Ktl-icon-tai-lieu

kinh doanh

Được đăng lên bởi Hãy Làm Bạn Tôi
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị hàng tồn kho tại Công ty
TNHH Phát triển Thương mại NewStar (Thực hiện công tác Tư vấn của
Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh)
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật, nền kinh tế thị trƣờng đang
thay đổi từng ngày, nếu các Doanh nghiệp không thay đổi tƣ duy để thích ứng với
sự thay đổi đó thì khó có thể tồn tại và phát triển nhanh đƣợc.
Thay đổi tƣ duy để thích ứng với môi trƣờng không chỉ đúng với các Doanh
nghiệp mà em thấy rằng nó còn đúng với mỗi sinh viên. Là sinh viên của trƣờng
Đại học Dân Lập Hải Phòng em thấy mình cần phải có sự thay đổi cách nghĩ trong
nhận thức, trong học tập và làm việc. Thực tế cho thấy rằng hầu hết sinh viên đi
thực tập đều lựa chọn các Công ty sản xuất hoặc thƣơng mại đã hoạt động trong
khoảng thời gian dài để có đƣợc số liệu đầy đủ. Nhƣng kiến thức mà các bạn thu
thập đƣợc thì liệu có đƣợc đầy đủ nhƣ các báo cáo không? Đối với bản thân em
đây là một câu hỏi mà khiến em phải suy nghĩ và băn khoăn. Chính vì vậy mà em
đã lựa chọn Công ty TNHH Tƣ vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh để làm địa điểm
thực tập và viết khoá luận. Đây là một Công ty vừa mới thành lập nhƣng lại có rất
nhiều việc để làm. Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, một lĩnh vực mà rất ít
các bạn sinh viên lựa chọn để làm báo cáo.
Thời gian thực tập tại Công ty em đã đƣợc tham gia làm các công việc mà
một nhân viên chính thức của Công ty phải làm. Trong thời gian này bản thân em
giữ 3 vai trò: Một là, sinh viên thực tập. Hai là, nhân viên tập sự. Ba là, cộng tác
viên. Là nhân viên của Phòng Nghiên cứu và phát triển, đƣợc Giám đốc cử xuống
Công ty khách hàng để thu thập thông tin phục vụ cho công tác Tƣ vấn, em hiểu rõ
nhiệm vụ của mình là phải làm gì và làm nhƣ thế nào. Đƣợc tập sự tại Công ty,
đƣợc tham gia làm nhiệm vụ của Công ty nên em đã lựa chọn chính nhiệm vụ đó
để làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Tên đề tài mà em lựa chọn là: “ Một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH Phát
triển Thương mại NewStar (Thực hiện công tác Tư vấn của Công ty TNHH Tư
vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh)”.
Sinh viên: Hà Thị Minh Hằng
Lớp
: QT1003N

1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị hàng tồn kho tại Công ty
TNHH Phát triển Thương mại NewStar (Thực hiện công tác Tư vấn của
Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh)
Qua thời gian thực tập và thực hiện nhiệm vụ này, em nhận thấy công tác
Quản trị hàng tồn kho của Công ty TNHH Phát triển Thƣơng mạ...
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu Qun tr hàng tn kho ti Công ty
TNHH Phát triển Thương mại NewStar (Thc hin công tác Tư vấn ca
Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mnh)
Sinh viên: Hà Th Minh Hng
Lp : QT1003N 1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại phát trin ca khoa hc k thut, nn kinh tế th trƣờng đang
thay đổi tng ngày, nếu các Doanh nghiệp không thay đổi duy để thích ng vi
s thay đổi đó thì khó có thể tn ti và phát triển nhanh đƣợc.
Thay đổi tƣ duy để thích ng với môi trƣờng không ch đúng với các Doanh
nghip em thy rằng còn đúng với mi sinh viên. sinh viên ca trƣờng
Đại hc Dân Lp Hi Phòng em thy mình cn phi có s thay đổi cách nghĩ trong
nhn thc, trong hc tp làm vic. Thc tế cho thy rng hu hết sinh viên đi
thc tập đều la chn các Công ty sn xut hoặc thƣơng mại đã hoạt động trong
khong thời gian dài để đƣợc s liệu đầy đủ. Nhƣng kiến thc mà các bn thu
thập đƣợc thì liệu đƣợc đầy đủ nhƣ các báo cáo không? Đối vi bn thân em
đây một câu hi khiến em phải suy nghĩ băn khoăn. Chính vy em
đã lựa chọn Công ty TNHH vấn quản Đào tạo Mạnh để làm địa điểm
thc tp và viết khoá luận. Đây một ng ty va mi thành lập nhƣng lại rt
nhiu vic để làm. Công ty hoạt động trong lĩnh vực dch v, một lĩnh vực mà rt ít
các bn sinh viên la chọn để làm báo cáo.
Thi gian thc tp tại ng ty em đã đƣợc tham gia làm các công vic
mt nhân viên chính thc ca Công ty phi làm. Trong thi gian này bn thân em
gi 3 vai trò: Mt là, sinh viên thc tp. Hai là, nhân viên tp s. Ba là, cng tác
viên. nhân viên ca Phòng Nghiên cu phát trin, đƣợc Giám đốc c xung
Công ty khách hàng đ thu thp thông tin phc v cho công tác Tƣ vấn, em hiu rõ
nhim v ca mình phi làm làm nhƣ thế nào. Đƣợc tp s ti Công ty,
đƣc tham gia làm nhim v của Công ty nên em đã lựa chn chính nhim v đó
để làm đề tài khoá lun tt nghiệp. Tên đ tài em la chn là: Một s gii
pháp nhm nâng cao hiu qu Qun tr hàng tn kho ti Công ty TNHH Phát
triển Thương mại NewStar (Thc hiện công tác vấn của Công ty TNHH
vn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh)”.
kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh doanh - Người đăng: Hãy Làm Bạn Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
kinh doanh 9 10 876