Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tiếp nhận trang thông tin

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ
Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ

KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN PHẦN MỀM DÙNG CHUNG
“TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH”
CỦA CÁC BỘ TỈNH
Để bảo đảm việc tiếp nhận có hiệu quả phần mềm dùng chung “Trang thông tin điện
tử phục vụ điều hành của các Bộ, tỉnh” của Ban Điều hành 112 Chính phủ, đề nghị
các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận sản phẩm phần mềm dùng chung
của mình. Sau đây là những bước cơ bản cần thực hiện.

1. Nghiên cứu tài liệu dự án mẫu
•

Nghiên cứu tài liệu dự án mẫu về “Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành của
các Bộ, tỉnh” của Ban Điều hành 112 Chính phủ.

•

Bên cạnh các phần nội dung cụ thể khác, cần tập trung nghiên cứu kỹ các phần cơ
bản sau: Mục tiêu, mô hình tổ chức thông tin, chức năng sử dụng, mô hình triển
khai và các yêu cầu kỹ thuật bảo đảm.

2. Khảo sát hiện trạng
•

Khảo sát thực tế tình hình khai thác, sử dụng thông tin trong hoạt động quản lý
điều hành của đơn vị, trên cơ sở đó xác định những thông tin cần thiết phục vụ
cho hoạt động quản lý điều hành của đơn vị.

•

Khảo sát các qui trình nghiệp vụ có liên quan đến thông tin phục vụ hoạt động
quản lý điều hành. Cần đặc biệt lưu ý đến các yếu tố cơ bản sau:
Nguồn gốc của thông tin.
Bộ phận / cá nhân có trách nhiệm thu thập và biên soạn thông tin.
Bộ phận / cá nhân có trách nhiệm hiệu chỉnh và phê duyệt “xuất bản” thông
tin.

•

Khảo sát các ứng dụng phần mềm tác nghiệp đang sử dụng của đơn vị. Cần đặc
biệt lưu ý đến các yếu tố cơ bản sau:
Phần mềm công cụ sử dụng để xây dựng ứng dụng.
Khả năng tích hợp của các ứng dụng này với một phần mềm bên ngoài khác
(tính mở của các ứng dụng này).

1

Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ
Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ
Những thông tin tổng hợp cần thiết được chiết xuất từ các ứng dụng này.
Bộ phận / cá nhân có quyền chiết xuất thông tin tổng hợp từ các ứng dụng
này.
Bộ phận / cá nhân có trách nhiệm hiệu chỉnh và phê duyệt “xuất bản” thông
tin tổng hợp đã được chiết xuất.
•

Khảo sát những nhu cầu riêng biệt của đơn vị mà trong phần mềm dùng chung
chưa đề cập tới.

•

Xác định bộ phận / cá nhân tham gia khai thác, sử dụng hệ thống.

•

Xác định các “quyền xử lý thông tin” cơ bản cho toàn hệ thống, cho từng bộ
phận / cá nhân tham gia khai thác, sử dụng hệ thống.

3. Công tác chuẩn bị
•

Xây dựng dự án cụ thể phù hợp với đặc trưng của đơn trên cơ sở tài liệu dự án
mẫu đã được cung cấp. Dự án mẫu này không bao gồm phần lập trình xây dựng
sản...
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ
Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ
KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN PHẦN MỀM DÙNG CHUNG
“TRANG THÔNG TIN I N T PH C V I U HÀNH”Đ Đ
CỦA CÁC BỘ TỈNH
Để bảo đảm việc tiếp nhận hiệu quả phần mềm dùng chung “Trang thông tin điện
tử phục vụ điều hành của các Bộ, tỉnh” của Ban Điều hành 112 Chính phủ, đề nghị
các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận sản phẩm phần mềm dùng chung
của mình. Sau đây là những bước cơ bản cần thực hiện.
1. Nghiên cứu tài liệu dự án mẫu
Nghiên cứu tài liệu dự án mẫu về “Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành của
các Bộ, tỉnh” của Ban Điều hành 112 Chính phủ.
Bên cạnh các phần nội dung cụ thể khác, cần tập trung nghiên cứu kỹ các phần cơ
bản sau: Mục tiêu, hình tổ chức thông tin, chức năng sử dụng, mô hình triển
khai và các yêu cầu kỹ thuật bảo đảm.
2. Khảo sát hiện trạng
Khảo sát thực tế tình hình khai thác, sử dụng thông tin trong hoạt động quản
điều hành của đơn vị, trên sở đó xác định những thông tin cần thiết phục vụ
cho hoạt động quản lý điều hành của đơn vị.
Khảo sát các qui trình nghiệp vụ liên quan đến thông tin phục vụ hoạt động
quản lý điều hành. Cần đặc biệt lưu ý đến các yếu tố cơ bản sau:
Nguồn gốc của thông tin.
Bộ phận / cá nhân có trách nhiệm thu thập và biên soạn thông tin.
Bộ phận / nhân trách nhiệm hiệu chỉnh phê duyệt “xuất bản” thông
tin.
Khảo sát các ứng dụng phần mềm tác nghiệp đang sử dụng của đơn vị. Cần đặc
biệt lưu ý đến các yếu tố cơ bản sau:
Phần mềm công cụ sử dụng để xây dựng ứng dụng.
Khả năng tích hợp của các ứng dụng này với một phần mềm bên ngoài khác
(tính mở của các ứng dụng này).
1
Kế hoạch tiếp nhận trang thông tin - Trang 2
Kế hoạch tiếp nhận trang thông tin - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch tiếp nhận trang thông tin 9 10 869