Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng cần khi thuyết trình

Được đăng lên bởi ceothoihiendai-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môi trường kênh phân phối
Môi trường bên ngoài
•

•

Kinh tế 
o  Lạm phát : tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng tích/tiêu cực đến kênh phân phối, tùy 
vào vị trí và sức mạnh của nền kinh tế, giảm/lạm phát sẽ tác động đến hệ 
thống kênh phân phối khác nhau. Thông thường, khi xét trên diện tiêu cực, 
việc lạm phát sẽ khiến đồng tiền mất giá, các sản phẩm, dịch vụ phân phối 
trở nên đắt đó, do đó, yêu cầu việc cải thiện kênh, tái cấu trúc kênh sẽ được 
các nhà quản trị lưu ý.
o  Khủng hoảng kinh tế : kinh tế suy giảm dẫn đến sức mua và khả năng tài 
chính thị trường cũng như của bản thân doanh nghiệp giảm, tác động tiêu 
cực đến hệ thống phân phối.
o Suy giảm nguồn lực: nguồn lực của công ty, doanh nghiệp giảm như nhân 
lực, tài lực, khí lức.
 Văn hóa  ­ Xã hội 
o

Yếu tố nhân khẩu học: độ tuổi, giới tính, trình độ dân trí, cơ cấu dân 
số, cơ cấu dân tộc và sự trổi dậy của vai trò phụ nữ đều tác động 
đến việc thực hiện chiến lược phân phối.
 Cấu trúc gia đình: cơ cấu gia đình tác động đến chiến lược phân 
phối thông qua việc xác lập các thế hệ trong gia đình, quy mô và loại 
hình tổ chức gia đình.
o  Pháp luật : môi trường pháp luật tác động đến hệ thống phân phối nhằm 
chống lại các hiện tượng phân phối tiêu cực như độc quyền, phân quyền 
giá..., bên cạnh đó nền tảng pháp luật cũng là hệ thống giúp các doanh 
nghiệp, nhà phân phối hoạt động có tổ chức và an toàn hơn.
o CNTT: sự phát triển của công nghệ thông tin dẫn đến sự phát triển hệ 
thống kênh phân phối hiện đại như telemarketing, teleshoping, internet 
shoping


Môi trường bên trong
•

•

Sự hợp tác giữa các thành viên: các thành trong kênh cần hợp tác với nhau để chia 
sẽ nguồn lực, nguồn lợi cũng như cùng phát triển để đạt mục tiêu phân phối chung 
của cả hệ thống phân phối. Sự hợp tác của các thành viên nhằm phân định rõ vị trí 
địa lý, lợi nhuận, cùng thực hiện, triển khai chuơng trình khuyến mãi của công ty 
và để cùng khai thác tốt cơ sở vật chất, vị thế của toàn hệ thống phân phối.
Sức mạnh thành viên trong kênh: các thành viên trong kênh phân phối đều có mong 
muốn "điều khiển" những thành viên khác, do đó tùy vào nguồn lực của riêng họ, 
họ có thể áp dụng để tiết chế các thành viên khác trong kênh. Một số sức mạnh mà 
các thành viên có thể có như. 
o Sức mạnh tài chính ­ khen thưởng.
o Sức mạnh áp đặt.
o Sức mạnh hợp pháp.
o Sức mạnh thừa nhận.
o Sức mạnh chuyên môn.

•

•

Cạnh tranh giữa các cấp thành viên: việc cạnh tranh sẽ sảy ra giữa các thành viên 
trong kênh là đều tất yếu nếu các thành viên ...
Môi tr ng kênh phân ph iườ
Môi tr ng bên ngoàiườ
Kinh t ế
o L m phát : t l l m phát nh h ng tích/tiêu c c đ n kênh phân ph i, tùy ưở ế
vào v trí và s c m nh c a n n kinh t , gi m/l m phát s tác đ ng đ n h ế ế
th ng kênh phân ph i khác nhau. Thông th ng, khi xét trên di n tiêu c c, ườ
vi c l m phát s khi n đ ng ti n m t giá, các s n ph m, d ch v phân ph i ế
tr nên đ t đó, do đó, yêu c u vi c c i thi n kênh, tái c u trúc kênh s đ c ượ
các nhà qu n tr l u ý. ư
o Kh ng ho ng kinh t ế : kinh t suy gi m d n đ n s c mua và kh năng tài ế ế
chính th tr ng cũng nh c a b n thân doanh nghi p gi m, tác đ ng tiêu ườ ư
c c đ n h th ng phân ph i. ế
o Suy gi m ngu n l c: ngu n l c c a công ty, doanh nghi p gi m nh nhân ư
l c, tài l c, khí l c.
Văn hóa - Xã h i
o
Y u t ế nhân kh u h c : đ tu i , gi i tính , trình đ dân trí , c c u dânơ
s, c c u dân t cơ và s tr i d y c a vai trò ph n đ u tác đ ng
đ n vi c th c hi n chi n l c phân ph i.ế ế ượ
C u trúc gia đình: c c u gia đìnhơ tác đ ng đ n chi n l c phân ế ế ượ
ph i thông qua vi c xác l p các th h trong gia đình, quy mô và lo i ế
hình t ch c gia đình.
o Pháp lu t : môi tr ng pháp lu t tác đ ng đ n h th ng phân ph i nh m ườ ế
ch ng l i các hi n t ng phân ph i tiêu c c nh ượ ư đ c quy n , phân quy n
giá..., bên c nh đó n n t ng pháp lu t cũng là h th ng giúp các doanh
nghi p, nhà phân ph i ho t đ ng có t ch c và an toàn h n. ơ
o CNTT: s phát tri n c a công ngh thông tin d n đ n s phát tri n h ế
th ng kênh phân ph i hi n đ i nh ư telemarketing, teleshoping, internet
shoping
Môi tr ng bên trongườ
S h p tác gi a các thành viên: các thành trong kênh c n h p tác v i nhau đ chia
s ngu n l c, ngu n l i cũng nh cùng phát tri n đ đ t m c tiêu phân ph i chung ư
c a c h th ng phân ph i . S h p tác c a các thành viên nh m phân đ nh rõ v trí
đ a lý, l i nhu n, cùng th c hi n, tri n khai chu ng trình khuy n mãi c a công ty ơ ế
và đ cùng khai thác t t c s v t ch t, v th c a toàn h th ng phân ph i. ơ ở ế
S c m nh thành viên trong kênh: các thành viên trong kênh phân ph i đ u có mong
mu n "đi u khi n" nh ng thành viên khác, do đó tùy vào ngu n l c c a riêng h ,
h có th áp d ng đ ti t ch các thành viên khác trong kênh. M t s s c m nh mà ế ế
các thành viên có th có nh . ư
o S c m nh tài chính - khen th ng. ưở
o S c m nh áp đ t.
o S c m nh h p pháp.
o S c m nh th a nh n.
o S c m nh chuyên môn.
Kỹ năng cần khi thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng cần khi thuyết trình - Người đăng: ceothoihiendai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kỹ năng cần khi thuyết trình 9 10 364