Ktl-icon-tai-lieu

khởi động saotam giác

Được đăng lên bởi tienkaka
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p
BÀI 5

KH I

NG SAO - TAM GIÁC

5.1. Tóm t t lý thuy t
Kh i ng sao tam giác (Y/∆) m c ích là dùng
gi m dòng kh i ng
xu ng 3 l n, nh ng mômen l i gi m i 3 l n và ng c l i.
Kh i ng Y/∆ ch tho mãn khi i n áp cu n dây ng c phù h p v i
i n áp ngu n hay nói m t cách khác ng c ho t ng ch
th ng tr c là ∆.
5.1.1.

m ch

L1
L2
L3
N

S

F

K1

OLR

M

K2

K3

Hình 5.1: M ch

ng l c kh i

ng sao tam giác

14

Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p

220 V AC

ON

OFF

K1

K2

TR

OLR

TR
TR

TR

K1

Hình 5.2: M ch i u khi n kh i

5.1.2. Nguyên lý ho t

ng c a m ch kh i

K2

K3

K3

K2

ng sao tam giác

ng sao - tam giác (Y/∆.)

Công t c t K3 óng thì ng c ch y hình sao. Công t c t K3 m , công
t c t K2 óng thì ng c ch y ch
hình tam giác.
không x y ra hi n
ng ch p m ch ngay lúc K3 v a m và K2 v a óng thì c n ph i có công t c t
K1. Khi K1 ng t thì K3 ng t theo. Ti p n K2 óng thì K1 óng theo cung c p
i n vào m ch ng l c.
Nh n nút ON thì cu n K1 có i n, ti p
m th ng m K1 óng l i, cu n
dây K3 có i n, các ti p
m th ng m K3 óng l i, ng c ch y ch
hình
sao. Cu n dây c a R le th i gian c ng có
n óng ti p
m th ng m th ng
TR l i và b t u tính th i gian.
Sau m t th i gian tùy theo cài t c a r le th i gian (th ng t 3 - 12 giây)
thì r le th i gian tác ng. Ti p
m th ng óng TR tác
ng mu n (ON
DELAY) m ra ng t
n cu n dây công t c t K1 làm ti p
m K1 m ra nên
cu n K3 m t n. Ti p m th ng m tác ng mu n (ON DELAY) TR óng l i
làm cu n K2 có i n làm các ti p
m th ng m K2 óng l i, m ch ng l c
c n i theo hình tam giác. K2 óng làm cu n K1 có i n tr l i óng các ti p
i m ng l c K1 l i cung c p n cho m ch ng l c.
5.1.3. Nguyên lý ho t ng c a m ch tam giác – sao song song (∆/YY)
15

Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p

* i u khi n cho ng c ch y t c
th p:
óng c u dao Q, n nút ON1, cu n hút công t c t K1 có i n s óng các
ti p i m th ng m
ng l c, ng c ho t ng ch
tam giác (t c th p)
* i u khi n ng c ch y t c
cao:
n nút ON2, cu n hút công t c t K1 m t i n, cu n hút K2 và K3 có i n,
các ti p i m th ng m
ng l c K2 và K3 s óng l i làm cho ng c ch y
ch
sao song song (t c
cao)
Mu n d ng ta chie n nút OFF, m ch i u khi n s m t i n, c t i n m ch
ng l c, ng c ng ng ho t ng.

A
B
C
N
Q
FUSE

K1
K2
OLR1
OLR2

K3

Hình 5.3: S

m ch

ng l c i u khi n

ng c hai c p t c t

A

N
ON1
OFF

ON2

K1

OLR

16

Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p

5.2. Mô t thi t b
Các thi t b

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

cg n

y

trên b ng

n thí nghi m.

Th c hành
u ...
i liu hng dn thc hành: in công nghip
14
BÀI 5
KHI NG SAO - TAM GIÁC
5.1. Tóm tt lý thuyt
Khi ng sao tam giác (Y/) mc ích là dùng gim dòng khi ng
xung
3 ln, nhng mômen li gim i 3 ln và ngc li.
Khi ng Y/ch tho mãn khi in áp cun dây ng c phù hp vi
in áp ngun hay nói mt cách khác ng c hot ng ch thng trc là .
5.1.1.  mch
L1
L2
N
L3
S
K1
OLR
F
M
K2
K3
Hình 5.1: Mch ng lc khi ng sao tam giác
khởi động saotam giác - Trang 2
khởi động saotam giác - Người đăng: tienkaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
khởi động saotam giác 9 10 659