Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch truyền thông

Được đăng lên bởi c2vinhnhuanct
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND XÃ VĨNH NHUẬN
TRƯỜNG THCS VĨNH NHUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /KHTT-THCSVN

Vĩnh Nhuận, ngày 01 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động truyền thông “Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn” chào mừng ngày Thế giới rửa tay với xà
phòng(15/10/2014).
Căn cứ kế hoạch số 12/KH-PGDĐT, ngày 05/05/2014 của Phòng Giáo Dục và Đào
tạo Huyện Châu Thành về việc Tổ chức hoạt động truyền thông Chương trình mục tiêu
quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 .
Căn cứ vàokế hoạch số 01/KHMT-THCSVN ngày 01 tháng 07 năm 2014 của
Trường THCS Vĩnh Nhuận về việc tổ chức hoạt động truyền thông Chương trình mục
tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Trường THCS Vĩnh
Nhuận lập kế hoạch tổ chức truyền thông Phòng chống dịch bệnh và Tổ chức hoạt

động truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn chào mừng ngày Vệ sinh yêu nước (02/7/2014), Thế giới rửa tay
với xà phòng(15/10/2014), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh trong toàn trường về ý
thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch, phòng ngừa
các loại dịch bệnh thường xuất hiện làm ảnh hưởng đến sức khỏe như: Sởi, Viêm não,
Tiêu chảy, Tay – Chân – Miệng, Đau mắt đỏ, Sốt xuất huyết…
- Học sinh nhận biết được các loại dịch bệnh thông thường, biết cách ứng phó với
các loại dịch bệnh này, biết chủ động phòng tránh bảo vệ cho bản thân và gia đình. Biết
sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch nhằm tăng cường ý thưc giữ gìn vệ sinh môi
trường trong học sinh, cộng đồng.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1. Sinh hoạt tuyên tuyền : về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, lồng
ghép đặt câu hỏi học sinh trả lời đúng có quà . Xem các đoạn video liên quan đến dịch
bệnh và môi trường, tuyên truyền viên đặt câu hỏi học sinh trả lời đúng nhận quà từ Ban
tổ chức.
2. Tổ chức Hội Thi Đố vui ( Mỗi lớp chọn 01 học sinh đại diện khối tham gia dự
thi, bốn khối phân làm 04 đội): Chia làm 03 vòng thi :
2.1 Trả lời câu hỏi :
1

Hình thức: Ban tổ chức đưa ra 20 câu hỏi ( mỗi câu hỏi có số điểm khác nhau từ
10 đến 30 điểm) dành cho 04 đội( đại diện 04 khối), mỗi đội cử đại diện chọn câu hỏi,
dẫn chương trình sẽ đọc câu hỏi lên, sau 10 giây Đội chọn câu hỏi cử đại diện trả lời, trả
lời đúng thì đạt tối đa số điểm, trả lời sai thì nhường quyền cho khán giả. Khán giả trả lời
đúng sẽ nhận được một phần quà từ Ban...
UBND XÃ VĨNH NHUẬN
TRƯỜNG THCS VĨNH NHUẬN
Số: 02 /KHTT-THCSVN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Nhuận, ngày 01 tháng 7 năm 2014
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động truyền thông “Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn” chào mừng ngày Thế giới rửa tay với xà
phòng(15/10/2014).
Căn cứ kế hoạch số 12/KH-PGDĐT, ngày 05/05/2014 của Phòng Giáo Dục và Đào
tạo Huyện Châu Thành về việc Tổ chức hoạt động truyền thông Chương trình mục tiêu
quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 .
Căn cứ vàokế hoạch số 01/KHMT-THCSVN ngày 01 tháng 07 năm 2014 của
Trường THCS Vĩnh Nhuận v việc tổ chức hoạt động truyền thông Chương trình mục
tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Trường THCS Vĩnh
Nhuận lập kế hoạch tổ chức truyền thông Phòng chống dịch bệnh Tổ chức hoạt
động truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh môi
trường nông thôn chào mừng ngày Vệ sinh yêu nước (02/7/2014), Thế giới rửa tay
với xà phòng(15/10/2014), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh trong toàn trường về ý
thức, trách nhiệm bảo v môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch, phòng ngừa
các loại dịch bệnh thường xuất hiện làm ảnh hưởng đến sức khỏe như: Sởi, Viêm não,
Tiêu chảy, Tay – Chân – Miệng, Đau mắt đỏ, Sốt xuất huyết…
- Học sinh nhận biết được các loại dịch bệnh thông thường, biết cách ứng phó với
các loại dịch bệnh này, biết chủ động phòng tránh bảo vệ cho bản thân và gia đình. Biết
sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch nhằm tăng cường ý thưc giữ gìn v sinh i
trường trong học sinh, cộng đồng.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1. Sinh hoạt tuyên tuyền : về bảo vệ i trường, phòng chống dịch bệnh, lồng
ghép đặt câu hỏi học sinh trả lời đúng quà . Xem các đoạn video liên quan đến dịch
bệnh môi trường, tuyên truyền viên đặt câu hỏi học sinh trả lời đúng nhận q từ Ban
tổ chức.
2. Tổ chức Hội Thi Đố vui ( Mỗi lớp chọn 01 học sinh đại diện khối tham gia dự
thi, bốn khối phân làm 04 đội): Chia làm 03 vòng thi :
2.1 Trả lời câu hỏi :
1
Kế hoạch truyền thông - Trang 2
Kế hoạch truyền thông - Người đăng: c2vinhnhuanct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch truyền thông 9 10 793