Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra và đánh giá chiến lược

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông möôøi: Kieåm tra ñaùnh giaù chieán löôïc
Voøng daây thieát keá:
Tieán haønh kieåm tra:
Xaùc ñònh noäi dung kieåm tra
Ñaït tieâu chuaån
Ño löôøng söï thöïc hieän
So saùnh thöï hieän vôùi tieâu chuaån
Tìm nguyeân nhaân sai leäch
Söûa chöõa
I. Quy ñònh nhöõng noäi dung kieåm tra
Ñaùnh giaù chieán löôïc, thöï hieän sau khi chieán löôïc ñöôïc thaûo ra, trong khi thöïc hieän
Kieåm tra quaûn trò taäp trung vaøo dieãn tieán cuûa nhöõng heä thoáng thö yeáu
Kieåm tra söï hoaït ñoäng taäp trung cuûa caù nhaân, nhoùm coâng taùc
Yeáu toá: löôïng, chaát, thôøi gian vaø chi phí
II. Ñaëc nhöõng tieâu chuaån kieåm tra
1. Nhöõng tieâu chuaån thay theá ñeå thay theá khi khoù khaên khoâng laøm ñöôïc
2. Nhöõng sai soá cho pheùp
III. Ño löôøng söï thöï hieän
1. Thoâng tin cho vieäc ño löôøng thaønh quaû
Heä thoáng baùo caùo phaùt sinh ñuû thoâng tin tin caäy
Coù giaù trò veà maët chieán löôïc, trieäu chöùng vaø xu höôùng tieàm taøng
Phaûi ñöôïc caáu truùc ñeå bieåu hieän söï thöï hieän, deã haøng ñoäng
Ñuùng luùc vaø phaùt sinh ñuû soá löôïng
Phaân tích
Kieåm soaùtThieát keá
Kiểm tra và đánh giá chiến lược - Trang 2
Kiểm tra và đánh giá chiến lược - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kiểm tra và đánh giá chiến lược 9 10 872