Ktl-icon-tai-lieu

khởi động từ đơn

Được đăng lên bởi tienkaka
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p
BÀI 2

KH I

NG T

VÀ NH P MÁY

2.1. Tóm t t lý thuy t
2.1.1 Sinh viên c n xem l i các ph n lý thuy t sau ây trong ph n lý
thuy t i n Công Nghi p
M ch
n, m ch
u khi n, m ch
(Over Load Relay OLR) và kh i ng t .

ng l c, công t c t , b o v quá t i

2.1.2. Nguyên lý làm vi c c a m ch dùng kh i

ng t

n (hình 2.1)

Dùng c u dao và c u ch
kh i ng tr c ti p ng c không ng b
n
gi n nh ng có nhi u nguy hi m khi ng c có công su t l n. Khi óng ng t c u
dao h quang có th sinh ra r t m nh làm nguy hi m ng i thao tác. Khi ng c
ang ho t ng, t ng t m t
n thì ng c ng ng ho t ng nh ng khi có i n
l i ng c s t ch y l i gây nguy hi m cho ng c và máy
c truy n ng.
L1
L2
L3
N
L1

S

OFF

CC

N

220 VAC

ON

K

OLR

K

K
OLR

Hình 2.2: M ch i u khi n

ng c b ng kh i

ng t

n

M

Hình 2.1: M ch

ng l c

m ch ng l c và m ch
u khi n nh hình 2.1. M ch ng l c
g m có c u dao 3 pha S - c u chì F, 3 ti p
m chính th ng m c a công-t c3

Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p

K, 3 ph n t
t nóng c a r -le b o v quá t i OLR. M ch
u khi n l y
n áp
dây c a m ch ng l c 3 pha (có th l y n áp pha hay i n áp m t chi u tùy theo
i n áp nh m c c a cu n dây công-t c- K). M ch
u khi n g m có nút b m
th ng óng OFF, nút b m th ng m ON, ti p m ph th ng m c a công-t cK, cu n dây c a công-t c- K, ti p
m th ng óng c a r -le b o v quá t i
OLR. T t c các khí c
c n i v i nhau theo hình 2.1.
Khi ch a óng c u dao S, toàn m ch bên d i không ho t ng cho dù có
b m nút ON hay không. Khi óng c u dao S thì m ch bên d i m i có th ho t
ng
c. B m nút ON, ti p m th ng m c a nút ON óng l i, cu n dây côngt c- K
cn iv i
n áp và hút các ti p
m th ng m chính và ph óng
l i. Do ti p
m th ng m ph óng l i nên khi buông tay ra kh i nút ON làm
ti p m th ng m c a nút ON l i m ra, nh ng do ti p m th ng m ph c a
công-t c- K óng nên cu n dây c a công-t c- K v n
c duy trì i n áp và v n
hút các ti p
m do ó ti p
m th ng m ph này c a công-t c- còn g i là
ti p
m t gi . Do 3 ti p
m chính c a công-t c- K trên m ch ng l c óng
nên ng c
c cung c p n 3 pha và ho t ng.
Khi ng c b quá t i, dòng i n trên m ch ng l
m t trong 3 ph n t
t nóng c a r -le b o v quá t i OLR
b nóng lên và cong vênh làm ng t ti p
m th ng óng c
OLR làm cho cu n dây c a công-t c- m t
n áp và nh
m ang b hút ra làm ng c b ng ng cung c p n.

c t ng lên, ít nh t có
t trên m ch ng l c
a r -le b o v quá t i
các ti p
m th ng

Khi ng c ang ho t ng, b m nút OFF, ti p
m th ng óng c a nút
OFF m ra, cu n dây c a công-t c- K m t n áp làm n...
i liu hng dn thc hành: in công nghip
3
BÀI 2
KHI NG TNHP MÁY
2.1. Tóm tt lý thuyt
2.1.1 Sinh viên cn xem li các phn lý thuyt sau ây trong phn lý
thuyt in Công Nghip
Mch n, mch u khin, mch ng lc, công tc t, bo v quá ti
(Over Load Relay OLR) và khing t.
2.1.2. Nguyên lý làm vic ca mch dùng khi ng t n (hình 2.1)
Dùng cu dao và cu ch khi ng trc tip ng c không ng bn
gin nhng có nhiu nguy him khi ng c có công sut ln. Khi óng ngt cu
dao h quang có th sinh ra rt mnh làm nguy him ngi thao tác. Khi ng c
ang hot ng, t ngt mt n thì ng c ngng hot ng nhng khi có in
li ng c s t chy li gây nguy him cho ng c và máy c truyn ng.
 mch ng lc và mch u khin nh hình 2.1. Mch ng lc
gm có cu dao 3 pha S - cu chì F, 3 tip m chính thng m ca công-tc-
M
L1
L2
N
L3
S
K
OLR
CC
Hình 2.1: Mch ng lc
OFF ON
K
OLR
220 VAC
K
Hình 2.2: Mch iu khin ng c bng khi ng t n
L1
N
khởi động từ đơn - Trang 2
khởi động từ đơn - Người đăng: tienkaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
khởi động từ đơn 9 10 977