Ktl-icon-tai-lieu

Khởi sự trong kinh doanh

Được đăng lên bởi kimhao1901
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2931 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Phần 1: Khởi sự
Cẩm nang khởi sự kinh doanh
Đi tìm ý tưởng trong kinh doanh
10 lời khuyên trước lúc khởi nghiệp
Khởi sự doanh nghiệp - vì sao thất bại?
Tự nghiên cứu thị trường khi khởi nghiệp
5 sai lầm “chết người” lúc khởi sự kinh doanh
Phần 2: Kỷ năng quản lý
9 Dạng tính cách của nhà lãnh đạo
Giúp nhân viên thực hiện các chuẩn mực trong dịch vụ khách hàng
Sức mạnh của lãnh đạo: đạo đức và ý tưởng
Cách nào để nhân viên làm đúng theo ý muốn?
Khi sắp "Tẩu hỏa nhập ma"?
Hãy để nhân viên lên tiếng
Giữ hay để mặc nhân viên ra đi?
Làm thế nào để tránh các cuộc họp kém hiệu quả?
Để có những quyết định hiệu quả
Để đổi mới kinh doanh – hãy phá vỡ quy tắc!
Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng
Những nhà lãnh đạo tài ba.
Biến đối thủ thành…đối tác
14 tiêu chí cơ bản về quản lý để đánh giá sự thành công một tổ chức
Thước đo của lợi nhuận là rủi ro!

Quản lý chiến lược là gì?
Chiến lược để lôi cuốn và giữ lại người tài
Chiến lược để lôi cuốn và giữ lại người tài
Triết lý tuyển chọn giám đốc điều hành cho doanh nghiệp.
10 sai lầm "kinh điển" trong quản lý
10 điều cần làm để phát triển DN
Những quy tắc “vàng” cho sếp
Nguyên tắc vàng khi cải tổ doanh nghiệp
Các cung trong hình tròn lãnh đạo
6 siêu bí mật của các chủ doanh nghiệp “triệu đô”
10 chiến lược hữu ích cho nhà lãnh đạo
Đúng người đúng việc
Thiếu thông tin, lãnh đạo biết quyết định gì?
10 nghịch lý trong tuyển dụng nhân sự
5 nguyên tắc để làm việc tốt
6 kỹ năng giải quyết vấn đề
Lên lịch làm việc
Nóng nảy - lưỡi dao vô hình
6 đề tài đừng đem ra “tán” ở công sở
Quản lý thời gian nơi công sở
Phần 3 : Thương hiệu
Cách xây dựng và duy trì lòng trung thành với nhãn hiệu
Căn bệnh ngắn hạn trong xây dựng thương hiệu

Yếu tố ngôn ngữ trong xây dựng thương hiệu
Cải thiện điều kiện lao động để bảo vệ thương hiệu
Ðánh giá giá trị thương hiệu ra sao?
Bao bì nói gì về thương hiệu của bạn ???
Xây dựng thương hiệu : không chỉ đơn giản là thiết kế bao bì ?
Vai trò của người phụ nữ trong xây dựng thương hiệu
Trở thành thương hiệu tiên phong - Tại sao không?
Tên thương hiệu của bạn nói lên điều gì?
Phần 4 Văn hóa Doanh nghiệp
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Bàn về Văn hoá doanh nghiệp
Bàn về văn hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
Làm thế nào để xây dựng Văn hóa doanh nghiệp?
Văn hóa doanh nghiệp, yếu tố vàng của thành công
Những dấu hiệu suy yếu trong môi trường văn hóa doanh nghiệp
Giữ chân người tài bằng văn hoá
Văn hoá doanh nghiệp: Cội nguồn bảo đảm thành công
Hồ Chu Vân tạo ngày 18/12/2006 Nguồn từ [Chỉ có thành viên đ...
Ph n 1: Kh i s
C m nang kh i s kinh doanh
i tìm ý t ng trong kinh doanhĐ ưở
10 l i khuyên tr c lúc kh i nghi p ướ
Kh i s doanh nghi p - vì sao th t b i?
T nghiên c u th tr ng khi kh i nghi p ư
5 sai l m “ch t ng i” lúc kh i s kinh doanh ế ườ
Ph n 2: K n ng qu n lý ă
9 D ng tính cách c a nhà lãnh o đạ
Giúp nhân viên th c hi n các chu n m c trong d ch v khách hàng
S c m nh c a lãnh o: o c và ý t ng đạ đạ đứ ư
Cách nào nhân viên làm úng theo ý mu n?để đ
Khi s p "T u h a nh p ma"?
Hãy nhân viên lên ti ngđể ế
Gi hay m c nhân viên ra i? để đ
Làm th nào tránh các cu c h p kém hi u qu ?ế để
có nh ng quy t nh hi u quĐể ế đị
i m i kinh doanh – hãy phá v quy t c!Để đổ
Tìm ki m và khai thác khách hàng ti m n ngế ă
Nh ng nhà lãnh o tài ba. đạ
Bi n i th thành… i tácế đố đố
14 tiêu chí c b n v qu n lý ánh giá s thành công m t t ch cơ để đ
Th c o c a l i nhu n là r i ro!ướ đ
Khởi sự trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khởi sự trong kinh doanh - Người đăng: kimhao1901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Khởi sự trong kinh doanh 9 10 516