Ktl-icon-tai-lieu

Kotler bàn về tiếp thị

Được đăng lên bởi TheHa Pham
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 13 lần
1

KOTLER BAÂN VÏÌ TIÏËP THÕ

NHÖÕNG TAÙC PHAÅM KHAÙC CUÛA PHILIP KOTLER
Marketing Management (Quaûn trò tieáp thò)
Principles of Marketing (Caùc nguyeân taéc tieáp thò)
Strategic Marketing for Non-Profit Organizations
(Tieáp thò chieán löôïc cho caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän)
Marketing Places (Ñòa ñieåm tieáp thò)
The Marketing of Nations (Tieáp thò quoác gia)
Marketing Models (Caùc kieåu tieáp thò)
Social Marketing (Tieáp thò xaõ hoäi)
Marketing Professional Services (Dòch vuï tieáp thò chuyeân nghieäp)
Strategic Marketing for Educational Institutions
(Tieáp thò chieán löôïc cho caùc ñònh cheá giaùo duïc)
Marketing for Health Care Organizations
(Tieáp thò cho caùc toå chöùc chaêm soùc söùc khoûe)
High Visibility (Taàm nhìn xa)
The New Competition (Cuoäc caïnh tranh môùi)
Marketing for Hospitality and Tourism
(Tieáp thò cho ngaønh du lòch vaø khaùch saïn)
Marketing for Congregations (Tieáp thò cho caùc giaùo ñoaøn)
Standing Room Only (Chæ coù choã ñöùng)
Museum Strategies and Marketing
(Caùc chieán löôïc vaø tieáp thò vieän baûo taøng)

Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets
Copyright © 1999 by Philip Kotler. All rights reserved.
Baûn dòch do Nhaø xuaát baûn Treû xuaát baûn theo thoûa thuaän nhöôïng quyeàn vôùi Free
Press, moät chi nhaùnh cuûa Simon & Schuster, Inc.

KOTLER BAÂN VÏÌ TIÏËP THÕ

•

4

5

Cuöën saách naây àïì tùång cho caác àöìng taác giaã cuãa töi úã caác
êën baãn quöëc tïë cuãa caác cuöën Marketing Management (Quaãn
trõ tiïëp thõ) vaâ Principles of Marketing (Caác nguyïn tùæc tiïëp
thõ), nhûäng ngûúâi àaä cho töi rêët nhiïìu baâi hoåc quyá khi hoå
laâm cho nhûäng tû duy quaãn trõ tiïëp thõ thñch ûáng vúái nhûäng
vêën àïì vaâ nhûäng cú höåi taåi nûúác hoå.

UÁc
PETER CHANDLER, LINDEN BROWN,
vaâ STEWART ADAM
Trûúâng Àaåi hoåc Monash
vaâ caác trûúâng àaåi hoåc khaác taåi UÁc
Canada
RONALD E. TURNER
Trûúâng Àaåi hoåc Queen
Phaá p
BERNARD DUBOIS
Group HEC School of Management
Àûá c
FRIEDHELM W. BLIEMEL
Trûúâng Àaåi hoåc Kaiserslautern
YÁ
WALTER GEORGIO SCOTT
Trûúâng Àaåi hoåc Cattolica del Sacro Cuore

KOTLER BAÂN VÏÌ TIÏËP THÕ

•

7

6

Singapore
SWEE-HOON ANG, SIEW-MENG LEONG,
vaâ CHIN TIONG TAN
Trûúâng Àaåi hoåc Quöëc gia Singapore
Vûúng Quöëc Anh
JOHN SAUNDERS vaâ VERONICA WONG
Trûúâng Àaåi hoåc Loughborough
vaâ Trûúâng Àaåi hoåc Warwick

MUÅC LUÅC

Múã àêìu

9

PHÊÌN MÖÅT: TIÏËP THÕ CHIÏËN LÛÚÅC
15
1. Xêy dûång doanh nghiïåp coá laäi thöng qua
tiïëp thõ àùèng cêëp thïë giúái

17

2. Duâng tiïëp thõ àïí hiïíu roä,...
1
KOTLER BAÂN VÏÌ TIÏËP THÕ
Kotler bàn về tiếp thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kotler bàn về tiếp thị - Người đăng: TheHa Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Kotler bàn về tiếp thị 9 10 213