Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Được đăng lên bởi trungvt249-gmail-com
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP.HCM
KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH
X ± W
ÑEÀ CÖÔNG BAØI GIAÛNG
KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP TRONG KINH DOANH
BIEÂN SOAÏN : NGUYEÃN VAÊN THUÏY
TP.HCM, naêm 2006
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Người đăng: trungvt249-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 9 10 525