Ktl-icon-tai-lieu

khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Được đăng lên bởi quan-minh
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khueeh truung San pham
.,
,
vaquangeao
"

Quin tri Marketing

trong cie Doanh nghl,p Vila va Nh6

uong Irinh PM! tri.!n DII an Me KOng

Quan tr! Marketing trong cac
Doanh nghi~p Vila va Nho
Chu'c:mg trinh phit trier. d. an Mi kOng

Khuech trlldng
San ph~m va Quang cao

TAl BAN LAN THO' I

Chuong trlnh PMt triin
tai trg

OPEN
LEARNING
AGENCY

Vi~ ~

Dl! an Me Kong

hqc Ma OLA (Canada) bien

so~

Cuon sach nay do Chuang trlnh PMt tri€!n DI! an Me Kong
gill ban quy~n © 2001

KMng dugc sao chep ho~c sua d6i neu kMng dugc phep biing van ban ella
Chuong trlnh PMt triin Dl! an Me Kong.

LUDY
Cuan saeh nay duge x1l.y dlp1g Iren co sa tai Ii~u giang d<).y tren lap do Vi~n Quim tr!
Kinh doanh - Dl,li h,?c Kinh te Quoc dan, Ha N(ii pMr triin vOi sl! tai trq ella Chul1llg
trinh PMt tri~n DI! an Me Kong. Nh6m bien so~ W li~u do Th~c SI Nguyen Quynh
Chi chju trach nhi~m chfnh. Cuan sach nay khong dugc sao chep ho~c sua dbi khi chua
duqe phep biing van ban cila Chuong trlnh PMt triin DVan Me Kong.

Chuang trlnh PMt trien DI)' an Me Kong (MPDF) duqc thilnh I~p nam 1997 nham
h6 trq sl)' hinh thanh va pMt trien cua cac doanh nghii;p til' nMn vtra va nho 0 Vii;t
Nam, Lao va Cfunpuchia. MPDF hi) trq ky thu"lt cho cac doanh nghii;p trong qua
tclnh chuAn bj cac dl! an dau til' vai qui mo ttl 250.000 den 10 trii;u dOla My.
MPDF ding tai trq vi~c dim t\lO cac nhil quan If doanh nghi~p vtra va nho, cac
nglln hlmg dip tin dlfng cho cac doanh nghi~p vtla va nho, cling nhu cac t6 chuc
cung cap djch VIf h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duQ'c di6u hanh boi Cbng ty Tai
chinh Qu6c te (IFC) va duqc till Irq bOi Ngan hang Phar tri~n Chllu A (ADB),
Oxtraylia, Canada, Philn Lan, COng ty Tai chinh Qu6c te (IFC), Nh*t Ban, Na Uy,
Thlfy Di~n, Thlfy Si va Vuang qu6c Anh. Neu can biet them tMng tin, xin lien h~
vOi ba't ky van phOng nao clla MPDF t\li Ha Nqi, Thanh pho H6 Chi Minh, Phnom
penh, ho;tc Vieng Chan thea dja chi sau:

Ha N(li, Vi~t Nam (Trl,! so chinh)
63 Pho Ly Thai T6, Tang 7
Di~n tho~i: (84-4) 824 7892
Fax:
(84-4) 824 7898
Thanh pM H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Somerset Chancellor Court
Phong 3B, Uu 3
21-23 Nguy~n Thj Minh Khai, Qu*n 1
Dii;n tho\li: (84-8) 823 5266
Fax:
(84-8) 823 5271
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodom Boulevard
Sangkat Boeung Keng Kang 1
Di~n tho\li: (855-23) 219365
Fax:
(855-23) 21 9361
Vieng Chan, Lito
Nehru Road, Pathou Xay
POBox 9690
Di¢n tho\li: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 450020
VI,! Doanh nghi~p Vim va NbO, NgAn hang The giOi
2121 Pennylvania Avenue, NW
Washingto...