Ktl-icon-tai-lieu

Kịch bản trò chơi lớn

Được đăng lên bởi huytinhhung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KÒCH BAÛN TROØ CHÔI LÔÙN
Thôøi gian : Töø luùc 4g 30’ ñeán 6 giôø. Ngaøy 9 thaùng 2 naêm 2010 (Thôøi löôïng laø 2 giôø 30 phuùt)
Ñòa ñieåm : Tröôøng THCS Taân An vaø khu vöïc xung quanh tröôøng.
Cô caáu : 8 tieåu ñoäi x 9 chieán só = 72 chieán só
Tieåu ñoäi 1 : Goàm caùc lôùp 7A, 8A vaø 9A
Tieåu ñoäi 2 : Goàm caùc lôùp 7B, 8B vaø 9B
. . . . . . .
Tieåu ñoäi 8 : Goàm caùc lôùp 7K, 8K vaø 9K.
(Moãi tieåu ñoäi baàu 1 tieåu ñoäi tröôûng vaø tieåu ñoäi phoù)
Chuaån bò :
* Ban toå chöùc
- 1 côø lieân ñoäi
- 8 côø chi ñoäi
- 1 kho ñaïn ( mua traùi caây : Quyùt, taùo, leâ : 50.000ñ)
- 2 hoäp sôn + coï ñeå ñaùnh daáu ñi ñöôøng : 50.000ñ
- 8 Giaáy thoâng haønh cho 8 tieåu ñoäi
- Maät thö caùc traïm
- Sô ñoà ñöôøng ñi
- Phaân coâng traïm tröôûng vaø ngöôøi phuï traùch.
- Bòt ñöïng nöôùc ñeå ñaùnh keû ñòch
- 2 sôïi daây ñeå nhaûy daây
- 1 hình noäm
- 2 nhaân vaät ñoùng ñaïi taù (ta vaø ñaïi taù nguî)
* Ñoäi chôi :
- Baàu tieåu ñoäi tröôûng vaø tieåu ñoäi phoù
- Chuaån bò 1 hoäp dieâm hoaëc queït ga ñeå ñoát löûa
- Chuaån bò 1 chai nöôùc
- Giaáy buùt, taäp vôõ ñeå ghi cheùp.
- Moãi ñoäi chuaån bò 2 caây ñeøn Pin.
- 1 sôïi daây duø daøi 1,5 meùt
Chuû ñeà : “GIAÛI PHOÙNG QUEÂ HÖÔNG BÌNH THUAÄN”
DIEÃN BIEÁN TROØ CHÔI
1. Traïm xuaát phaùt : Taäp trung taïi tröôøng Thaày Baèng Traïm Tröôûng.
Ñaây laø giai ñoaïn “Chuaån bò löïc löôïng” (Thaày Huøng Phuï traùch)
* Maät khaåu tröôùc khi phaùt leänh xuaát phaùt leân ñöôøng chieán ñaáu : Duøng troáng leänh ñaùnh 3 hoài ñeå
taäp trung traïi sinh.
Caùc chieán thaân meán ! Nhöõng ngaøy cuoái thaùng 3 vaø ñaàu naêm 1975, tröôùc k theá caùch
maïng höøng höïc tieán coâng, tinh thaàn quaàn chuùng soâi ñoäng haún leân. Tin chieán thaéng ø khaép
nôi doäi veà coå vuõ quaân daân ta.
- Chôùp thôøi cô thuaän lôïi vôùi tinh thaàn chuû ñoäng, ngaøy 4/4/1975, tænh uûy Bình thuaän haï quyeát taâm :
Giaûi phoùng Ma Laâm (chi khu quaän Thieän Giaùo), vaø caùc aáp doïc ñöôøng 8, quoác loä 1A, aùp saùt
Phan Thieát ; sau ñoù seõ phoái hôïp vôùi ñaïi quaân giaûi phoùng Phan Thieát vaø toaøn tænh.
Kịch bản trò chơi lớn - Trang 2
Kịch bản trò chơi lớn - Người đăng: huytinhhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kịch bản trò chơi lớn 9 10 342