Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Được đăng lên bởi Tin Tin
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng môn Giao Tiếp Trong KD

Khoa Quản Trị

LỜI NÓI ĐẦU
Bài giảng Môn học “Giao Tiếp Trong Kinh Doanh” này được biên soạn dựa theo giáo
trình chính của môn học đã được Ban giám hiệu phê duyệt là giáo trình “Giao Tiếp và
Thương Lượng Trong Kinh Doanh” của tác giả TS. Thái Trí Dũng - NXB Thống Kê.
Nội dung được biên soạn trong bài giảng được cô đọng, rút ngắn từ giáo trình chính nhằm
giúp cho sinh viên dễ học, dễ hiểu. Giảng viên có thể sử dụng giáo trình chính hay bài giảng
này để giảng dạy.
Các giảng viên trong quá trình giảng dạy cần bám sát nội dung giáo trình chính hay bài
giảng này. Ngân hàng đề thi Môn học “Giao Tiếp Trong Kinh Doanh” do khoa Quản trị
biên soạn cũng được xây dựng dựa trên kiến thức cơ bản từ giáo trình chính này.
Nội dung bài giảng được biên soạn với thời lượng 30 tiết, gồm 5 chương:
Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
Chương 2: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp
Chương 3: Cơ sở tâm lý, xã hội của hành vi giao tiếp
Chương 4: Các kỹ năng giao tiếp
Chương 5: Giao tiếp trong môi trường công ty
Chương 6: Các tình huống giao tiếp trong kinh doanh
Bài giảng được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên hệ Đại học, ngành Quản trị kinh
doanh của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, đồng thời còn phục vụ cho những ai
quan tâm đến kiến thức về Giao Tiếp Trong Kinh Doanh .
Do thời gian và trình độ người biên soạn có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót.
Tác giả rất mong những nhận xét, đánh giá và góp ý của bạn đọc và đồng nghiệp.
Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ Khoa Quản trị - trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình
Dương, phường Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; hoặc email:
nguyentgdg@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn!
Ngày 29 tháng 06 năm 2013
Duyệt
Phó Hiệu trưởng

Phụ trách khoa Quản trị

PGS. TS. ĐỖ LINH HIỆP

TS. NGUYỄN TƯỜNG DŨNG
i

Bài giảng môn Giao Tiếp Trong KD

Khoa Quản Trị

LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................................... i
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP .................................................... 1
I. KHÁI NIỆM VÀ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAO TIẾP .................................................. 1
1. Khái niệm .......................................................................................................................... 1
2. Đặc tính của giao tiếp trong kinh doanh............................................................................ 1
II. CHỨC NĂNG CỦA GIAO TIẾP...........................................
Bài ging môn Giao Tiếp Trong KD Khoa Qun Tr
i
LI NÓI ĐẦU
Bài ging Môn hc “Giao Tiếp Trong Kinh Doanh” này được biên son da theo giáo
trình chính ca môn hc đã được Ban giám hiu phê duyt giáo trình “Giao Tiếp
Thương Lượng Trong Kinh Doanh” ca tác gi TS. Thái Trí Dũng - NXB Thng Kê.
Ni dung được biên son trong bài ging được đọng, rút ngn t giáo trình chính nhm
giúp cho sinh viên d hc, d hiu. Ging viên th s dng giáo trình chính hay bài ging
này để ging dy.
Các ging viên trong quá trình ging dy cn bám sát ni dung giáo trình chính hay bài
ging y. Ngân hàng đề thi Môn hc “Giao Tiếp Trong Kinh Doanh” do khoa Qun tr
biên son cũng được xây dng da trên kiến thc cơ bn t giáo trình chính này.
Ni dung bài ging được biên son vi thi lượng 30 tiết, gm 5 chương:
Chương 1: Khái quát chung v giao tiếp
Chương 2: Cu trúc ca hot động giao tiếp
Chương 3: Cơ s tâm lý, xã hi ca hành vi giao tiếp
Chương 4: Các k năng giao tiếp
Chương 5: Giao tiếp trong môi trường công ty
Chương 6: Các tình hung giao tiếp trong kinh doanh
Bài ging được biên son nhm phc v cho sinh viên h Đại hc, ngành Qun tr kinh
doanh ca trường Đại hc Kinh tế K thut Bình Dương, đồng thi còn phc v cho nhng ai
quan tâm đến kiến thc v Giao Tiếp Trong Kinh Doanh .
Do thi gian trình độ người biên son hn nên không tránh khi nhng thiếu sót.
Tác gi rt mong nhng nhn xét, đánh giá và góp ý ca bn đọc và đồng nghip.
Mi ý kiến đóng góp xin liên h Khoa Qun tr - trường Đại hc Kinh tế K thut Bình
Dương, phường Hip Thành, TX Th Du Mt, tnh Bình Dương; hoc email:
nguyentgdg@yahoo.com. Xin chân thành cm ơn!
Ngày 29 tháng 06 năm 2013
Duyt
Phó Hiu trưởng Ph trách khoa Qun tr
PGS. TS.
ĐỖ LINH HIP TS. NGUYN TƯỜNG DŨNG
kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Người đăng: Tin Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 9 10 932