Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng làm việc

Được đăng lên bởi longcafe
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Marketing?

Chiến lược
Marketing điện tử

“đã là một công ty kinh doanh thì phải chú trọng tới
khách hàng, hướng tới nhu cầu của khách hàng trước
khi đề cập tới sản phẩm của mình, cho dù trong thời đại
công nghệ thông tin hay các thời đại khác.”
Jeff Bezos - Đương kim chủ tịch của một trong những công ty kinh doanh qua mạng

Bùi Đức Tuấn
Trưởng phòng kinh doanh
tuanbd@osbholding.com

hàng đầu thế giới Amazon.com với doanh số trung bình 4 tỷ USD/năm

1

Marketing điện tử là gì?

Vị trí của e-marketing trong TMĐT
Mua sắm trực tuyến
- Mua nguyên vật liệu
- Đấu thầu trực tuyến
- Kết nối ERP với các
nhà cung cấp
- Chia sẻ thông tin sản
xuất cho nhà cung cấp

Sản phẩm
và Dịch vụ
1

R&D điện tử
- R&D trực tuyến
- Thiết kế sản
phẩm mới

Inbound
Logistics
2

Outbound logistics
- Quản trị đặt hàng
- Ký kết hợp đồng tự động
qua mạng
- Quản trị quá trình thực
hiện hợp đồng

Xử lý
nghiệp vụ
3

Outbound
Logistics
4

Sản xuất điện tử
- Sản xuất theo đơn hàng
- Hợp tác giữa nhà sản xuất
linh kiện và lắp ráp
- Kế hoạch hoá sử dụng các
nguồn lực

 Quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối

Dịch vụ sau bán hàng
- Theo dõi bán hàng trực tuyến
- Hỗ trợ khách hàng trực tuyến
- Quản trị quan hệ khách hàng

Marketing &
Bán hàng
5

với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và
cá nhân - dựa trên các phương tiện điện tử và Internet. (Phillip
Kotler)
 Marketing điện tử bao gồm tất cả các hoạt động để thoả mãn nhu cầu
và mong muốn của khách hàng thông qua internet và các phương
tiện điện tử (Nguồn: Joel Reedy, Shauna Schullo, Kenneth
Zimmerman, 2000)
 Về cơ bản, marketing điện tử được hiểu là các hoạt động marketing
được tiến hành qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông.
Trong đó, phương tiện điện tử có thể là máy tính, mobile, PDA…
còn mạng viễn thông có thể là internet, mạng thông tin di động…

Dịch vụ sau
bán hàng
6

Marketing điện tử
- Marketing theo đối tượng khách
hàng
- Nghiên cứu thị trường điện tử
- Quảng cáo điện tử
- Tương tác với khách hàng
- Xử lý giao dịch trực tuyến

2

3

4

1

Quá trình phát triển Marketing điện tử

Điểm khác biệt so với Marketing truyền thống
 Tốc độ giao dịch

3 giai đoạn phát triển:

 Thời gian hoạt động

 Website thông tin; catalogue điện tử

 Phạm vi hoạt động

 Website giao dịch: tiến hành các giao dịch, tự động hoá
quy trình giao dịch, đo lường giao dịch, dịch vụ thanh toán

 Đa dạng hoá sản phẩm

 Website tương tác: liên kết các website/hệ thống thông tin
của các nhà cung cấp, nh...
1
1
Chiến lưc
Marketing đin t
i Đức Tun
Trưởng phòng kinh doanh
tuanbd@osbholding.com
2
Marketing?
đã mt công ty kinh doanh th ì phi chú trng ti
khách ng, hướng ti nhu cu ca khách hàng trưc
khi đcp ti sn phm ca mình, cho dù trong thời đại
công ngh thông tin hay các thời đi khác.
Jeff Bezos - Đương kim chtch ca mt trong nhng công ty kinh doanh qua m ng
ng đu thế gii Amazon.com v i doanh strung bình 4 tỷ USD/năm
3
Vtrí ca e-marketing trong TMĐT
Sản phẩm
và Dịch vụ
1
Inbound
Logistics
2
Outbound
Logistics
4
R&D điện tử
- R&D trc tuyến
- Thiết kế sn
phẩm mới
Sản xuất điện tử
- Sản xuất theo đơn hàng
- Hợp tác giữa nhà sản xut
linh kiện và lắp ráp
- Kế hoạch hoá sử dụng các
nguồn lực
Marketing điện tử
- Marketing theo đi tượng khách
hàng
- Nghiên cứu thị trường đin tử
- Quảng cáo đin tử
- Tương tác với khách hàng
- Xử lý giao dịch trực tuyến
Mua sm trực tuyến
- Mua nguyên vt liệu
- Đấu thầu trực tuyến
- Kết nối ERP với các
nhà cung cấp
- Chia sẻ thông tin sản
xuất cho nhà cung cấp
Dịch vụ sau bán hàng
- Theo dõi bán hàng trực tuyến
- Hỗ trợ khách hàng trực tuyến
- Quản trị quan hệ khách hàng
Outbound logistics
- Quản trị đặt hàng
- Ký kết hợp đồng tự động
qua mạng
- Quản trị quá trình thực
hiện hợp đồng
Xử lý
nghiệp v
3
Marketing &
Bán hàng
5
Dịch vụ sau
bán hàng
6
4
Marketing đin tlà gì?
Quá trình lp kế hoch vsn phm, giá, phân phi và xúc tiến đối
vi sn phm, dch v và ýởng để đáp ng nhu cu ca t chc và
cá nhân - da trên các phương tiện đin t Internet. (Phillip
Kotler)
Marketing đin tbao gm tt ccác hoạt động đthon nhu cu
và mong mun ca khách hàng thông qua internet v à các phương
tin điện t (Ngun: Joel Reedy, Shauna Schullo, Kenneth
Zimmerman, 2000)
Về cơ bản, marketing đin tử được hiu là các hot động marketing
được tiến hành qua các phương tiện đin tvà mng vin thông.
Trong đó, phương tiện điện t th máy tính, mobile, PDA
còn mng vin thông có th internet, mạng thông tin di đng
kỹ năng làm việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng làm việc - Người đăng: longcafe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kỹ năng làm việc 9 10 732