Ktl-icon-tai-lieu

hữu cơ 12 chi tiết kì 1

Được đăng lên bởi leyen.k53
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 8948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: VŨ PHẤN ( YÊN SỞ- HOÀNG MAI- HN).
CĐ: 0436.453.591;DĐ: 01236.575.369
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG1: ESTE - LIPIT
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

Khái
niệm

Este
- Khi thay nhóm OH ở nhóm
cacboxyl của axit cacboxylic
bằng nhóm OR thì được este.
- Công thức chung của este
đơn chức: RCOOR’ ( Tạo ra từ
axit RCOOH và ancol R’OH).
đăc
RCOOH + R’OH  HSO
→ RCOOR’+
H2O
CTPT của Este đơn chức: CnH2n – 2kO2
(n ≥ 2)
CTPT của Este no,đơn chức,mạch hở:
CnH2nO2 ( n ≥ 2 )
1/ Phản ứng thủy phân:
+) Môi trường axit:
RCOOR’ + H2O  HSO → RCOOH + R’OH
+) Môi trường bazơ ( p/ư xà phòng
hóa):
RCOOR’ + NaOH → RCOONa +
R’OH
2/ Phản ứng khử:
LiAlH
RCOOR’ + H2    → RCH2OH + R’OH
3/ Phản ứng ở gốc hiđrocacbon
không no:
+) Phản ứng cộng:
VD: CH2 = CH – COO – CH3 + Br2 →
CH2Br – CHBr – COO – CH3
+) Phản ứng trùng hợp. Một số este có
liên kết đôi C = C tham gia phản ứng
trùng hợp như anken. Ví dụ:
CH3
CH3
2

2

Tính
chất
hóa
học

4

4

4

|

n CH2 =

C

|

0

 xt,t →

|

COOCH3
( metyl metacrylat)

==================
TÀI LIỆU ÔN THI 2011.

( - CH2 -

C

- )n

|

COOCH3
(“Kính khó vỡ”)

-

-

Lipit – Chất béo
Lipit là những hợp chất hữu cơ có
trong tế bào sống, không hòa tan trong
nước, tan nhiều trong dung môi hữu
cơ.
Chất béo là Trieste của glixerol với axit
béo ( axit béo là axit đơn chức có mạch
cacbon dài và không phân nhánh).
C H 2 − O − CO − R1
|

CTCT: C| H − O − CO − R2 ; ( RCOO ) 3 C 3 H 5
CH 2 − O − CO − R3

1/ Phản ứng thủy phân:
( R COO)3C3H5 +3H2O  H → 3 R COOH +
C3H5(OH)3
2/ Phản ứng xà phòng hóa:
( R COO)3C3H5 +3NaOH → 3 R COONa +
C3H5(OH)3
3/ Phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng(Điều chế
bơ):
Ni
(C17H33COO)3C3H5+3H2   → (C17H35COO)3C3H5
Triolein (Lỏng)
Tristearin (Rắn)
4/ Phản ứng oxihóa( sự ôi thiu của lipit):
Dầu mỡ động thực vật để lâu thường có mùi khó
chịu, ta gọi đó là hiện tượng ôi mỡ. Nguyên nhân
chủ yếu là sự oxi hóa liên kết đôi bởi O 2, không
khí, hơi nước và xúc tác men, biến lipit thành
peoxit, sau đó peoxit phân hủy tạo thành những
anđehit và xeton có mùi và độc hại.
Ghi chú:
Chí số axit: là số mg KOH dùng để trung hòa hết
lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo.
Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà
phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
Một số axit béo thường gặp:
C15H31COOH ( axit panmitic);
C17H35COOH (axit stearic);
C...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV: VŨ PHẤN ( YÊN SỞ- HOÀNG MAI- HN).
CĐ: 0436.453.591;DĐ: 01236.575.369
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG1: ESTE - LIPIT
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
==================
TÀI LIỆU ÔN THI 2011.
Este Lipit – Chất béo
Khái
niệm
- Khi thay nhóm OH ở nhóm
cacboxyl của axit cacboxylic
bằng nhóm OR thì được este.
- Công thức chung của este
đơn chức: RCOOR’ ( Tạo ra từ
axit RCOOH và ancol R’OH).
RCOOH + R’OH
đăcSOH
42
RCOOR’+
H
2
O
CTPT của Este đơn chức: C
n
H
2n – 2k
O
2
(n
2)
CTPT của Este no,đơn chức,mạch hở:
C
n
H
2n
O
2
( n
2
)
- Lipit là những hợp chất hữu cơ có
trong tế bào sống, không hòa tan trong
nước, tan nhiều trong dung môi hữu
cơ.
- Chất béo là Trieste của glixerol với axit
béo ( axit béo là axit đơn chức có mạch
cacbon dài và không phân nhánh).
CTCT:
32
2
|
12
|
RCOOCH
RCOOHC
RCOOHC
;
533
)( HCCOOR
Tính
chất
hóa
học
1/ Phản ứng thủy phân:
+) Môi trường axit:
RCOOR’ + H
2
O
42
SOH
RCOOH + R’OH
+) Môi trường bazơ ( p/ư xà phòng
hóa):
RCOOR’ + NaOH
RCOONa +
R’OH
2/ Phản ứng khử:
RCOOR’ + H
2
4
LiAlH
RCH
2
OH + R’OH
3/ Phản ứng ở gốc hiđrocacbon
không no:
+) Phản ứng cộng:
VD: CH
2
= CH – COO – CH
3
+ Br
2
CH
2
Br – CHBr – COO – CH
3
+) Phản ứng trùng hợp. Một số este có
liên kết đôi C = C tham gia phản ứng
trùng hợp như anken. Ví dụ:
CH
3
CH
3
n CH
2
=
C
|
|
0
,txt
( - CH
2
-
C
|
|
- )
n
COOCH
3
COOCH
3
( metyl metacrylat) (“Kính khó vỡ”)
1/ Phản ứng thủy phân:
(
COO)
3
C
3
H
5
+3H
2
O
+
H
3
COOH +
C
3
H
5
(OH)
3
2/ Phản ứng xà phòng hóa:
(
COO)
3
C
3
H
5
+3NaOH
3
COONa +
C
3
H
5
(OH)
3
3/ Phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng(Điều chế
bơ):
(C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
+3H
2
(C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
Triolein (Lỏng) Tristearin (Rắn)
4/ Phản ứng oxihóa( sự ôi thiu của lipit):
Dầu mỡ động thực vật để lâu thường có mùi khó
chịu, ta gọi đó là hiện tượng ôi mỡ. Nguyên nhân
chủ yếu là sự oxi hóa liên kết đôi bởi O
2
, không
khí, hơi nước và xúc tác men, biến lipit thành
peoxit, sau đó peoxit phân hủy tạo thành những
anđehit và xeton có mùi và độc hại.
Ghi chú:
Chí số axit: là số mg KOH dùng để trung hòa hết
lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo.
Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà
phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
Một số axit béo thường gặp:
C
15
H
31
COOH ( axit panmitic);
C
17
H
35
COOH (axit stearic);
CH
3
–(CH
2
)
7
–CH=CH –(CH
2
)
7
-COOH(axit oleic);
CH
3
– (CH
2
)
4
– CH = CH – CH
2
– CH = CH –
(CH
2
)
7
– COOH ( axit linoleic).
1
hữu cơ 12 chi tiết kì 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hữu cơ 12 chi tiết kì 1 - Người đăng: leyen.k53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
hữu cơ 12 chi tiết kì 1 9 10 7