Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lập kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5830 lần   |   Lượt tải: 6 lần
T©m ViÖt

HƯỚNG DẪN
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1

Nội dung các phần của Kế hoạch kinh doanh

2

Ts. Phan Quèc ViÖt & NguyÔn Huy Hoµng biªn so¹n

1

T©m ViÖt
Nội dung Kế hoạch Marketing

3

Nội dung Kế hoạch tài chính

4

Ts. Phan Quèc ViÖt & NguyÔn Huy Hoµng biªn so¹n

2

T©m ViÖt
Nội dung Kế hoạch nhân sự

5

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu kế hoạch kinh doanh
2. Giới thiệu tổng quan

3. Kế hoạch marketing
4. Kế hoạch tài chính
5. Kế hoạch nhân sự
6. Dự phòng rủi ro

6

Ts. Phan Quèc ViÖt & NguyÔn Huy Hoµng biªn so¹n

3

T©m ViÖt
1. Giới thiệu kế hoạch kinh doanh
1.1. Kế hoạch kinh doanh là gì?
1.2. Kế hoạch kinh doanh được lập cho ai?
1.3. Vai trò của Kế hoạch kinh doanh
1.4. Kết cấu của Kế hoạch kinh doanh

7

1.1. Kế hoạch kinh doanh là gì?
Kế hoạch kinh doanh là sự mô tả của
Doanh nghiệp về các mục tiêu kinh

doanh, các chiến lược và chiến thuật để
đạt được các mục tiêu kinh doanh đó.
Kế hoạch kinh doanh cũng đưa ra
những phân tích thuyết phục về các
mục tiêu kinh doanh cũng như các kế
hoạch bộ phận cần triển khai để đạt
được mục tiêu đó như kế hoạch
marketing, tài chính và nhân sự, sản
xuất…

8

Ts. Phan Quèc ViÖt & NguyÔn Huy Hoµng biªn so¹n

4

T©m ViÖt
1.2. Kế hoạch kinh doanh được lập cho ai?
• Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch kinh doanh dành cho người đọc
là:
 Nội bộ doanh nghiệp
 Nhà đầu tư
 Người cho vay
 Các đối tác
 Khách hàng

9

1.3. Vai trò của Kế hoạch kinh doanh?
• Giúp tập trung nỗ lực vào các mục tiêu;
• Giúp thu hút các nhà đầu tư và người cho vay;

• Giúp hình dung cặn kẽ hơn về thị trường và sản phẩm;
• Giúp quản lý tốt hơn các nguồn vốn và dòng tiền;
• Giúp chủ động hơn với các tình huống bất ngờ xảy ra;
• Là cơ sở để hỏi ý kiến tư vấn của các chuyên gia.

10

Ts. Phan Quèc ViÖt & NguyÔn Huy Hoµng biªn so¹n

5

T©m ViÖt
1.4. Kết cấu của Kế hoạch kinh doanh

11

2. Giới thiệu tổng quan Kế hoạch kinh doanh
2.1. Tầm nhìn của doanh nghiệp
2.2. Sứ mệnh của doanh nghiệp

2.3. Mục tiêu của doanh nghiệp
2.4. Các yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp

12

Ts. Phan Quèc ViÖt & NguyÔn Huy Hoµng biªn so¹n

6

T©m ViÖt
2.1. Tầm nhìn
• Tầm nhìn chính là hình dung của doanh nghiệp về mình trong tương
lai.

13

2.2. Sứ mệnh
• Sứ mệnh mô tả mục đích khiến sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh
nghiệp tồn tại.
• Sứ mệnh còn có thể mô tả những “cam kết” của doanh nghiệp với
khách hàng.
• Sứ mệnh trả lời cho câu hỏi: “Tại sao khách hàng sẽ mua sản
phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp?”

“Thế giới của sự đúng hẹn – The world on time” - FEDEX

14
...
1
Ts. Phan Quèc ViÖt & NguyÔn Huy Hoµng biªn so¹n
T©m ViÖt
HƯỚNG DẪN
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1
2
Nội dung các phần của Kế hoạch kinh doanh
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lập kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lập kế hoạch kinh doanh - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lập kế hoạch kinh doanh 9 10 541