Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Được đăng lên bởi Tuan Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT
ĐỘNG SẢN
Khả năng môi giới là chìa khoá để hoàn thành bất cứ một thương vụ về bất
động sản thành công nào, dù lớn hay nhỏ. Vấn đề ở đây là nghệ thuật môi
giới phức tạp hơn nhiều việc mặc cả giá bán. Đó là sự chuẩn bị tinh thông,
kiến thức về bản tính của con người, là cách thức tìm hiểu làm thế nào để
phát hiện và khai thác được những điểm yếu của đối phương, học những kỹ
năng đặc biệt và nhiều điều phức tạp khác. Theo Donald Trump thì trong
môi giới về bất động sản nên áp dụng các thủ thuật sau :
1. Tạo nên tính độc nhất cho bất động sản
Một trong những quy luật cơ bản nhất của bản chất con người là chung ta ai cũng
muốn có thứ mà người khác muốn có hoặc không ai khác có được. Nếu bạn nói
với ai đó rằng bạn không muốn bán một khu bất động sản của mình, có thể họ sẽ
muốn có được khu bất động sản đó hơn. Thậm chí, có thể họ sẽ bám lấy bạn cho
đến khi bạn phải đưa ra một mức giá. Điều đơn giản là một thứ gì đó với số lượng
có giới hạn sẽ tạo sẽ tạo ra một mong muốn sở hữu nó.
2. Đừng để cảm giác hợp lý đánh lừa
"Cảm giác hợp lý" đánh lừa tất cả những ai không chú ý đến nguy hiểm mà nó tạo
ra. Đó là sự nhẹ dạ của những ai tin vào những gi mà họ độc được từ các văn bản
hoặc nghe được từ các phương tiện thông tin đại chúng hay một vài nguồn thôn tin
xác đáng từ chính quyền. Nó âm ỉ ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của tất cả
mọi người trong cách biểu hiện của nó.

Vậy làm thế nào để tránh được hiệu ứng thôi miên của cảm giác hợp lý?
Đừng tiếp nhận thụ động mọi điều mà bạn đọc được hoặc nghe được từ những
người môi giới, những người bán, những người mua, những người đi thuê, các
chuyên gia hoặc những gì bạn xem được trong ti vi như thế là chúng đã được khắc
vào đá. Hãy sẵn sàng chấp nhận đào bới lại thông tin để xác nhận lại sự thật đằng
sau bất kỳ một dự án nào anh tham gia.
Và làm thế nào để sử dụng nguyên tắc về cảm giác hợp lý phục vụ cho lợi ích của
mình?
Bây giờ bạn biết được ảnh hưởng của sự rõ ràng của tính hợp pháp đối với những
điều khác, thật dễ dàng sử dụng nó cho lợi ích của bản thân. Hãy sử dụng văn
phong dễ đi vào lòng người với những bài viết trên các tờ báo được ưa chuộng và
phù hợp, các báo cáo từ các nguồn xác đáng của chính quyền và các khu bất động
sản được ưa chuộng khác để so sánh mà bạn thu thập được.
Quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng , nhấn mạnh đó là "những căn hộ
cho thuê cuối cùng", " phần cho thuê cuối cùng của chủ thầu", " giảm giá lần
cuối", "chào giá đặc biệt", " thiết kế đặc biệt" hoặc một c...
K NĂNG MÔI GII BT
ĐỘNG SN
Kh năng môi gii là chìa khoá để hoàn thành bt c mt thương v v bt
động sn thành công nào, dù ln hay nh. Vn đề đây là ngh thut môi
gii phc tp hơn nhiu vic mc c giá bán. Đó là s chun b tinh thông,
kiến thc v bn tính ca con người, là cách thc tìm hiu làm thế nào để
phát hin và khai thác được nhng đim yếu ca đối phương, hc nhng k
năng đặc bit và nhiu điu phc tp khác. Theo Donald Trump thì trong
môi gii v bt động sn nên áp dng các th thut sau :
1. To nên tính độc nht cho bt động sn
Mt trong nhng quy lut cơ bn nht ca bn cht con người là chung ta ai cũng
mun có th mà người khác mun có hoc không ai khác có được. Nếu bn nói
vi ai đó rng bn không mun bán mt khu bt động sn ca mình, có th h s
mun có được khu bt động sn đó hơn. Thm chí, có th h s bám ly bn cho
đến khi bn phi đưa ra mt mc giá. Điu đơn gin là mt thđó vi s lượng
có gii hn s to s to ra mt mong mun s hu nó.
2. Đừng để cm giác hp lý đánh la
"Cm giác hp lý" đánh la tt c nhng ai không chú ý đến nguy him mà nó to
ra. Đó là s nh d ca nhng ai tin vào nhng gi mà h độc được t các văn bn
hoc nghe được t các phương tin thông tin đại chúng hay mt vài ngun thôn tin
xác đáng t chính quyn. Nó âm nh hưởng đến vic đưa ra quyết định ca tt c
mi người trong cách biu hin ca nó.
KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - Trang 2
KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - Người đăng: Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 9 10 542