Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng phần mềm misa

Được đăng lên bởi Bi Avengers
Số trang: 243 trang   |   Lượt xem: 4658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU .................................................................................................................. 8
CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU ................................................................................................. 9
BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU........................ 10
KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM, TẠO LẬP & MỞ CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................... 11

1. Khởi động phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 ..................................... 12
2. Tạo dữ liệu mới ............................................................................................ 13
3. Mở dữ liệu..................................................................................................... 21
4. Giới thiệu tổng quan về phần mềm ............................................................ 22
MENU CHÍNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG......................................... 25

I. MENU TỆP ................................................................................................... 26

1. Mở dữ liệu........................................................................................... 26
2. Đóng dữ liệu........................................................................................ 26
3. Thông tin về dữ liệu ............................................................................ 26
4. Bảo trì dữ liệu...................................................................................... 27
5. Xuất khẩu dữ liệu ................................................................................ 28
6. Nhập khẩu dữ liệu ............................................................................... 30
7. In báo cáo ............................................................................................ 31
8. Kết thúc ............................................................................................... 34
II. MENU SOẠN THẢO ................................................................................. 35

1. Nhập số dư ban đầu............................................................................. 36
2. Hệ thống tài khoản .............................................................................. 38
3. Khách hàng ......................................................................................... 41
4. Nhà cung cấp....................................................................................... 44
5. Vật tư - hàng hoá - dịch vụ...................................................................
1
MC LC
GII THIU .................................................................................................................. 8
CÁCH ĐỌC TÀI LIU ................................................................................................. 9
BNG KÊ KÝ HIU, KIU CH S DNG TRONG TÀI LIU........................ 10
KHI ĐỘNG PHN MM, TO LP & M CƠ S D LIU.......................... 11
1. Khi động phn mm MISA-SME phiên bn 7.9.....................................12
2. To d liu mi ............................................................................................13
3. M d liu.....................................................................................................21
4. Gii thiu tng quan v phn mm ............................................................22
MENU CHÍNH CÁC CHC NĂNG CA H THNG......................................... 25
I. MENU TP...................................................................................................26
1. M d liu........................................................................................... 26
2. Đóng d liu........................................................................................ 26
3. Thông tin v d liu ............................................................................ 26
4. Bo trì d liu...................................................................................... 27
5. Xut khu d liu................................................................................ 28
6. Nhp khu d liu ............................................................................... 30
7. In báo cáo............................................................................................ 31
8. Kết thúc............................................................................................... 34
II. MENU SON THO ................................................................................. 35
1. Nhp s dư ban đầu............................................................................. 36
2. H thng tài khon .............................................................................. 38
3. Khách hàng ......................................................................................... 41
4. Nhà cung cp....................................................................................... 44
5. Vt tư - hàng hoá - dch v.................................................................. 45
6. Nhân viên ............................................................................................ 49
7. Phòng ban............................................................................................ 53
8. Công vic ............................................................................................ 54
9. Mã thng kê ........................................................................................ 57
10. Thiết lp báo cáo tài chính ................................................................ 58
hướng dẫn sử dụng phần mềm misa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng phần mềm misa - Người đăng: Bi Avengers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
243 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng phần mềm misa 9 10 552