Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA MARKETING

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIỂM TRA MARKETING

1.

Kiểm tra kế hoạch năm

2.

Kiểm tra doanh lợi

3.

Kiểm tra chiến lược

Tóm tắt
Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm
tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa
thực hiện với kế hoạch, xác định nguyên nhân gây nên sai lệch; trên cơ sở đó đưa ra
các giải pháp điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu kỳ vọng. Có 3 loại kiểm tra
marketing: Kiểm tra kế hoạch năm, kiểm tra doanh lợi và kiểm tra chiến lược
1. Kiểm tra kế hoạch năm
Mục đích kiểm tra kế hoạch hàng năm là nhằm đảm bảo cho công ty đạt được
mức doanh số, lợi nhuận, thị phần cùng những mục tiêu khác của kế hoạch năm của
công ty.
Bảng 15-1: Các loại kiểm tra marketing
LOẠI
TRA

KIỂM TRÁCH NHIỆM CHỦ MỤC
YẾU
TRA

1. Kiểm tra kế hoạch năm

Cấp

quản

trị

nhất.
-

Cấp

ĐÍCH

KIỂM

CÁCH TIẾP CẬN

cao - Khảo sát xem các - Phân tích doanh số.
kết quả dự trù có đạt - Phân tích thị phần

quản

trị

bậc được không

trung

-

Tỷ

lệ

chi

marketing

phí
trên

doanh

số.

- Thăm dò thái độ
của khách hàng.
2.

Kiểm

doanh lợi

tra -

Kiểm

marketing

tra

việc - Khảo sát nơi công ty đang hái ra tiền và đang thua lỗ

Địa
Khúc

tuyến

bàn
thị

trường.
- Kênh phân phối.
- Quy mô đặt hàng.

3.

Kiểm

tra - Cấp lãnh đạo cao - Khảo sát xem công -

chiến lược

nhất

Giám

định

ty có theo đuổi những marketing

Giám

định

viên cơ may marketing tốt

marketing

của mình và thực hiện
điều

này

một

cách

hiệu quả hay không

H. 15-1. Tiến trình kiểm tra
Tiến trình kiểm tra, gồm 4 bước sau đây (hình 15-1)
1.

Các nhà lãnh đạo phải nêu rõ mục tiêu từng quý, từng tháng

trong kế hoạch năm, như những chặng mốc.
2.

Cấp quản trị phải theo dõi kết quả đạt được trên thương trường.

3.

Phải xác định những nguyên nhân sai lệch trong thực hiện.

4.

Điều chỉnh để đạt được mục tiêu mong muốn.

Trong kiểm tra kế hoạch năm, nội dung kiểm tra thường bao gồm: phân tích
doanh số, phân tích thị phần, phân tích chi phí marketing so với doanh số và thăm
dò thái độ của khách hàng.
Phân tích doanh số
Phân tích doanh số bao gồm việc đánh giá doanh số thực tế so với mục tiêu
doanh số. Có hai công cụ được sử dụng:
Phân tích sai lệch doanh số, Cho ta biết việc thực hiện kém sút này do giảm
bao nhiêu? Do giảm khối lượng là bao nhiêu?
Phân tích doanh số chi tiết hay phân tích doanh số vi mô. Nó cho chúng ta
biết khu vực nào, cá nhân nào không đạt doanh số dự kiến.

Phân tích thị phần
Nếu chỉ phân tích doanh số thì chưa đủ, chưa biết được công ty đang hoạt độ...
KIM TRA MARKETING
1. Kim tra kế hoch năm
2.
Kim tra doanh li
3.
Kim tra chiến lược
Tóm tt
Tiến trình qun tr marketing bao gm hoch định, t chc thc hin và kim
tra hot động marketing. Kim tra marketing nhm phát hin nhng sai lch gia
thc hin vi kế hoch, xác định nguyên nhân gây nên sai lch; trên cơ s đó đưa ra
các gii pháp điu chnh nhm đạt được mc tiêu k vng. Có 3 loi kim tra
marketing: Kim tra kế hoch năm, kim tra doanh li và kim tra chiến lược
1. Kim tra kế hoch năm
Mc đích kim tra kế hoch hàng năm là nhm đảm bo cho công ty đạt được
mc doanh s, li nhun, th phn cùng nhng mc tiêu khác ca kế hoch năm ca
công ty.
Bng 15-1: Các loi kim tra marketing
LOI KI
M
TRA
TRÁCH NHI
M CH
YU
MC Đ
Í
CH KI
M
TRA
CÁCH TIP CN
1. Kim tra kế
hoch năm
- Cp qun tr cao
nht.
- Cp qun tr bc
trung
- Kho sát xem các
kết qu d trù có đạt
được không
- Phân tích doanh s.
- Phân tích th phn
- T l chi phí
marketing trên
doanh s.
- Thăm dò thái độ
ca khách hàng.
2. Kim tra
doanh li
- Kim tra vic
marketing
- Kho sát nơi công ty
đang hái ra tin và
đang thua l
- Địa bàn
- Khúc tuyến th
trường.
- Kênh phân phi.
- Quy mô đặt hàng.
KIỂM TRA MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TRA MARKETING - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KIỂM TRA MARKETING 9 10 108