Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch triển lãm mẫu

Được đăng lên bởi Lê Xuân Lộc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

___________________________________

Số: 142/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội chợ triển lãm Nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư
tỉnh Đồng Tháp năm 2013
____
Để tổ chức thành công Hội chợ Nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư
tỉnh Đồng Tháp năm 2013, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo điều kiện các doanh nghiệp giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư, kinh
doanh và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến người tiêu dùng.
- Chuẩn bị chu đáo các công việc liên quan, đảm bảo hội chợ triển lãm
diễn ra thành công.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tên gọi sự kiện
Hội chợ triển lãm Nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Đồng
Tháp năm 2013 – “Triển lãm làng nghề và hàng quà tặng”.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm
- Thời gian: từ ngày 29/11/2013 đến 04/12/2013. Khai mạc lúc 18 giờ
ngày 29/11/2013.
- Địa điểm: tại Trung tâm Văn hoá, Thể dục - Thể thao Đồng Tháp,
phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
3. Đối tượng tham gia hội chợ triển lãm
- Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.
- Hội Nông dân và tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố.
- Các tổ chức có quan tâm đến hội chợ triển lãm.
4. Quy mô dự kiến
- Từ 300 đến 350 gian hàng.
- Khu vực gian hàng triển lãm chung nhằm tôn vinh sự đóng góp của các
doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước thông qua triển lãm
giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, các sáng kiến kỹ thuật, các thành tích đã đạt
được trong suốt thời gian qua.
- Khu vực triển lãm sản phẩm dành cho các cơ sở, doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.
- Khu vực triển lãm sản phẩm dành cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh
và tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố.

2
- Khu vực dành cho chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm.
5. Thành phần tham dự l khai mạc (dự kiến)
- Đại diện các nhà tài trợ, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND
tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các tổ chức và đơn vị liên quan
(danh sách khách mời cụ thể, giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và
Đầu tư báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm 2013).
- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH Đồng Tháp, Cổng thông tin điện t Đồng
Tháp và một số báo, đài truyền hình trung ương.
6. Tuyên truy n, qu ng á hội chợ triển lãm
- Treo băngrol, cờ phướn trên một số tuyến đường tại thành phố Cao
Lãnh.
- Panô quảng bá, thông tin trên...



- - 
_____________
___________________________________
-UBND
Đồng Tháp, ngày 03 tháng 10 năm 2013



____



- 

- 

II. 


 

- 
ngày 29/11/2013.
-          -    


- 
-  
- 
4. 
- 
- 



-           

- 

Kế hoạch triển lãm mẫu - Trang 2
Kế hoạch triển lãm mẫu - Người đăng: Lê Xuân Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch triển lãm mẫu 9 10 65