Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận tốt nghiệp: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần may hòa thọ quảng nam

Được đăng lên bởi Pé Tí
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 3725 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh
nghiệp
1.1.1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về vốn
Đối với mỗi doanh nghiệp để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất
kinh doanh nào đó cũng phải có vốn. Vốn là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa
quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Có vốn để đầu tư
mua sắm các yếu tố cho quá trình sản xuất kinh doanh, đó là tư liệu lao động,
đối tượng lao động, sức lao động. Do tác động của sức lao động vào đối
tượng lao động thông qua tư liệu lao động mà hàng hóa dịch vụ được tạo ra và
tiêu thụ trên thị trường, doanh nghiệp thu được tiền. Để đảm bảo sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp kết quả thu được từ hoạt động sản xuất kinh
doanh phải bù đắp toàn bộ chi phí đã bỏ ra và phải có lãi. Như vậy, có thể
thấy số tiền đã ứng ra ban đầu không chỉ được bảo tồn mà nó còn tăng thêm
do hoạt động kinh doanh mang lại. Tóm lại:
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài
sản hữu hình và vô hình được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm
mục đích sinh lợi.
1.1.1.2. Phân loại vốn
Như đã trình bày ở trên, vốn giữ vai trò quan trọng, thiết yếu trong hoạt
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc phân loại vốn theo các cách
thức khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp đề ra được các giải pháp quản lý và sử
dụng sao cho có hiệu quả. Có nhiều cách phân loại vốn doanh nghiệp theo các
giác độ khác nhau.
 Căn cứ vào phương thức chu chuyển

1

Dựa vào căn cứ này có thể chia vốn thành hai loại vốn cố định và vốn
lưu động.
a. Vốn cố định
“Vốn cố định của doanh nghiệp là giá trị ứng trước về tài sản cố định
hiện hữu của doanh nghiệp hoặc vốn cố định là sự biểu hiện bằng tiền về toàn
bộ tài sản cố định phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.” [5, tr
215]
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của vốn cố định được
gắn liền với hình thái biểu hiện vật chất của nó là tài sản cố định. Vì vậy, việc
nghiên cứu về nguồn vốn cố định trước hết phải dựa vào cơ sở tìm hiểu về tài
sản cố định.
 Tài sản cố định
Căn cứ vào tính chất và tác dụng trong khi tham gia vào quá trình sản
xuất, tư liệu sản xuất được chia thành hai bộ phận là đối tượng lao động và tư
liệu lao động. Đặc điểm cơ bản của tư liệu lao động là chúng có thể tham gia
trực tiếp hoặc gián tiếp vào chu kỳ sản xuất. Trong quá trình đó, mặc dù tư
liệu sản xuất bị hao mòn nhưng chúng vẫn giữ nguyên hình thá...
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề luận bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh
nghiệp
1.1.1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về vốn
Đối với mỗi doanh nghiệp để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất
kinh doanh nào đó cũng phải vốn. Vốn là điều kiện tiên quyết ý nghĩa
quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. vốn để đầu tư
mua sắm các yếu tố cho quá trình sản xuất kinh doanh, đó liệu lao động,
đối tượng lao động, sức lao động. Do c động của sức lao động vào đối
tượng lao động thông qua tư liệu lao động mà hàng hóa dịch vụ được tạo ra và
tiêu thụ trên thị trường, doanh nghiệp thu được tiền. Để đảm bảo sự tồn tại
phát triển của doanh nghiệp kết quả thu được từ hoạt động sản xuất kinh
doanh phải đắp toàn bộ chi phí đã bỏ ra phải lãi. Như vậy, thể
thấy s tiền đã ng ra ban đầu không chỉ được bảo tồn còn tăng thêm
do hoạt động kinh doanh mang lại. Tóm lại:
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài
sản hữu hình hình được đầu vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm
mục đích sinh lợi.
1.1.1.2. Phân loại vốn
Như đã trình bày trên, vốn giữ vai trò quan trọng, thiết yếu trong hoạt
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc phân loại vốn theo các cách
thức khác nhau s giúp doanh nghiệp đề ra được các giải pháp quản và sử
dụng sao cho có hiệu quả. Có nhiều cách phân loại vốn doanh nghiệp theo các
giác độ khác nhau.
Căn cứ vào phương thức chu chuyển
1
khóa luận tốt nghiệp: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần may hòa thọ quảng nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận tốt nghiệp: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần may hòa thọ quảng nam - Người đăng: Pé Tí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
khóa luận tốt nghiệp: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần may hòa thọ quảng nam 9 10 936