Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

1.
2.
3.
4.
5.

Lãnh đạo là gì?
Mô hình lãnh đạo đối với quản trị bán hàng
Sử dụng tiền thưởng trong quá trình lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp trong quá trình lãnh đạo
Một số nguyên tắc của hoạt động lãnh đạo

Tóm tắt
Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các
khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối
với nhà quản trị bán hàng. Tổ chức mô hình này được giải thích thông qua việc xem
xét các hành vi nhất định đưa đến lãnh đaọ quản trị bán hàng có hiệu quả cao hơn.
Sự giao dịch là yếu tố chủ đạo trong hoạt động lãnh đạo thực tế. Các công cụ quan
trọng khác của giao dịch quản trị bán hàng làm cho quá trình lãnh đạo được thuận
tiện cũng sẽ được xem xét. Cuối cùng, bảy hướng dẫn chủ đạo để lãnh đạo kinh
doanh có hiệu quả được bàn thảo trong mỗi hoạt động bán hàng của nhà quản trị
bán hàng.
1. Lãnh đạo là gì?
Giám đốc bán hàng là một nhà lãnh đạo bởi họ được bổ nhiệm vào cương vị mà
ở đó họ chịu trách nhiệm về một nhóm - lực lượng bán hàng ở một khu vực. Cương
vị giám đốc bán hàng được tổ chức phong cho. Giám đốc bán hàng trở thành người
lãnh đạo, nhưng tuy thế chỉ lãnh đạo lực lượng bán hàng.
Một trong những mục tiêu mà người giám đốc bán hàng muốn tiến lên là phải
phát triển kỹ năng cá nhân nhất định của người lãnh đạo có hiệu quả. Để đạt được
các kỹ năng lãnh đạo đó, người giám đốc bán hàng cần hiểu một mực thước nhất
định của lãnh đạo, các khác biệt tương thích giữa người điều hành và người lãnh đạo,
và phải biết tại sao người lãnh đạo có hiệu quả lại quan trọng.
Khái niệm mực thước của người lãnh đạo
Vì không có nhà lãnh đạo thiếu môn đệ, một danh sách môn đệ nào đó và định
nghĩa nhà lãnh đạo và sự lãnh đạo cần phải bao gồm mối quan hệ giữa người lãnh
đạo và môn đệ, và cần xem xét mối quan hệ đó được nuôi dưỡng thế nào. Sự lãnh

đạo được định nghĩa một cách tương đối như khả năng gây ảnh hưởng thông qua
giao tiếp với hành động của người khác, một cá thể hay một nhóm, để đạt được một
giá trị, ý nghĩa và mục tiêu tiên định trước. Trong mỗi mức độ thực tế, Harry S.
Truman, tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, định nghĩa sự lãnh đạo như "khả năng làm
cho người khác làm cái mà họ không muốn làm và ngược lại". Cả hai định nghĩa xác
nhận rằng lãnh đạo là sự đạt được mục tiêu bằng cách gây ảnh hưởng tới người khác
làm việc theo mục tiêu đó một cách tự nguyện.
Cách hiểu đó về lãnh đạo cho thấy rằng rõ ràng giám đốc bán hàng không "ra
lệnh" kích thích và hợp tác c...
K NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUN TR BÁN HÀNG
1.
Lãnh đạo là gì?
2.
Mô hình lãnh đạo đối vi qun tr bán hàng
3.
S dng tin thưởng trong quá trình lãnh đạo
4.
K năng giao tiếp trong quá trình lãnh đạo
5.
Mt s nguyên tc ca hot động lãnh đạo
Tóm tt
Chương này bt đầu bng gii thích mt s khái nim cơ s v s lãnh đạo. Các
khái nim lãnh đạo cơ s được s dng để phát trin và mô t mô hình lãnh đạo đối
vi nhà qun tr bán hàng. T chc mô hình này được gii thích thông qua vic xem
xét các hành vi nht định đưa đến lãnh đa qun tr bán hàng có hiu qu cao hơn.
S giao dch là yếu t ch đạo trong hot động lãnh đạo thc tế. Các công c quan
trng khác ca giao dch qun tr bán hàng làm cho quá trình lãnh đạo được thun
tin cũng s được xem xét. Cui cùng, by hướng dn ch đạo để lãnh đạo kinh
doanh có hiu qu được bàn tho trong mi hot động bán hàng ca nhà qun tr
bán hàng.
1. Lãnh đạo là gì?
Giám đốc bán hàng là mt nhà lãnh đạo bi h được b nhim vào cương v
đó h chu trách nhim v mt nhóm - lc lượng bán hàng mt khu vc. Cương
v giám đốc bán hàng được t chc phong cho. Giám đốc bán hàng tr thành người
lãnh đạo, nhưng tuy thế ch lãnh đạo lc lượng bán hàng.
Mt trong nhng mc tiêu mà người giám đốc bán hàng mun tiến lên là phi
phát trin k năng cá nhân nht định ca người lãnh đạo có hiu qu. Để đạt được
các k năng lãnh đạo đó, người giám đốc bán hàng cn hiu mt mc thước nht
định ca lãnh đạo, các khác bit tương thích gia người điu hành và người lãnh đạo,
và phi biết ti sao người lãnh đạo có hiu qu li quan trng.
Khái nim mc thước ca người lãnh đạo
Vì không có nhà lãnh đạo thiếu môn đệ, mt danh sách môn đệ nào đó và định
nghĩa nhà lãnh đạo và s lãnh đạo cn phi bao gm mi quan h gia người lãnh
đạo và môn đệ, và cn xem xét mi quan h đó được nuôi dưỡng thế nào. S lãnh
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 9 10 53