Ktl-icon-tai-lieu

kiến thức trong kinh doanh

Được đăng lên bởi Nguyễn Kim Ngọc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 22: Trình bày những điều cần tránh trong quan hệ đồng nghiệp trong văn hóa
ứng xử nội bọ Doanh nghiệp?
Trả lời:
-

Dùng người chỉ vì thân: sẽ hạn chế việc sử dụng nhân tài, thiếu tính sáng
tạo. Tuy thuận tiện cho việc kinh doanh linh hoạt, nhưng lúc đó quyền lực
của người lãnh đạo không có sự hạn chế, thiếu sự giám sát, đôn đốc có hiệu
quả, lãnh đạo thường dùng tình thay lý, cá nhân độc đoán, gây tổn thất cho
doanh nghiệp. Người lãnh đạo chuyên quyền, độc đoán quá mức sẽ cản trở
sự phát triển của doanh nghiệp.

-

Ganh ghét người hiền tài: nếu người lãnh đạo không dung nạp những người
khả năng hơn mình thì chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến cạnh tranh
trên thị trường, khó thu hút được sự đồng lòng của cấp dưới

-

.Không chú ý nâng cao tính năng động của đội ngũ nhân viên.

-

Người lãnh đạo thiếu tầm nhìn chiến lược

-

Lạm dụng việc nghỉ ốm; ý thức vệ sinh kém; tự do quá trớn; sử dụng điện
thoại di động quá nhiều trong giờ làm việc; giải quyết mâu thuẫn cá nhân
trong giờ làm việc; luôn miệng kêu ca, phàn nàn

-

Thái độ ghanh đua không lành mạnh với đồng nghiệp; thái độ co mình,
khép kín với đồng nghiệp; thái độ độc tài, bảo thủ khi giải quyết công việc;
tách mình ra khỏi tập thể; cư xử với đồng nghiệp với thái độ kẻ cả, thiếu
tôn trọng.

Câu 23: Những lưu ý trong xấy dựng các thành tố thương hiệu?
- Khi xây dựng và phát triển thương hiệu, thì việc đầu tiên cần làm là sáng tạo và
chuẩn hoá các thành tố thương hiệu như tên nhãn hiệu, logo, khẩu hiệu, các giá trị
cốt lõi,..
Đặt tên thương hiệu:
Cái tên là mũi dùi đầu tiên trong trận chiến giành giật sự lựa chọn của khách
hàng và phải được trang bị kỹ để giành được ưu thế ngay từ đầu... Dưới góc độ
xây dựng thương hiệu, tên thương hiệu là thành tố cơ bản vì nó thường là yếu tố
chính hoặc là liên hệ chính của sản phẩm một cách cô đọng và tinh tế. Tên thương
hiệu là ấn tượng đầu tiên về một loại sản phẩm/dịch vụ trong nhận thức thương
hiệu của người tiêu dùng. Vì thế, tên thương hiệu là một yếu tố quan trọng thể
hiện khả năng phân biệt của người tiêu dùng khi đã nghe hoặc nhìn thấy thương
hiệu và cũng là yếu tố cơ bản gợi nhớ sản phẩm dịch vụ trong những tình huống
mua hàng.
Dưới góc độ pháp luật bảo hộ, tên thương hiệu được tạo thành từ sự kết hợp của
từ ngữ hoặc các chữ cái có khả năng phân biệt sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
này với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác đã được bảo hộ và không thuộc

các dấu hiệu loại trừ. Đáp ứng các yêu cầu này, tên thương hiệu sẽ được bảo hộ
với tư cách là ...
Câu 22: Trình bày những điều cần tránh trong quan hệ đồng nghiệp trong văn hóa
ứng xử nội bọ Doanh nghiệp?
Trả lời:
- Dùng người chỉ vì thân: sẽ hạn chế việc sử dụng nhân tài, thiếu tính sáng
tạo. Tuy thuận tiện cho việc kinh doanh linh hoạt, nhưng lúc đó quyền lực
của người lãnh đạo không có sự hạn chế, thiếu sự giám sát, đôn đốc có hiệu
quả, lãnh đạo thường dùng tình thay lý, cá nhân độc đoán, gây tổn thất cho
doanh nghiệp. Người lãnh đạo chuyên quyền, độc đoán quá mức sẽ cản trở
sự phát triển của doanh nghiệp.
- Ganh ghét người hiền tài: nếu người lãnh đạo không dung nạp những người
khả năng hơn mình thì chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến cạnh tranh
trên thị trường, khó thu hút được sự đồng lòng của cấp dưới
- .Không chú ý nâng cao tính năng động của đội ngũ nhân viên.
- Người lãnh đạo thiếu tầm nhìn chiến lược
- Lạm dụng việc nghỉ ốm; ý thức vệ sinh kém; tự do quá trớn; sử dụng điện
thoại di động quá nhiều trong giờ làm việc; giải quyết mâu thuẫn cá nhân
trong giờ làm việc; luôn miệng kêu ca, phàn nàn
- Thái độ ghanh đua không lành mạnh với đồng nghiệp; thái độ co mình,
khép kín với đồng nghiệp; thái độ độc tài, bảo thủ khi giải quyết công việc;
tách mình ra khỏi tập thể; cư xử với đồng nghiệp với thái độ kẻ cả, thiếu
tôn trọng.
Câu 23: Những lưu ý trong xấy dựng các thành tố thương hiệu?
- Khi xây dựng và phát triển thương hiệu, thì việc đầu tiên cần làm là sáng tạo và
chuẩn hoá các thành tố thương hiệu như tên nhãn hiệu, logo, khẩu hiệu, các giá trị
cốt lõi,..
Đặt tên thương hiệu:
Cái tên là mũi dùi đầu tiên trong trận chiến giành giật sự lựa chọn của khách
hàng và phải được trang bị kỹ để giành được ưu thế ngay từ đầu... Dưới góc độ
xây dựng thương hiệu, tên thương hiệu là thành tố cơ bản vì nó thường là yếu tố
chính hoặc là liên hệ chính của sản phẩm một cách cô đọng và tinh tế. Tên thương
hiệu là ấn tượng đầu tiên về một loại sản phẩm/dịch vụ trong nhận thức thương
hiệu của người tiêu dùng. Vì thế, tên thương hiệu là một yếu tố quan trọng thể
hiện khả năng phân biệt của người tiêu dùng khi đã nghe hoặc nhìn thấy thương
hiệu và cũng là yếu tố cơ bản gợi nhớ sản phẩm dịch vụ trong những tình huống
mua hàng.
Dưới góc độ pháp luật bảo hộ, tên thương hiệu được tạo thành từ sự kết hợp của
từ ngữ hoặc các chữ cái có khả năng phân biệt sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
này với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác đã được bảo hộ và không thuộc
kiến thức trong kinh doanh - Trang 2
kiến thức trong kinh doanh - Người đăng: Nguyễn Kim Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kiến thức trong kinh doanh 9 10 158