Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng phân tích kinh tế

Được đăng lên bởi camtiennguyen010595
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöô ng trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Y	Z

Taøi lieäu tham khaûo

Kyõ naêng phaân tích kinh teá treân Excel

Nhoùm bieân soaïn: Phoøng maùy tính Fulbright
Ñaëng Caûnh Thaïc
Traàn Thanh Thaùi
Traàn Thanh Phong

Thaùng 08/2002

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Vôùi loøng mong moûi giuùp cho caùc hoïc sinh, sinh vieân, nhöõ ng ngöôøi
coù nhu caàu tìm hieåu, nghieân cöùu veà Microsoft Excel, nhöõ ng ngöôøi ñang
laøm vieäc coù lieân quan ñeán Excel, söû duïng Excel nhö moät coâng cuï phaân tích
vaø giaûi toaùn; chuùng toâi cho ra ñôøi cuoán saùch Excel trong phaân tích kinh
teá naøy, nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu noùi treân.
Nhaém tôùi muïc tieâu tieát kieäm thôøi gian cho caùc ñoäc giaû, cuoán saùch
naøy ñöôïc ñöôïc trình baøy theo töøng vaán ñeà vôùi caùc thao taùc töøng böôùc töøng
böôùc moät; caùc ñoäc giaû chæ vieäc ngoài treân maùy vaø thöïc hieän theo caùc thao
taùc ñöôïc moâ taû theo töøng baøi.
Trong phieân baûn saép tôùi cuûa taøi lieäu naøy toâi xin pheùp ñöôïc giôùi thieäu
moät vaøi öùng duïng cuûa Excel trong quaûn lyù keá toaùn vaø trong phaân tích taøi
chính.
Ñaây laø taäp taøi lieäu ñaàu tay cuûa chuùng, chaéc haún khoâng traùnh khoûi
nhöõ ng sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc ñoäc giaû, toâi xin
traân troïng caûm ôn caùc yù kieán ñoùng goùp quyù baùu cuûa ñoäc giaû ñeå cho caùc
xuaát baûn sau seõ hoaøn thieän hôn. Thö veà 232 bis 01/C Voõ Thò Saùu, Quaän 3
Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
Xin chaân thaønh caûm ôn.
Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 01 Thaùng 08 Naêm 2002
Phoøng maùy tính

MUÏC LUÏC
Trang
1. Laøm quen vôùi baûng tính .......................................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Môû Excel, ñoùng Excel, phoùng to, thu nhoû cöûa soå
Thanh menu
Caùc thanh coâng cuï
Theâm, bôùt vaø môû roäng haøng, coät, caùc oâ trong baûng tính

2. Taïo baûng tính môùi ................................................................................................... 6
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Nhaäp döõ lieäu
Söûa döõ lieäu
Thay ñoåi ñoä roäng coät
Söû duïng thanh caùc coâng cuï chính ñeå taùc ñoäng leân döõ lieäu
Söû duïng thanh ñò nh daïng ñeå ñò nh daïng laïi döõ lieäu
Löu taäp tin

3. Thöïc hieän caùc pheùp tính vaø nhöõng thao taùc caên baûn treân baûng tính ............... 20
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Caùc pheùp tính caên baûn
Laäp caùc coâng thöùc tính toaùn, sao cheùp coâng thöùc trong baûng tính
Dò ch chuyeån khoái, xoùa vaø sao cheùp khoái döõ lieäu
Ñoùng khung khoái döõ lieäu

4. Söû ...
C
C
h
h
ö
ö
ô
ô
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
G
G
i
i
a
a
û
û
n
n
g
g
d
d
a
a
ï
ï
y
y
K
K
i
i
n
n
h
h
t
t
e
e
á
á
F
F
u
u
l
l
b
b
r
r
i
i
g
g
h
h
t
t
YZ
T
T
a
a
ø
ø
i
i
l
l
i
i
e
e
ä
ä
u
u
t
t
h
h
a
a
m
m
k
k
h
h
a
a
û
û
o
o
K
K
y
y
õ
õ
n
n
a
a
ê
ê
n
n
g
g
p
p
h
h
a
a
â
â
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
k
k
i
i
n
n
h
h
t
t
e
e
á
á
t
t
r
r
e
e
â
â
n
n
E
E
x
x
c
c
e
e
l
l
Nhoùm bieân soaïn: Phoøng maùy tính Fulbright
Ñaëng Caûnh Thaïc
Traàn Thanh Thaùi
Traàn Thanh Phong
Thaùng 08/2002
kỹ năng phân tích kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng phân tích kinh tế - Người đăng: camtiennguyen010595
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
kỹ năng phân tích kinh tế 9 10 520