Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kinh doanh ViTour

Được đăng lên bởi gm-oceanfronthotel-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIỆT NAM

Số: 67 /DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thông tin chung về Công ty:
- Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS
- Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh:
VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY
- Tên viết tắt:
- Trụ sở chính:
Địa chỉ: 83 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3822213, 3896807, 3822112 Fax: (0511) 3821560
E-mail: vitoursvn@dng.vnn.vn
Website: 
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0400102207, cấp lần đầu ngày
02/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ lần thứ 2 ngày 13/05/2009, lần thứ 3 ngày
15/09/2010 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà
Nẵng cấp.
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012
1. Tình hình hoạt động
Năm 2012 kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó
khăn do khủng hoảng kinh tế kéo dài mà chưa có dấu hiệu phục hồi, hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp nói chung, của Công ty nói riêng rơi vào khó khăn chưa
từng có, lạm phát còn ở mức cao, chi phí đầu vào tăng (điện, nước, xăng dầu,...)
khách du lịch một số thị trường giảm, sự cạnh tranh trong hoạt động du lịch ngày
càng gat gắt, vốn cho đầu tư và cho hoạt động kinh doanh của Công ty thiếu, chủ yếu
dựa vào vốn vay ngân hàng, chi phí tài chính tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả
kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động sáng tạo
của toàn thể người lao động, việc quản lý điều hành có hiệu quả của HĐQT, Ban
Tổng Giám đốc Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức, đề ra những chủ trương,
biện pháp cụ thể hữu hiệu như: Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh
tranh, quan tâm đến khách hàng truyền thống, đầu tư phát triển thị trường mới, sản
phảm mới, thị trường tiềm năng nhất là thị trường khách Trung Quốc, khu vực Asean,
khách Mice, khách du lịch nội địa có thu nhập khá,... tăng cường công tác quản trị
doanh nghiệp có hiệu quả; chính vì vậy Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được
những kết quả đáng khích lệ trong điều kiện khủng hoảng kinh tế.

2. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012
(Theo báo cáo quyết toán năm 2012 đã được kiểm toán)
Chỉ tiêu
- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế
- Lợi nhuận sau thuế

KH nă...
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DU LỊCH VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 67 /DLVN Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2013
BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thông tin chung về Công ty:
- Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS
- Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh:
VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY
- Tên viết tắt:
- Trụ sở chính:
Địa chỉ: 83 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3822213, 3896807, 3822112 Fax: (0511) 3821560
E-mail: vitoursvn@dng.vnn.vn Website: www.vitours.com.vn
Giấy chứng nhận Đăng Kinh doanh s 0400102207, cấp lần đầu ngày
02/01/2008, đăng thay đổi lần thứ lần thứ 2 ngày 13/05/2009, lần thứ 3 ngày
15/09/2010 do Phòng Đăng Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà
Nẵng cấp.
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012
1. Tình hình hoạt động
Năm 2012 kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều k
khăn do khủng hoảng kinh tế kéo dài chưa dấu hiệu phục hồi, hoạt động kinh
doanh củac doanh nghiệp nói chung, của Công tyi riêng rơi vào khó khăn chưa
từng có, lạm phát còn mức cao, chi phí đầu vào tăng (điện, nước, xăng dầu,...)
khách du lịch một số thị trường giảm, sự cạnh tranh trong hoạt động du lịch ngày
càng gat gắt,
vốn cho đầu tư và cho hoạt động kinh doanh của Công ty thiếu, chủ yếu
dựa vào vốn vay ngân hàng, chi p tài chính tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả
kinh doanh của Công ty.
Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động sáng tạo
của toàn thể người lao động, việc quản điều hành hiệu quả của HĐQT, Ban
Tổng Giám đốc Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức, đ ra những chủ trương,
biện pháp cụ thể hữu hiệu như: Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh
tranh, quan tâm đến khách hàng truyền thống, đầu tư phát triển th trường mới, sản
phảm mới, thị trường tiềm năng nhất là thị trường khách Trung Quốc, khu vực Asean,
khách Mice, khách du lịch nội địa thu nhập khá,... tăng cường công tác quản trị
doanh nghiệp hiệu quả; chính vậy Công ty đã vượt qua khó khăn đạt được
những kết quả đáng khích lệ trong điều kiện khủng hoảng kinh tế.
Kế hoạch kinh doanh ViTour - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch kinh doanh ViTour - Người đăng: gm-oceanfronthotel-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế hoạch kinh doanh ViTour 9 10 529