Ktl-icon-tai-lieu

KHKD Fastfood Viet

Được đăng lên bởi hoangsonth
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LẬP KẾ HOẠCH
KINH DOANH
NHÓM 16

GVHD: VÕ THỊ QUÝ
NHÓM 16

KHKD CHUỔI CỬA HÀNG
THỨC ĂN NHANH CHO MỘT
DOANH NGHIỆP MỚI

NHÓM 16

THÀNH VIÊN NHÓM VÀ
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

NHÓM 16

TÓM TẮT VỀ BẢN KẾ HOẠCH
KINH DOANH
Thông tin KD cơ bản.
Phân tích chiến lược.
Kế hoạch KD chiến lược.
Kế hoạch marketing.

TÓM
TẮT

Kế hoạch vận hành.
Quản lý, tổ chức, nhân sự.
Dự báo, hoạch định TC.
Tài trợ
Đánh giá rủi ro
Kế hoạch hành động
NHÓM 16

THÔNG TIN KINH DOANH CƠ BẢN

1. Khái quát chung về doanh nghiệp
2. Lĩnh vực kinh doanh
3. Mô tả sản phẩm
4. Khả năng sinh lợi và doanh số
5. Đặc điểm của công ty

NHÓM 16

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CỐT LÕI

PHÂN TÍCH
CHIẾN
LƯỢC

PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC
PHÂN TÍCH SWOT
CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NGÀNH

NHÓM 16

KẾ HOẠCH KINH DOANH CHIẾN LƯỢC

MỤC TIÊU DÀI HẠN CƠ BẢN
ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG
TỔNG QUÁT

CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH
M ỤC
T
CỤ T IÊU
HỂ

TĂNG SỨC MẠNH HIỆU QUẢ
TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH

NHÓM 16

KẾ HOẠCH MARKETING
PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM VÀ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
CHIẾN LƯỢC MARKETING
QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MÃI

NHÓM 16

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH
VỊ TRÍ CỬA HÀNG
QUI TRÌNH CHẾ BIẾN
NĂNG LỰC
KHẢ NĂNG KHAI THÁC
THIẾT KẾ VÀ BẢO DƯỞNG
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ
NGUỒN CUNG ỨNG
NGÂN SÁCH
NHÓM 16

QUẢN LÝ TỔ CHỨC NHÂN SỰ

MỤC TIÊU
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
QUẢN LÝ TỔ
CHỨC NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH VÀ CÁC THỦ TỤC
THANG BẢNG LƯƠNG
TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO, VĂN HÓA TỔ CHỨC

NHÓM 16

CHÍNH SÁCH VÀ CÁC THỦ TỤC

1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ
AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

CHÍNH
SÁCH VÀ
CÁC THỦ
TỤC

2. THỦ TỤC CHỌN NGUYÊN LIỆU
ĐẦU VÀO
3. THỦ TỤC CHUẨN BỊ NGUYÊN
LIỆU TRƯỚC KHI CHẾ BIẾN
4. THỦ TỤC GỌI MÓN, PHỤC VỤ
VÀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

NHÓM 16

DỰ BÁO VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

DỰ BÁO
DOANH
SỐ

DOANH
SỐ HÒA
VỐN

CÁC GIẢ
ĐỊNH

DÒNG
TIỀN
RÒNG
VÀ
SUẤT
CHIẾT
KHẤU

DỰ BÁO
TÀI
CHÍNH

CÁC
TIÊU CHÍ
ĐÁNH
GIÁ

PHÂN
TÍCH ĐỘ
NHẠY
NHÓM 16

TÀI TRỢ

Vốn chủ sở hửu hiện tại
Vốn cần tăng thêm và thời gian
Sử dụng vốn
Các nguồn tài trợ dự kiến
Dự báo khả năng trả lãi …
Phương thức thoái vốn

NHÓM 16

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

PHÂN TÍCH
CÁC MỐI NGUY

RỦI RO
VÀ
RỦI RO
CHIẾN LƯỢC

KỊCH BẢN
THAY THẾ
VÀ ỨNG PHÓ
CÓ TÍNH
CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC
GIẢM THIỂU
RỦI RO

NHÓM 16

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC
MÔ TẢ
HÀNH ĐỘNG
+
THỜI GIAN HOÀN
THÀNH

2. KẾ HOẠCH MARKETING
3. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH
4. KẾ HOẠCH QL NHÂN SỰ
5. KẾ HOẠCH TÀI...
NHÓM 16
NHÓM 16
LẬP KẾ HOẠCH
KINH DOANH
GVHD: VÕ THỊ QUÝ
KHKD Fastfood Viet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHKD Fastfood Viet - Người đăng: hoangsonth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
KHKD Fastfood Viet 9 10 269