Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế

Được đăng lên bởi luyen-vo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I. Những vấn đề chung
1. Đặc điểm của ngành xây lắp
2. Chi phí sản xuất và giá thành xây lắp
3. Đối tượng hạch toán CPSX, đối tượng tính giá thành
II. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
2. Phương pháp tính giá thành
3. Đánh giá chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
4. Kế toán tập hợp CPSX
5. Kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
III. Kế toán chi phí sản xuất phụ, phụ trợ
IV. Kế toán xây lắp phụ
V. Kế toán khoản thiệt hại phá đi làm lại
VI. Kế toán bàn giao công trình.
Giới thiệu chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng

Các giai đoạn của quá trình xây dựng

Giai đoạn dự toán

Giai đoạn thi công

- Bản vẽ
- Dự toán kinh phí
- Tập hợp chi phí
- Tính giá thành thực tế

Giai đoạn quyết toán

- Bản vẽ hoàn công
- Quyết toán kinh phí

I. Những vấn đề chung
1. Đặc điểm của ngành xây lắp
- Đây là ngành sản xuất công nghiệp theo đơn đặt hàng,
sản phẩm mang tính chất đơn chiếc, riêng lẻ.
- SP xây lắp thường có giá trị lớn, thời gian thi công kéo
dài (Æ hạch toán trong nhiều kỳ kế toán)
- Hoạt động xây lắp thường được tiến hành ngoài trời
nên chịu ảnh hưởng nhiều về tác động của môi trường.
- Mỗi SP xây lắp có địa điểm thi công nhất định, khi hoàn
thành bàn giao cho chủ đầu tư

I. Những vấn đề chung
2. Chi phí sản xuất và giá thành xây lắp
a. Khái niệm CPSX
CPSX của DN xây lắp là toàn bộ chi phí về lao động sống và
lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu
thành nên sản phẩm xây lắp.
Phân loại CPSX trong DN xây lắp bao gồm:

CP nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)
CP nhân công trực tiếp (TK 622)
CP sử dụng máy thi công (TK 623)
CP sản xuất chung (TK 627)

1

I. Những vấn đề chung
2. Chi phí sản xuất và giá thành xây lắp

I. Những vấn đề chung
2. Chi phí sản xuất và giá thành xây lắp

b. Giá thành xây lắp: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ CPSX để hoàn
thành khối lượng xây lắp theo quy định.

b. Giá thành xây lắp:

- Phân loại giá thành
+ Giá thành dự toán: là các chi phí theo dự toán về vật liệu, nhân
công, máy thi công, chi phí chung… được tính dựa vào thiết kế,
theo định mức và theo đơn giá quy định của NN

+ Giá thành thực tế: là biểu hiện bằng tiền của hao phí
thực tế đơn vị đã bỏ ra để thực hiện xây lắp. Giá thành
thực tế được xác định theo số liệu của kế toán (là giá
vốn của công trình)
+ Giá trị quyết toán = KL thực tế x (Định mức x ĐG)

Phân biệt giá thành dự toán và giá trị dự toán
Giá trị dự toán = Giá thành dự toán + Lãi dự kiến + VAT

BẢNG DỰ TO...
1
K TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIP XÂY LP
I. Nhng vn đề chung
1. Đặc đimca ngành xây lp
2. Chi phí snxut và giá thành xây lp
3. Đốitượng hch toán CPSX, đốitượng tính giá thành
II. Kế toán chi phí snxut và tính giá thành snphm
1. Phương pháp hch toán chi phí snxut
2. Phương pháp tính giá thành
3. Đánh giá chi phí snxutd dang cuik
4. Kế toán tphp CPSX
5. Kế toán tng hp CPSX và tính giá thành snphm
III. Kế toán chi phí snxutph, ph tr
IV. Kế toán xây lpph
V. Kế toán khonthithi phá đilàmli
VI. Kế toán bàn giao công trình.
Giithiuchunmcs 15 – Hp đồng xây dng
I. Nhng vn đề chung
1. Đặc đimca ngành xây lp
- Đây ngành snxut công nghip theo đơn đặt hàng,
snphm mang tính cht đơnchiếc, riêng l.
- SP xây lpthường giá tr ln, thi gian thi công kéo
dài (Æ hch toán trong nhiuk kế toán)
-Hot động xây lpthường đượctiến hành ngoài tri
nên chu nh hưởng nhiuv tác động camôitrường.
-Mi SP xây l
pcóđịa đim thi công nht định, khi hoàn
thành bàn giao cho ch đầu tư
Các giai đonca quá trình xây dng
Giai đond toán
Giai đon thi công
Giai đon quyếttoán
-Bnv
-D toán kinh phí
-Tphp chi phí
- Tính giá thành thctế
-Bnv hoàn công
-Quyết toán kinh phí
I. Nhng vn đề chung
2. Chi phí snxutvàgiáthànhxâylp
a. Khái nim CPSX
CPSX caDNxâylplàtoànb chi phí v lao động sng
lao động vt hóa phát sinh trong quá trình snxutvàcu
thành nên snphmxâylp.
Phân loi CPSX trong DN xây lp bao gm:
CP nguyên vtliutrctiếp (TK 621)
CP nhân công trctiếp (TK 622)
CP s dng máy thi công (TK 623)
CP snxut chung (TK 627)
kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế - Người đăng: luyen-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kinh tế 9 10 613