Ktl-icon-tai-lieu

Khinh Doanh

Được đăng lên bởi buihoa14061994-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài Thuyết Trình:KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾTQUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nội Dung Thuyết Trình

Tổng Quan Kế
Phươngphápkếtoánc

Toán Xác Định

ácnghiệpvụphátsinh

Kết Quả Kinh
Doanh

Tài Khoản Kế
Toán Sử
Dụng

I.Tổngquanvềkếtoánxácđịnhkết quả kinh doanh

Khái Niệm

Sốchênhlệchgiữacáckhoảnthunhậpkhác
vàcáckhoảnchiphíkhác
Kếtquảhoạtđộngkin

KQhoạtđộngkhác

hdoanhcủadoanhngh
iệp

KQhoạtđộngtàichính

Sốchênhlệchgiữathunhậpcủahoạtđộngtàichínhvàc
hiphíhoạtđộngtàichính
Sốchênhlệchgiữadoanhthuthuầnvàtrịgiávốnhàngbán,
chiphíbánhàngvàchiphíquảnlýdoanhnghiệp.

KQhoạtđộngsảnxuất,
kinhdoanh

Bước1:Xácđịnhtổngdoanht

=Tổngdoanhthu,thunhập–tổngchiphí

hu,thunhập
Bước3:Xácđịnhlợinhuậ

Bước1:Xácđịnhtổngdoanhthu,thunhập
nkếtoántrướcthuế

= LNkếtoántrướcthuế- CPthuếTNDN

Bước2:Xácđịnhtổng
Bước2:Xácđịnhtổngchiphí
chiphí
Bước3:Xácđịnhlợinhuậnkếtoántrướcthuế
Bước5:Xácđịnhlợinhuận

Bước4:Xácđịnhchiphíthuếthunhậpdoanhnghiệpphảinộp
Bước5:Xácđịnhlợinhuậnsauthuế

sauthuế

b.Trìnhtựxácđịnhkết
quảkinhdoanh:

Doanhthutheohóađơn....
Lãitiềngửingânhàng....
CP quản lý doanh nghiệp

CP bán hàng

4

Bước4:Xácđịnhchiphíth
uếthunhậpdoanhnghiệp
phảinộp

= LNkếtoántrướcthuếxthuếsuất

Giá vốn hàng bán
4

II.TàiKhoản Kế Toán Sử Dụng

Tàikhoản911-

Bên
Tài khoản
nàyNợ
dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt

911
động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kếtoán.

N
lý D
n
uả
q
n
í
á
iph
gb
h
n
à
ác
vàc
h
nh
g
k
ố
í
n
v
h
iệp
à
á
p
h
i
i
h
g
n
-G
hn
àch
íbá
n
v
h
a
ip
ính
do
h
p
Ch
c
i
ậ
ítà
nh
h
u
ip
th
h
ế
u
C
h
hít
p
i
lãi
n
Ch
uyể
h
tc
-Kế

-

-

Xácđịnhkếtquảkinhdoanh

Bên Có

-Doa

-Doa
pk h
-Kế
t

ác

c hu

nh t

h ut

nh t
h uh

yển
lỗ

hu ầ

oạ t

n

độn

gtà

ich í
nhv

àcá

ckh

oả n

thu
n

hậ

III.Phươngphápkếtoáncácnghiệpvụphátsinh

NợTK 512 –
NợTK 511 –

“DTnộibộ”

“DTbánhàngvàcungcấpDV”

1.Cuốikỳ,kếtchuyểndoanhthu
thuầncủahoạtđộngbánhàngv

NợTK 515 –

àcungcấpdịchvụ(DV);doanht

“Doanhthuhoạtđộngtàichính”

huhoạtđộngtàichính,thunhập
khác
T
Có

–
11
7
TK
Nợ
ác”
h
k
p
nhậ
u
h
“T

ác
“X

K

h
đ ịn

6

91
k

1–

uả
q
t
ế

k

”
nh

d
in h

oa

NợTK 911 –
“Xácđịnhkếtquảkinhdoanh”

CóTK 632 – “Giávốnhàngbán”

CóTK 811 – “ Chiphíkhác”

CóTK 635 – “ Chiphítàichính”

2.Kếtchuyểngiávốnhàngbán,
chiphíbánhàng,
chiphíquảnlýdoanhnghiệp,
chiphíhoạtđộngtàichính,
CóTK 642 –
“Chiphíquảnlýdoanhnghiệp”

chiphíkhác
CóTK 641 – “Chiphíbánhàng”

3.Phảnánhchiphíthuếthunhậpdoanhnghiệp(T
NDN)phảinộp:

4.KếtchuyểnchiphíthuếTNDN:
NợTK 911 – “Xácđịnhkếtquảkinhdoanh”

NợTK 821 –

CóTK 821 – “ChiphíthuếTNDN”
“Chiph...
Bài Thuyết Trình:KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾTQUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Khinh Doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khinh Doanh - Người đăng: buihoa14061994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Khinh Doanh 9 10 40