Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ năng PR và Marketing

Được đăng lên bởi violet2309
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PR và Marketing
Bài viết này muốn làm sáng tỏ tầm quan trọng của PR và quảng cáo trong mô
hình marketing ngày nay. Qua một vài kết luận, hy vọng rằng những thắc mắc
của bạn sẽ được làm sáng tỏ.
Giáo sư Philip Kotler, hiện đang giảng dạy tại trường Kellog of Management.
Ông là tác giả của cuốn Marketing Management, một trong những cuốn sách kinh
điển của ngành marketing trên toàn thế giới, ông cũng là tác giả của một số cuốn
sách và công trình nghiên cứu khác. Ông còn được biết đến với khái niệm tiên
phong: “Marketing xã hội”, một khái niệm marketing phi lợi nhuận, mục tiêu của
nó là nhằm tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.
Philip Kotler vừa xuất bản cuốn sách mới nhất của mình, According to Kotler.
Cuốn sách liệt kê những công cụ marketing và ảnh hưởng của từng công cụ tới
những tình huống thực tế trên thị trường hiện nay. Ngoài ra cuốn sách này còn đề
cập tới những khái niệm mới trong ngành marketing như, “demarketing” (không
marketing), “reverse marketing” (phản marketing), quảng cáo bằng cơ thể và một
số khái niệm khác.
Dưới đây là một đoạn trích trong cuốn sách. Đây là một số trong hàng ngàn câu
hỏi được đặt ra cho ông trong nhiều năm bởi nhiều giới như doanh nghiệp, sinh
viên, phóng viên và giới quan sát.
Hỏi: Ông có ý kiến gì khi trên thị trường hiện nay cho rằng “cần phải có một mô
hình marketing mới” ?
Kotler: Cần phải chú ý rằng, mô hình Marketing cổ điển không chỉ có 4P. Cách
đây nhiều năm, Neil Borden đã phân tích mô hình 4P này thành bảng danh sách dài
các công cụ marketing và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thêm vào bản danh
sách này một vài cộng cụ mới. Do đó chúng ta không thể hỏi rằng “những công
cụ nào tạo thành mô hình marketing?”. Đúng hơn chúng ta phải hỏi rằng “công
cụ nào có vai trò quan trọng trong mô hình marketing?”.

Ví dụ, tôi cảm thấy rằng chúng ta đang quá lạm dụng các hoạt động quảng cáo,
trong khi đó chúng ta lại thờ ơ với một công cụ khá hiệu qủa khác, đó là PR.
Markeing trực tiếp cũng đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong mô hình
marketing.
Hỏi: Hiệu quả của quảng cáo truyền hình dường như đang ngày càng giảm đi.
Phương pháp nào tốt hơn để thu hút sự chú ý của khách hàng?
Kotler: Trung bình, 1 người Mỹ phải tiếp nhận hàng trăm thông điệp truyền
thông khác nhau và họ cố gắng loại nó ra khỏi cuộc sống. Quảng cáo truyền hình
đang ngày càng mất dần hiệu quả do nhiều nguyên nhân: chúng ngày càng lộn
xộn, sự gia tăng quá mức các kênh truyền hình, sự ra đời của nhiều phương tiện
giải trí khác, song song với cuộc sống bận...
PR Marketing
Bài vi t này mu n làm sáng t t m quan tr ng c a PR và qu ng cáo trong ế
hình marketing ngày nay. Qua m t vài k t lu n, hy v ng r ng nh ng th c m c ế
c a b n s đ c làm sáng t . ượ
Giáo s Philip Kotler, hi n đang gi ng d y t i tr ng Kellog of Management.ư ườ
Ông là tác gi c a cu n Marketing Management, m t trong nh ng cu n sách kinh
đi n c a ngành marketing trên toàn th gi i, ông cũngtác gi c a m t s cu n ế
sách và công trình nghiên c u kc. Ông còn đ c bi t đ n v i khái ni m tiên ượ ế ế
phong: “Marketing xã h i”, m t khái ni m marketing phi l i nhu n, m c tiêu c a
là nh m t o ra m t xã h i t t đ p h n. ơ
Philip Kotler v a xu t b n cu n sách m i nh t c a mình, According to Kotler.
Cu n sách li t kê nh ng công c marketing nh h ng c a t ng công c t i ưở
nh ng tình hu ng th c t trên th tr ng hi n nay. Ngi ra cu n sáchy còn đ ế ườ
c p t i nh ng khái ni m m i trong ngành marketing nh , “demarketing” (không ư
marketing), “reverse marketing” (ph n marketing), qu ng cáo b ng c th m t ơ
s khái ni m khác.
D i đây là m t đo n trích trong cu n sách. Đây m t s trongng ngàn câuướ
h i đ c đ t ra cho ông trong nhi u năm b i nhi u gi i nh doanh nghi p, sinh ượ ư
viên, png viên và gi i quan sát.
H i: Ôngý ki n gì khi trên th tr ng hi n nay cho r ng “c n ph i có m t mô ế ườ
hình marketing m i” ?
Kotler: C n ph i chú ý r ng,nh Marketing c đi n không ch có 4P. Cách
đây nhi u năm, Neil Borden đã phân tích mô hình 4P này thành b ng danhch dài
cácng c marketing và b t c lúc nào chúng ta cũng th thêm vào b n danh
sách này m t vài c ng c m i. Do đó chúng ta không th h i r ng “nh ng công
c o t o thành mô hình marketing?”. Đúng h n chúng ta ph i h i r ng “côngơ
c o có vai trò quan tr ng trong nh marketing?”.
Kĩ năng PR và Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ năng PR và Marketing - Người đăng: violet2309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kĩ năng PR và Marketing 9 10 456