Ktl-icon-tai-lieu

kính lúp

Được đăng lên bởi hoangtrongbachspl
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP VĂN HIẾN

GV THỰC HiỆN: HOÀNG TRỌNG BÁCH

Ñaët moät vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät

???

thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f, ñieåm A naèm treân truïc chính
vaø caùch thaáu kính moät khoaûng d.
a) Haõy döïng aûnh cuûa vaät khi d < f.
b) Haõy neâu nhaän xeùt ñaëc ñieåm cuûa aûnh.



B
F

A

O

F’

Tiết 64

2
3
i
ø
Ba

NỘI DUNG CHÍNH
I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ
TRỢ CHO MẮT
II. CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP
III. SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH LÚP
IV.SỐ BỘI GIÁC CỦA KÍNH LÚP
V. CỦNG CỐ

I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ
TRỢ CHO MẮT

1. Tác dụng:

Các dụng cụ quang học đều có tác dụng
bổ trợ tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc
trông vật nhiều lần.
2. Số bội giác: Đại lượng đặc trưng cho
tác dụng trên là số bội giác

 tan 
G 
 0 tan  0

( và 0 đều rất
nhỏ )

: là góc trông ảnh qua dụng cụ quang
học.
0: là góc trông vật có giá trị lớn nhất .

B’
B
A’

A

Cc

OK

α0



O

A’’
B’’

I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ
TRỢ CHO MẮT

1. Tác dụng:
2. Số bội giác:

 tan 
G 
 0 tan  0

( và 0 đều rất
nhỏ )

G phụ thuộc:

+ Yếu tố thuộc về vật: độ lớn, vị trí
+ Yếu tố thuộc về kính: tiêu cự
+ Yếu tố thuộc về mắt: các điểm Cc ,
Cv và vị trí đặt mắt.

C1 Số bội giác phụ
thuộc những yếu tố
nào?

Một số hình ảnh về dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

Kính hiển vi

I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ
TRỢ CHO MẮT

1. Tác dụng:
2. Số bội giác:

 tan 
G 
 0 tan  0

( và 0 đều rất nhỏ )

3. Phân loại:

Các dụng cụ quang phân thành hai
nhóm:
-Các dụng cụ quan sát vật nhỏ gồm kính
lúp, kính hiển vi…
-Các dụng cụ quan sát vật ở xa gồm kính
thiên văn, ống nhòm….

I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ
TRỢ CHO MẮT

1. Tác dụng:
2. Số bội giác:
3. Phân loại:
II. CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP

Hình a

Hình c

Hình b

Hình d

I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ
TRỢ CHO MẮT

1. Tác dụng:
2. Số bội giác:
3. Phân loại:
II. CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP

1. Công dụng:
Kính lúp là quang cụ bổ trợ cho mắt, có tác
dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra
một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.
B’
2. Cấu tạo:

Kính lúp là thấu kính hội tụ (hay một
hệ ghép tương đương với một thấuBkính
hội tụ) có tiêu cự nhỏ ( vài cm).

CV

A’

CC

F A OK

F’



O

A’’
B’’

I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ
TRỢ CHO MẮT
II. CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP

1. Công dụng:
2. Cấu tạo:
III. SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH LÚP

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính
lúp, mắt nhìn ảnh ảo của vật đó qua
kính
Vật phải đặt trong kho...
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP VĂN HIẾN
GV THỰC HiỆN: HOÀNG TRỌNG BÁCH
kính lúp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kính lúp - Người đăng: hoangtrongbachspl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
kính lúp 9 10 152