGO:
Version coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra soá
Version khoâng coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra soá

Modul soá, 4 ngoõ vaøo vaø 4 ngoõ ra
Modul soá, 8 ngoõ vaøo vaø 8 ngoõ ra

Modul analog, 2 ngoõ vaøo analog vaø 2 ngoõ ra analog

Modul truyeàn thoâng

7jLOLӋXWKDPNKҧRWӯWUrQPҥQJ

Website:
Email:info@nhathao.com.vn

1

Höôùng daãn söû duïng LOGO!

&{QJ7\71++706;'9.71+Ұ7+¬2

3/ Khaû naêng môû roäng cuûa LOGO!:
3.1/ Ñoái vôùi version LOGO! 12/24 RC/RCo vaø LOGO! 24/24o:
Khaû naêng môû roäng: 4 modul digital vaø 3 modul analog:

3.2/ Ñoái vôùi version LOGO! 24 RC/RCo vaø LOGO! 230 RC/Rco:
Khaû naêng môû roäng: 4 modul digital vaø 4 modul analog:

7jLOLӋXWKDPNKҧRWӯWUrQPҥQJ

Website:
Email:info@nhathao.com.vn

2

&{QJ7\71++706;'9.71+Ұ7+¬2

Höôùng daãn söû duïng LOGO!

4/ Caùch ñaáu daây cho caùc saûn phaåm hoï LOGO!:
4.1/ LOGO! 230…

Vieäc ñi daây cho caùc ñaàu vaøo ñöôïc chia thaønh hai nhoùm, moãi nhoùm 4 ngoõ vaøo. Caùc
ñaàu vaøo trong cuøng moät nhoùm chæ coù theå caáp cuøng moät pha ñieän aùp. Caùc ñaàu vaøo trong
hai nhoùm coù theå caáp cuøng pha hoaëc khaùc pha ñieän aùp.
4.2/ LOGO! AM 2:

1: Noái ñaát baûo veä
2: Voû boïc giaùp cuûa daây caùp tín hieäu
3: thanh ray

Doøng ño löôøng 0…20mA

Aùp ño löôøng 0…10V

Keát noái caûm bieán 2 daây vôùi modul LOGO! AM 2:
Ta laøm theo caùc böôùc sau:
x Keát noái ngoõ ra cuûa sensor va...
Höôùng daãn söû duïng LOGO!
1
I/ Giôùi thieäu chung:
1/ Caùch nhaän daïng LOGO:
Tröôùc khi söû duïng moät LOGO, ta phaûi bieát moät soá thoâng tin cô baûn veà saûn phaåm
nhö caáp ñieän aùp söû duïng, ngoõ ra laø relay hay transistor…. Caùc thoâng tin cô baûn ñoù coù
theå tìm thaáy ngay ôû goùc döôùi beân traùi cuûa saûn phaåm.
Ví duï: LOGO!
230RC
Moät soá kí hieäu duøng ñeå nhaän bieát caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm:
x 12: nguoàn cung caáp laø 12 VDC
x 24: nguoàn cung caáp laø 24 VDC
x 230: nguoàn cung caáp trong khoaûng 115…240 VAC/DC
x R: ngoõ ra laø relay. Neáu doøng thoâng tin khoâng chöùa kí töï naøy nghóa laø ngoõ ra cuûa
saûn phaåm laø transistor
x C: saûn phaåm coù tích hôïp caùc haøm thôøi gian thöïc.
x o: saûn phaåm khoâng coù maøn hình hieån thò.
x DM: Modul digital.
x AM: modul analog.
x CM: modul truyeàn thoâng.
2/ Toång quan veà caùc version cuûa hoï LOGO:
Teân saûn phaåm
Ñieän aùp caáp: 115…240
VAC/DC
Ngoõ ra laø relay
Saûn phaåm coù tích hôïp
caùc haøm thôøi gian thöïc
Version coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra so
á
Version khoâng coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra so
á
Modul soá, 4 ngoõ vaøo vaø 4 ngoõ ra
Modul soá, 8 ngoõ vaøo vaø 8 ngoõ ra
Modul analog, 2 ngoõ vaøo analog vaø 2 ngoõ ra analog
Modul truyeàn thoâng
&{QJ7\71++706;'9.71+Ұ7+¬2
7jLOLӋXWKDPNKҧRWӯWUrQPҥQJ
Website:www.nhathao.com.vn
Email:info@nhathao.com.vn
hướng dẫn sử dụng logo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng logo - Người đăng: le-truong-son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng logo 9 10 476