Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ KINH DOANH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KTDN 2 – Chương 12

NỘI DUNG
Một số vấn đề chung
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Kế toán chi phí tài chính
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán chi phí bán hàng
Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

CHƯƠNG 12
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ
CHI PHÍ KINH DOANH

2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

CÁC KHÁI NIỆM
Doanh thu
Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp
thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động
sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp
góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Là doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và
cung cấp dịch vụ ra bên ngoài doanh nghiệp.
Doanh thu bán hàng nội bộ
Là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
trong nội bộ giữa các đơn vị cùng một công ty, tổng
công ty, doanh thu bán hàng, CCDV cho công nhân

Các khái niệm
Nguyên tắc hạch toán
Điều kiện ghi nhận doanh thu

viên, tiêu dùng nội bộ.

3

CÁC KHÁI NIỆM

CÁC KHÁI NIỆM

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ hoạt động đầu tư vốn
ngoài lĩnh vực hoạt động chính của DN (Hoạt động tài
chính được coi là hoạt động thường xuyên của DN),
bao gồm:
Tiền lãi cho vay vốn
Chiết khấu thanh toán được hưởng
Cổ tức và lợi nhuận được chia
Lãi tỷ giá hối đoái
Lãi do bán chứng khoán

5

Th.S Cồ Thị Thanh Hương

4

Chi phí tài chính
Là các chi phí liên quan đến hoạt động tài chính,
bao gồm:
Tiền lãi đi vay vốn (Chi phí đi vay)
Chi phí phát sinh khi cho vay vốn
Chiết khấu thanh toán cho người mua hưởng
Chi phí đầu tư tài chính (góp vốn liên doanh, liên kết)
Lỗ tỷ giá hối đoái
Lỗ, chi phí phát sinh khi bán chứng khoán
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

6

1

KTDN 2 – Chương 12

CÁC KHÁI NIỆM

CÁC KHÁI NIỆM

Giá vốn hàng bán
Là giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ
đã được khách hàng chấp nhận thanh toán hoặc đã
thanh toán bằng tiền.

Chi phí bán hàng và QLDN
Là các chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ thành
phẩm, hàng hóa, dịch vụ và chi phí liên quan đến hoạt
động quản lý chung toàn doanh nghiệp, bao gồm:
Chi phí nhân viên
Chi phí vật liệu
Chi phí công cụ dụng cụ, đồ dùng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí về thuế, phí, lệ phí
Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại,…
Chi phí khác bằng tiền phục vụ cho BH và QLDN.

7

8

5 điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN
Doanh thu và chi phí được ghi nhận theo nguyên tắc
phù hợp và thoả mãn các điều kiện ghi nhận doanh
thu.
Trao đổi tương tự không tạo ra doanh thu.
Theo dõi riêng doanh thu hoạt động bán hàng, cung
cấp d...
KTDN 2 – Chương 12
Th.S C Th Thanh Hương 1
CHƯƠNG 12
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ
CHI PHÍ KINH DOANH
2
NỘI DUNG
Một số vấn đề chung
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Kế toán chi phí tài chính
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán chi phí bán hàng
Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
Các khái niệm
Nguyên tắc hạch toán
Điều kiện ghi nhận doanh thu
4
CÁC KHÁI NIỆM
Doanh thu
tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp
thu được trong kỳ kế toán,
phát sinh từ các hoạt động
sản xuất, kinh doanh thông thường
của doanh nghiệp
góp phần
làm tăng vốn chủ sở hữu.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
doanh thu
bán thành phẩm, hàng hóa
cung cấp dịch vụ
ra bên ngoài doanh nghiệp.
Doanh thu bán hàng nội bộ
doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ
trong nội b
giữa các đơn vị cùng một công ty, tổng
công ty,
doanh thu bán hàng, CCDV cho công nhân
viên, tiêu dùng nội bộ.
5
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ
hoạt động đầu vốn
ngoài lĩnh vực hoạt động chính của DN (Hoạt động tài
chính được coi hoạt động thường xuyên của DN),
bao gồm:
Tiền lãi cho vay vốn
Chiết khấu thanh toán được hưởng
Cổ tức và lợi nhuận được chia
i tỷ giá hối đoái
i do bán chứng khoán
CÁC KHÁI NIỆM
6
Chi phí tài chính
các chi p liên quan đến hoạt đng tài cnh,
bao gồm:
Tiền lãi đi vay vốn (Chi phí đi vay)
Chi phí phát sinh khi cho vay vốn
Chiết khấu thanh toán cho người mua hưởng
Chi phí đầu tư tài chính (góp vốn liên doanh, liên kết)
Lỗ tỷ giá hối đoái
Lỗ, chi phí phát sinh khi bán chứng khoán
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
CÁC KHÁI NIỆM
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ KINH DOANH - Trang 2
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ KINH DOANH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ KINH DOANH 9 10 928