Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo Marketing thực hành

Được đăng lên bởi thuhaiunetik5
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch kinh doanh
Trung tâm Đào tạo Marketing thực hành
(Marketing Learning Business Plan)
Người lập: Mr.Trần Hoàn
Hà Nội, 12/02/2012
Mục lục:
1. Tổng quan dự án ...................................................................................................................................................... 2
1.1. Ý tưởng............................................................................................................................................................... 2
1.2. Mục tiêu .............................................................................................................................................................. 2
1.3. Nhiệm vụ............................................................................................................................................................. 3
1.4. Lý do thành công ................................................................................................................................................ 3
2. Mô tả sản phẩm (Shortcourse)................................................................................................................................ 3
2.1. Các khóa học Marketing Thực hành ................................................................................................................... 3
2.2. Các khóa học Bổ trợ Marketing .......................................................................................................................... 3
2.3. Đóng gói và cập nhật các khóa học .................................................................................................................... 3
3. Phân tích thị trường ................................................................................................................................................ 4
3.1. Khách hàng......................................................................................................................................................... 4
3.2 Thị trường ............................................................................................................................................................ 4
3.3. Cạnh tranh .......................................................................................................................................................... 5
4. Kế hoạch marketing và bán hàng ........................................................................................................................... 7
4.1. Kế...
Page 1 of 10
Kế hoch kinh doanh
Trung tâm Đào to Marketing thc hành
(Marketing Learning Business Plan)
Người lp: Mr.Trn Hoàn
Hà Ni, 12/02/2012
Mc lc:
1. Tng quan d án ...................................................................................................................................................... 2
1.1. Ý tưởng ............................................................................................................................................................... 2
1.2. Mc tiêu .............................................................................................................................................................. 2
1.3. Nhim v ............................................................................................................................................................. 3
1.4. Lý do thành công ................................................................................................................................................ 3
2. Mô t sn phm (Shortcourse) ................................................................................................................................ 3
2.1. Các khóa hc Marketing Thc hành ................................................................................................................... 3
2.2. Các khóa hc B tr Marketing .......................................................................................................................... 3
2.3. Đóng gói và cp nht các khóa hc .................................................................................................................... 3
3. Phân tích th trường ................................................................................................................................................ 4
3.1. Khách hàng ......................................................................................................................................................... 4
3.2 Th trường ............................................................................................................................................................ 4
3.3. Cnh tranh .......................................................................................................................................................... 5
4. Kế hoch marketing và bán hàng ........................................................................................................................... 7
4.1. Kế hoch bán hàng (tuyn sinh) ......................................................................................................................... 7
4.2. Kế ho
ch marketing ............................................................................................................................................ 7
5. T chc b máy
.................................................................................................................................................... 8
5.1. Sơ đồ t chc ..................................................................................................................................................... 8
5.2. Định biên nhân s .............................................................................................................................................. 8
6. Tài chính
................................................................................................................................................................. 9
7. Kim soát hot động ......................................................................................................................................... 10
8. Mô hình hp tác .................................................................................................................................................. 10
kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo Marketing thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo Marketing thực hành - Người đăng: thuhaiunetik5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo Marketing thực hành 9 10 769