Ktl-icon-tai-lieu

Khái Niệm Về Chiến Lược Kinh Doanh

Được đăng lên bởi Cuộc Sống Buồn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm về chiến lược kinh doanh

Khái niệm về chiến lược kinh
doanh
Bởi:
Học Viện Tài Chính

Các quan điểm về chiến lược kinh doanh
Trên thực tế có rất nhiều quan điểm khác nhau về chiến lược. Tuỳ theo mục đích nghiên
cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà các nhà kinh tế có những
quan niệm khác nhau về chiến lược.
Theo General Ailleret, chiến lược là “việc xác định những con đường và những phương
tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã được xác định thông qua các chính sách”.
F.J.Gouillart lại cho rằng chiến lược của các nhà doanh nghiệp là “toàn bộ các quyết
định nhằm vào việc chiếm được các vị trí quan trọng, phòng thủ và tạo các kết quả khai
thác và sử dụng ngay được”.
“ Chiến lược là nghệ thuật phối hợp các hành động và điều khiển chúng nhằm đạt tới
các mục tiêu dài hạn “ (G. Hissh).
“ Chiến lược của doanh nghiệp là nhằm phác hoạ những quĩ đạo tiến triển đủ vững chắc
và lâu dài, chung quanh quĩ đạo đó có thể sắp xếp những quyết định và những hành động
chính xác của doanh nghiệp” ( Alain Charlec Martinet).
Một số nhà kinh tế trên thế giới đã thống nhất chiến lược kinh doanh với chiến lược phát
triển doanh nghiệp. Đại diện cho quan niệm này là các nhà kinh tế của BCG, theo đó họ
cho rằng “chiến lược phát triển là chiến lược chung của doanh nghiệp, bao gồm các bộ
phận của chiến lược thứ cấp là: chiến lược marketing, chiến lược tài chính, chiến lược
nghiên cứu và phát triển...
Nhưng đối với M. Parter và K. Ohmac, mục đích của chiến lược kinh doanh là mang lại
những điều kiện thuận lợi nhất nhằm tạo lập lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

1/6

Khái niệm về chiến lược kinh doanh

Theo cách tiếp cận thông thường, chiến lược là hệ thống các mục tiêu dài hạn, các chính
sách và biện pháp chủ yếu về sản xuất kinh doanh về tài chính và về giải quyết nhân tố
con người nhằm đưa doanh nghiệp phát triển lên một bước mới về chất.

Khái niệm về chiến lược
Từ các quan niệm khác nhau về chiến lược, chúng ta có thể rút ra được một khái niệm
chung nhất về chiến lược như sau:
Chiến lược là hệ thống các quan điểm, các mục đích và các mục tiêu cơ bản cùng các
giải pháp, các chính sách nhằm sử dụng một cách tốt nhất các nguồn lực, lợi thế, cơ hội
của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đề ra trong một thời hạn nhất định.
Chiến lược kinh doanh mang các đặc điểm :
- Chiến lược kinh doanh là các chiến lược tổng thể của doanh nghiệp xác định các mục
tiêu và phương hướng kinh doanh trong thời kỳ tương đối dài (5;10 năm...) và được quán
triệt một cách đầy...
Khái niệm về chiến lược kinh
doanh
Bởi:
Học Viện Tài Chính
Các quan điểm về chiến lược kinh doanh
Trên thực tế có rất nhiều quan điểm khác nhau về chiến lược. Tuỳ theo mục đích nghiên
cứu khác nhau vào từng thời kỳ phát triển khác nhau các nhà kinh tế những
quan niệm khác nhau về chiến lược.
Theo General Ailleret, chiến lược là “việc xác định những con đường và những phương
tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã được xác định thông qua các chính sách”.
F.J.Gouillart lại cho rằng chiến lược của các nhà doanh nghiệp “toàn bộ các quyết
định nhằm vào việc chiếm được các vị trí quan trọng, phòng thủ và tạo các kết quả khai
thác và sử dụng ngay được”.
Chiến lược nghệ thuật phối hợp các hành động điều khiển chúng nhằm đạt tới
các mục tiêu dài hạn “ (G. Hissh).
“ Chiến lược của doanh nghiệp là nhằm phác hoạ những quĩ đạo tiến triển đủ vững chắc
lâu dài, chung quanh quĩ đạo đó thể sắp xếp những quyết định và những hành động
chính xác của doanh nghiệp” ( Alain Charlec Martinet).
Một số nhà kinh tế trên thế giới đã thống nhất chiến lược kinh doanh với chiến lược phát
triển doanh nghiệp. Đại diện cho quan niệm này là các nhà kinh tế của BCG, theo đó họ
cho rằng “chiến lược phát triển là chiến lược chung của doanh nghiệp, bao gồm các bộ
phận của chiến lược thứ cấp là: chiến lược marketing, chiến lược tài chính, chiến lược
nghiên cứu và phát triển...
Nhưng đối với M. Parter và K. Ohmac, mục đích của chiến lược kinh doanh là mang lại
những điều kiện thuận lợi nhất nhằm tạo lập lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Khái niệm về chiến lược kinh doanh
1/6
Khái Niệm Về Chiến Lược Kinh Doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái Niệm Về Chiến Lược Kinh Doanh - Người đăng: Cuộc Sống Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Khái Niệm Về Chiến Lược Kinh Doanh 9 10 483